Homepage

CZ0413018 - U hájenky

Rozloha: 6.2966 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°51'51'' v.d., 50°3'57'' s.š.
Nadmořská výška: 700 - 706 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží na východním okraji CHKO Slavkovský les v těsné blízkosti obce Chodov, 2,5 km jihovýchodně od Bečova nad Teplou.  

Ekotop:

Geologie: Podklad širšího území je tvořen převážně biotickými granity, v menší míře amfibolity a biotickými migmatickými žulorulami.
Geomorfologie: Lokalita náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina.
Reliéf: Rovinaté území mírně ukloněné k jihozápadu. Nadmořská výška se pohybuje okolo 710 m n. m.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Území leží na rozhraní zalesněné hornatiny Slavkovského lesa a zemědělské oblasti Toužimska. Okolí lokality je převážně zalesněno s několika fragmentovanými celky zemědělské půdy. Směrem na východ ubývá lesnatost a přibývá zemědělská půda.  

Biota:

Území tvoří pestrá mozaika bezkolencových luk, smilkových trávníků a ostrůvkovité porosty vrb a smrků. Rozvolněná vegetace smilkových trávníků hostí bohaté trsy čertkusu lučního (Succisa pratensis) - živné rostliny hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Okolní vyšší vegetace a porosty keřů poskytují motýlům ochranu před nepřízní počasí.  

Kvalita a význam:

Významná lokalita, která na malé ploše hostí perspektivní populaci modráska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Pravděpodobně tvoří důležitý spojovací článek mezi lokalitami Úpolínová louka - Křížky, Odolenovice a Rankovice. Silná populace živné rostliny.  

Zranitelnost:

Značná část území zarůstá vysokou vegetací a náletem smrků a vrb. Naopak severovýchodní část je obhospodařována nadměrně.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez zásahu na základě doporučení uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem tohoto motýla. Dále je nutná periodická prořezávka vrbových porostů a smrků.  

Možné střety zájmu:

Intenzifikace zemědělské výroby, změna vodního režimu, zástavba.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.2966
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.570.4771
Z toho neprioritních naturových biotopů: 42.332.6655
Z toho ostatních přírodních biotopů: 40.062.5229
Z toho X biotopů: 7.480.4713
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.47717.57C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.47717.57C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)2.006731.86C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky2.006731.86C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.61829.81B/B/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.61829.81B/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.04060.64C/A/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.04060.64C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.781212.40B/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.00490.07C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.03250.51C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00210.03C/B
T1.3 Poháňkové pastviny1.702227.03C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.39406.25
X12 Nálety pionýrských dřevin0.07731.22
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaCBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Chodov u Bečova nad Teplou, Měchov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.