Homepage

CZ0420004 - Vrbka

Rozloha: 16.0724 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°9'47'' v.d., 50°23'34'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita z východu přiléhá k obci Vrbka, asi 2,2 km JV od Budyně nad Ohří (okr. Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: V podloží spočívají horniny křídové pánve (spodní turon a mořský cenoman) a spraše wurmského stáří.
Geomorfologie: Lokalita leží na rozhraní Řipské tabule a Terezínské kotliny.
Reliéf: Severně orientované svahy terasy Ohře, převýšení asi 50 m.
Pedologie: Převládajícím půdním typem v lokalitě jsou pararendziny.
Krajinná charakteristika: Málo lesnatá, zemědělsky intenzivně využívaná krajina.  

Biota:

V lesní vegetaci lokality převažují společenstva dubohabrových hájů (L3.1) sv. Carpinion. Ve stromovém patře těchto porostů dominuje lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea), hojně se vyskytuje javor mleč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V keřovém patře mimo dřevin stromového patra hojně roste líska obecná (Corylus avellana). V bylinném podrostu nalézáme typické druhy mezofilních a přirozeně eutrofních listnatých lesů, charakteristický je výskyt jaterníku podléšky (Hepatica nobilis). V jižních partiích lesa rostou společenstva bazifilních teplomilných doubrav. Jedná se zpravidla o mozaiky perialpidských doubrav (L6.1) as. Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis a společenstev středoevropských bazifilních doubrav (L6.4) s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum). Stromové a keřové patro těchto doubrav je charakteristické velmi hojným výskytem dřínu jarního (Cornus mas). Vzácněji se vyskytuje i kalina tušalaj (Viburnum lantana), jeřáb břek (Sorbus torminalis), a na drobných skalních útvarech i skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). V bylinném podrostu roste konvalinka vonná (Convallaria majalis), hrachor jarní (Lathyrus vernus), rožec obecný (Cerastium holosteoides), bukvice lékařská (Betonica officinalis), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), ostřice horská (Carex montana), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), ostřice nízká (Carex humilis), hladýš širolistý (Laserpitium latifolium), vstavač nachový (Orchis purpurea), strdivka zbarvená (Melica picta). Bezlesí tvoří hlavně společenstva širokolistých xerotermních trávníků (T3.4) sv. Bromion erecti. Dominantou těchto trávníků je sveřem vzpřímený (Bromus erectus), místy i oman vrbolistý (Inula salicina) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Květena těchto společenstev je velmi pestrá a vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů. Roste zde např. hořeček brvitý (Gentianella ciliata), černýš luční (Melampyrum arvense), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum), již zmíněná bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), zvonek okrouhlolistý (Campanula glomerata), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), ostřice nízká (Carex humilis), aj. V minulosti byl v lokalitě popsán výskyt kosatce bezlistého pravého (Iris aphylla subsp. bohemica).  

Kvalita a význam:

Jedná se o jednu z lokalit s velmi reprezentativní vegetací bílých strání. Tato společenstva se v lokalitě vyznačují přítomností celé řady vzácných i zvláště chráněných rostlinných druhů. Neméně floristicky a ochranářsky hodnotná jsou společenstva lesní.  

Zranitelnost:

Absence vhodného obhospodařování bílých strání povede k přirozené sukcesi těchto stanovišť a změně kvality fytocenóz. Bílé stráně jsou také vystaveny riziku zalesnění.
Lesní porosty jsou ohroženy kácením a zaváděním monokultur.  

Management:

Obnova lesních porostů se zachováním přirozené dřevinné skladby. Prosvětlování některých partií lesa.
Sečení nebo přepásávání porostů bílých strání. Odstraňování dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 16.0724
Z toho prioritních naturových biotopů: 24.823.9897
Z toho neprioritních naturových biotopů: 61.129.8243
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.170.0283
Z toho X biotopů: 9.731.5654
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.235513.90B/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.235513.90B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.02940.18C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.02940.18C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.559447.03B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny7.559447.03B/B/B
91H0Panonské šípákové doubravy 0.6824.24B/B/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy0.68204.24B/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 3.307720.58C/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy3.307720.58C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.02830.17B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole1.03816.45
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.06460.40
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.23551.46
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.19781.23
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.02940.18
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Budyně nad Ohří, Vrbka u Roudníčku  

Prameny:

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Neuhäuslová Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Procházka F. [ed.]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.