Homepage

CZ0413017 - U Jedlové

Rozloha: 30.0173 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°36'4'' v.d., 49°58'31'' s.š.
Nadmořská výška: 585 - 606 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Protáhlá niva Kosového potoka v jeho horní, pramenné části tekoucí od západu na východ při severním okraji rozsáhlého lesního komplexu náležíjící Českému lesu. Lokalita leží mezi obcemi Sekerské chalupy a Jedlová, 7 km severo-západně od Mariánských Lázní.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Úzká niva pramenné části Kosového potoka s pestrou mozaikou mokřadních biotopů, které místy přecházejí do rašelinných společenstev, doplněných olšovými luhy a zatravněnými plochami s převahou mezofilních luk a smilkových trávníků.
Geologie: Podkladem jsou především proterozoické pararuly domažlického krystalinika. V samotné nivě potom hlinito-písčité až písčito-hlinité sedimenty a fluviální písky a štěrky. V území vyvěrá minerální pramen Jedlová.
Geomorfologie: Téměř celé území leží na okraji Podčeskoleské pahorkatiny náležející podcelku Tachovská brázda. Jen západní okraj komplexu náleží jednotce Český les, podcelku Dyleňský les. Přírodní komplex se nachází v horní pramenné části Kosového potoka, kde niva protéká nevýrazným údolím. Nejvyšší nadmořská výška je 716 m n. m. na západě a nejnižší místo 578 m n. m. leží na východě lokality. Ojediněle se vyskytují staré malé lůmky.
Reliéf: Plochá niva na rozhraní zemědělské oblasti s poli a loukami a kompaktních lesních porostů Českého lesa.
Pedologie: Hnědozemě kyselé podzolové, v nivě glejové půdy zrašelinělé.
Krajinná charakteristika: Potoční niva vyšších poloh s četnými bočními přítoky lemující okraj lesa. V nivě se střídají luční a lesní porosty, které jsou doplněny několika většími zrašelinělými biotopy. Charakter dotváří minerální pramen.  

Biota:

Na otevřených plochách převládají podmáčené a mezofilní louky a smilkové trávníky. Na suchých místech jsou to především mezofilní louky často asociace Trifolio-Festucetum rubrae, které jsou mozaikovitě střídány podhorskými smilkovými trávníky svazu Violion caninae. Tyto smilkové trávníky jsou častější při okrajích porostů a také ve východní části území. Nejčastěji se objevují druhy smilka tuhá (Nardus stricta), mochna nátržník (Potentilla erecta), psineček obecný (Agrostis capillaris), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), chrastavec rolní (Knautia arvensis) aj. V malé míře se objevují náznaky poháňkových pastvin, a to především ve východní části. Mokřadní luční biotopy jsou představovány vlhkými pcháčovými loukami hlavně asociace Scirpetum sylvatici a vlhkými tužebníkovými lady asociace Lysimachio vulgaris-Filipenduletum. Tyto vlhké biotopy se pravidelně střídají s menšími lučními nepěnovcovými prameništi, nevápnitými mechovými slatiništi, aluviálními psárkovými loukami, vlhkými bezkolencovými loukami nebo smilkovými trávníky. Střídavě vlhké bezkolencové louky se ve větších plochách nacházejí na východě území. Často jsou podél bočních přítoků vyvinuty biotopy přechodových rašelinišť (např. as. Carici rostratae-Sphagnetum apiculati) s mechovými nevápnitými slatiništi, zastoupeny jsou nejčastěji ostřice obecná (Carex nigra), o. zobánkatá (Carex rostrata), violka bahenní (Viola palustris), mochna bahenní (Potentilla palustris), rašeliníky (Sphagnum sp). Podél samotného toku jsou střídavě vyvinuty kvalitnější olšové luhy s bohatým bylinným patrem a v užších místech omezených v podstatě na samotné koryto potoka luhy méně kvalitní. V mozaice se občas objevují mokřadní vrbiny. V samotném toku se místy vyskytuje bohatší makrofytní vegetace. V západním cípu území se fragmentárně objevují izolované náznaky květnatých bučin vyvinuté na krystalických vápencích. Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) preferuje střídavě vlhké bezkolencové louky s ostrůvky smilkových trávníků a trsy živné rostliny čertkusu lučního (Succisa pratensis).  

Kvalita a význam:

Území představuje velmi zachovalou horní část významného Kosového potoka, jeho nivu s dominujícími vlhkými až rašelinnými loukami s výskytem např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), kozlík výběžkatý chlupatý (Valeriana excelsa subsp. procurrens), a navazujícími hlavně olšovými porosty.
Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) zde tvoří několik menších kolonií, které umožňují vzájemnou rekolonizaci v případě vymizení některé kolonie.  

Zranitelnost:

Potenciální ohrožení tkví v možných zásazích do vodního režimu celé nivy, ale i jejich částí. Nepřípustné jsou jakékoliv meliorační zásahy. Na několika místech dochází k nevhodnému narušování povrchu pasoucím se dobytkem nahromaděným na malé ploše, hlavně v samotné nivě a jejich mokrých biotopech. Nekosení vlhkých luk přispívá v dlouhodobém hledisku k poklesu druhové diverzity.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez zásahu, dle pokynů v plánu managementu pro hnědáska chrastavcového. Je potřeba zamezit výraznému rozšiřování mokřadních vrbin do vlhkých luk.  

Možné střety zájmu:

Intenzivní hospodaření, chatová výstavba.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 30.0173
Z toho prioritních naturových biotopů: 14.354.3097
Z toho neprioritních naturových biotopů: 38.9811.7027
Z toho ostatních přírodních biotopů: 28.658.6012
Z toho X biotopů: 14.264.2814
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.12240.40B/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.12240.40B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.309714.35C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce4.309714.35C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)3.823312.73B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky3.823312.73B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.43918.11B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada5.439018.11B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.3187.72B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.78065.93B/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.53741.79B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.57281.90B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.90533.01C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.21830.72B/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.00480.01C/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.25590.85D/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky6.644122.13C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.08320.27
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.52021.73
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.16117.19
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.56931.89
X12 Nálety pionýrských dřevin0.94263.14
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.00500.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaCBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Jedlová u Staré Vody, Krásné u Tří Seker, Stará Voda u Mariánských Lázní  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.