Homepage

CZ0420007 - Holý vrch

Rozloha: 38.2358 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°13'55'' v.d., 50°31'53'' s.š.
Nadmořská výška: 190 - 256 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vrch a jeho stráně asi 1 km SZ od obce Encovany (okr. Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: V geologickém podloží spočívají neogénní až paleogénní trachybazalty pronikající tabulí prachových slínovců a vápnitých jílovců (mezoikum).
Geomorfologie: Lokalita leží na okraji Úštěcké pahorkatiny.
Reliéf: Okraj členité pahorkatiny tvořící sedimentární stupňovinu strukturně denudačních plošin s široce rozevřenými údolími.
Pedologie: Hlavním půdním typem v lokalitě jsou pararendziny a kambizemě.
Krajinná charakteristika: Krajina je kopcovitá, málo lesnatá. Území je intenzivně zemědělsky využívané, rozsáhlejší jsou plochy opuštěných pastvin, vinic a sadů.  

Biota:

Stromové patro dubohabřin sv. Carpinion (L3.1) tvoří lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), d. zimní (Q. petraea). V keřovém patře mimo zmlazujících dřevin patra stromového roste líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), hlohy (Crataegus sp.). V bylinném patře pozdně letního aspektu dominuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), méně rozšířené jsou kopytník evropský (Asarum europaeum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), roztroušeně i lilie zlatohlavá (Lilium martagon).
Jižní okraj lesa má charakter kamejkové doubravy (L6.1) as. Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis. Ve stromovém patře dominuje dub zimní (Quercus petraea), hojně je zastoupen dub pýřitý (Q. pubescens), dřín jarní (Cornus mas), javor babyka (Acer campestre). Keřové patro je poměrně husté. Mimo dřevin stromového patra jsou v něm výrazně zastoupeny hlohy (Crataegus sp.) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). V bylinném podrostu dominuje kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum).
Floristicky bohatá jsou společenstva bývalých pastvin na svazích Holého vrchu. Jedná se o společenstva bílých strání (T3.4) sv. Bromion erecti, do kterých expandují okolní křoviny. V bylinném patře těchto stanovišť roste celá řada vzácných rostlinných druhů, např.: pcháč panonský (Cirsium pannonicum), černý rolní (Melampyrum arvense), ostřice plstnatá (Carex tomentosum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), černohlávek velkokvětý (Prunela grandiflora), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), len žlutý (Linum flavum), bukvice lékařská (Betonica officinalis), černý hřebenitý (Melampyrum cristatum), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), ostřice nízká (Carex humilis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), len tenkolistý (Linum tenuifolium), koulenka prodloužená (Globularia punctata), hořeček nahořklý (Gentianella amarella).  

Kvalita a význam:

Mimořádně zachovalá ukázka vegetace teplomilných doubrav a dubohabřin v komplexu s bylinnou vegetací bílých strání na svazích vrchu. Lokalita je významná pro svou bohatou flóru se značným zastoupením vzácných a zvláště chráněných druhů.  

Zranitelnost:

Lesní část lokality je potenciálně ohrožena kácením a převodem na porosty jehličnanů. Riziko představuje i přezvěření lokality.
Bývalé pastviny nejsou v současnosti obhospodařované, což způsobuje jejich postupné zarůstání křovinami a náletovými dřevinami.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 38.2358
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.872.629
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.7420.5487
Z toho ostatních přírodních biotopů: 34.4013.1559
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 10.032826.23B/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)10.032826.23B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.515927.50A/A/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny10.515927.50A/A/B
91H0Panonské šípákové doubravy 2.6296.87B/B/BAno
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy2.62906.87B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.17110.44C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny12.984833.95B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Encovany, Křešice u Litoměřic, Zahořany u Litoměřic  

Prameny:

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Neuhäuslová Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Procházka F. [ed.]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Kolbek J. et Petříček V.Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. Litoměřice, 28: 65-84.1994
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.