Homepage

CZ0420085 - Mokřad pod Terezínskou pevností

Rozloha: 3.8458 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°9'52'' v.d., 50°31'3'' s.š.
Nadmořská výška: 153 - 156 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Terénní sníženina v bývalé nivě staré Ohře za Malou Terezínskou pevností. Lokalita ze severozápadu přiléhá k Terezínu (okr. Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno fluviálními, převážně hlinito písčitými sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Terezínské kotliny.
Reliéf: Rovina v široké nivě poblíž soutoku dvou velkých řek - Labe a Ohře.
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou fluvizemě modální.
Krajinná charakteristika: Široká niva v okolí soutoku Ohře a Labe, oblast je málo lesnatá, intenzivně zemědělsky využívaná.  

Biota:

Klíčovou složkou bioty této malé lokality je kontinentální vysokobylinná zaplavovaná vegetace (T1.8) asociace Stachyo palustris-Thalictretum flavae. Z charakteristických druhů tohoto společenstva zde rostou např. rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum) a žluťucha žlutá (Thalictrum flavum).
Méně jsou zastoupena společenstva tužebníkových lad (T1.6) podsv. Filipendulenion a mezofilních luk (T1.1) sv. Arrhenatherion.  

Kvalita a význam:

Lokalita je významná výskytem v Čechách velice vzácné vegetace.  

Zranitelnost:

Vodohospodářské úpravy a s tím spojený pokles podzemní vody, absence pravidelných záplav, při řízeném povodňování nadměrně dlouhá zátopa, dlouhodobé ponechání ladem, šíření neofytů a ruderálních bylin. Lokalita je dlouhodobě nekosena.  

Management:

Řízené povodňování porostů, kosení jednou za 2-3 roky. Co nejčastější kosení okolních porostů s výskytem invazních neofytů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.8458
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.162.237
Z toho ostatních přírodních biotopů: 36.671.4104
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.907449.59B/B/BAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.19335.02C/B/-
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace1.714144.57B/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.32968.57C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.32968.57C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.395510.28B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.434811.30B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.25056.51B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.32968.57C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Terezín  

Prameny:

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Procházka F. [ed.]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.