Homepage

CZ0310010 - Klokočínské louky

Rozloha: 29.7174 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°11'26'' v.d., 49°13'23'' s.š.
Nadmořská výška: 373 - 377 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Luční komplex v nivě Blanice, jižně od dvora Klokočín, 3 km severozápadně od Protivína na Písecku.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita leží na pliocenních uloženinách (písky, písčité štěrky, písčité jíly) ledenického souvrství, které jsou většinou převrstvené deluviálními písčitými hlínami a hlinitými písky (pleistocén až holocén).
Geomorfologie: Okraj Kestřanské kotliny, která je součástí podcelku Putimská pánev z celku Českobudějovická pánev (součást podsoustavy Jihočeské pánve).
Reliéf: Plochá široká niva Blanice, v minulosti protkaná sítí mělkých otevřených odvodňovacích kanálů.
Pedologie: V půdním pokryvu převažuje pseudoglej, směrem k řece Blanici s přechody k fluvizemi typické, v mírných zamokřených terénních depresích je vyvinut glej typický.
Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází v plochém širokém úvalu střední části Českobudějovické pánve mezi Mehelnickou vrchovinou a posledními výspami Šumavského podhůří, v zemědělsky intenzivně kultivované krajině. Je součástí rozsáhlého lučního komplexu v nivě Blanice.  

Biota:

Kostru vegetace tvoří zachovalé druhově bohaté bezkolencové louky (T1.9) sv. Molinion. Jejich součástí je řada typických druhů, např. bukvice lékařská (Betonica officinalis), svízel severní (Galium boreale), srpice barvířská (Serratula tinctoria), pryskyřník zlatožlutý (Ranunculus auricomus), na vlhkých místech je častá žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum). Z trav jsou nejhojnější metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) a medyněk vlnatý (Holcus lanatus). Podél některých vodních příkopů jsou pruhy vysokých ostřic: o. štíhlá (Carex acuta), o. měchýřkatá (Carex vesicaria), o. dvouřadá (Carex disticha) a jednotlivé vrby, zejména vrba popelavá (Salix cinerea). V příkopech rostou žebratka bahenní (Hottonia palustris), bublinatka jižní (Utricularia australis) a vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora).
Louky jsou významné jako hnízdiště bahňáků; běžně zde hnízdí čejka chocholatá (Vanellus vanellus) a na jednom z posledních jihočeských hnízdišť vzácně a sporadicky i vodouš rudonohý (Tringa totanus) a břehouš černoocasý (Limosa limosa).  

Kvalita a význam:

Hydrologicky stabilizovaný luční komplex, který díky přetrvávajícímu obhospodařování má stále zachovanou charakteristickou a bohatou druhovou skladbu.  

Zranitelnost:

Rizikem pro biotop je jednak změna hydrologického režimu (odvodnění), jednak intenzifikace (přisetí kulturních trav a nadměrné hnojení).  

Management:

Pravidelné kosení luk 1-2x ročně. Minimalizovat hnojení. Luční příkopy pouze pročišťovat ve stávajícím profilu, neprohlubovat, v místech výskytu ohrožených druhů pokud možno čištění neprovádět nebo zcela minimalizovat.  

Možné střety zájmu:

V území hrozí potenciální střet v případě vzniku záměru uživatelského zemědělského subjektu zvýšit intenzitu hospodářského využití dotčených pozemků (hnojení, tzv. rychloobnova drnu aj.).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.7174
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 80.2223.8418
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.821.4353
Z toho X biotopů: 13.494.0093
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)23.343378.55C/B/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky23.343378.55C/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.39151.31C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.39151.31C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.1070.36C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.10700.36C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.16780.56C/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.96343.24C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.22860.76B/B
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)0.07550.25B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.80032.69
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla3.209010.79
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Protivín, Skály u Protivína  

Prameny:

Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. (eds.)Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v ČR. - Práce a studie, suppl. 1 (2006): 1-218, Pardubice.2006
Pecl K.Přírodní památky Písecka. OkÚ Písek, 26 s., Písek.1996
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.