Homepage

CZ0210023 - Pustá seč

Rozloha: 6.8873 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°54'37'' v.d., 50°0'0'' s.š.
Nadmořská výška: 387 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se rozkládá severně od silnice spojující obce Nižbor a Roztoky u Křivoklátu, asi 500 m severozápadně od myslivny Pustá seč nad pravým břehem toku Žloukavy.  

Ekotop:

Geologie: Území pokrývají deluviální hlinitokamenité sedimenty čtvrtohorního stáří, které jsou uloženy na starohorních břidlicích kralupsko-zbraslavské skupiny.
Geomorfologie: Území leží v Poberounské subprovincii, Brdské oblasti, celku Křivoklátská vrchovina a podcelku Zbirožská vrchovina. Severozápadní část náleží do okrsku Vlastecká vrchovina, podokrsku Račická vrchovina, jihovýchodní část do okrsku Hudlická vrchovina, podokrsku Kublovská vrchovina.
Reliéf: Mírný svah orientovaný k severovýchodu.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří kambizemě modální, ve sníženinách oglejené.
Krajinná charakteristika: Mírný travnatý svah ukloněný k severovýchodu obklopený rozsáhlými lesními komplexy.  

Biota:

Dobře vyvinuté mezofilní ovsíkové louky (T1.1) s velkým počtem chráněných a ohrožených druhů rostlin, např. vstavač osmahlý (Orchis ustulata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo kakost lesní (Geranium sylvaticum). Část luk v západní části území bývala v minulosti orána, ale v současnosti jsou již tyto louky druhově bohaté s gradientem vlhkosti. Rovněž k degradaci hnojením tu zřejmě v minulosti nedocházelo.  

Kvalita a význam:

Celostátní význam lokality je dán mj. výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Lokalita je negativně ovlivňována především nadměrným okusem zvěří. Ohrožení by mohlo znamenat také zintenzivnění hospodaření a hnojení.  

Management:

Kosení (od počátku července), odstranění náletových dřevin.
 

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.8873
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.330.0233
Z toho neprioritních naturových biotopů: 79.995.5093
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.300.09
Z toho X biotopů: 18.361.2648
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.492679.74B/A/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.492679.74B/A/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.01670.24B/C/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.01670.24B/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.02330.33C/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.02330.33C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.09001.30C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.08751.27
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.27283.96
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.33024.79
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.53767.80
X12 Nálety pionýrských dřevin0.03670.53
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Račice nad Berounkou  

Prameny:

Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 3, Praha, Academia, 380.2003
Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 364.2001
Kolbek J. a kol.Květena CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 132.2001
Mašek J. a kol.Geologická mapa CHKO a BR Křivoklátsko 1:50 000, Praha, ČGÚ.1997
Černý K.A0248KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Lysák F.Are0531 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.