Homepage

CZ0413015 - Louky u Dlouhé Lomnice

Rozloha: 26.3037 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°59'59'' v.d., 50°9'5'' s.š.
Nadmořská výška: 636 - 684 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 3 km západně od Bochova a 1 km jihovýchodně od obce Dlouhá Lomnice.  

Ekotop:

Geologie: Podloží přírodního komplexu tvoří hlavně středně zrnité porfyrické biotitické granity karlovarského žulového plutonu, místy se uplatňují i přeměněné břidlice (ruly).
Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina.
Reliéf: Území leží v kopcovitém terénu v sedle mezi Liščí horou a vrcholem Kozel. Nadmořská výška území se pohybuje od 600 m n. m. v údolí Lomnického potoka do 650 m n. m. ve vrcholové partii.
Pedologie: Na podloží vznikají propustné, silně skeletovité nebo písčité půdy.
Krajinná charakteristika: Kopcovitý reliéf je protkán sítí větších i menších potoků. Velká část území je zalesněna, zbytek tvoří převážně louky a pastviny. Osídlení venkovského typu je řídké, soustředěné do menších obcí a chatových osad.  

Biota:

Převažujícím biotopem území jsou bezkolencové louky, doplněné ostrůvkovitými slatiništi a přechodovými rašeliništi. Živná rostlina hnědáska chrastavcového vytváří na mnoha místech souvislé porosty, které se nacházejí jak v údolních částech, tak i ve vrcholových partiích území. Celá mozaika je doplněna keřovými vrbinami a pásy olší. Výskyt hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia).  

Kvalita a význam:

Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) zde vytváří dvě metapopulace: 1. v dolní části území v blízkosti Lomnického potoka a 2. ve vrcholových partiích v pásu pod elektrickým vedením. Obě metapopulace jsou silné a navzájem mezi sebou zřejmě komunikují. Lokalita je pravděpodobně spojovacím článkem mezi lokalitami Lomnický rybník a Bochov.  

Zranitelnost:

Lokalita může být na severním svahu ohrožena absencí hospodaření a následným zárůstem vysokou vegetací a dřevinami. Naopak ve vrcholových partiích je v současné době prováděna nadměrná pastva.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez zásahu na základě doporučení uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem hnědáska chrastavcového. Dále je potřebné pravidelné prořezávání náletových dřevin a vrb.  

Možné střety zájmu:

Intenzifikace zemědělské výroby, zalesnění neplodných půd.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 26.3037
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.800.2106
Z toho neprioritních naturových biotopů: 34.449.0611
Z toho ostatních přírodních biotopů: 57.4715.1191
Z toho X biotopů: 6.451.6972
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.21060.80B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.21060.80B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.64052.43C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.64052.43C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.541817.26C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky4.541817.26C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.878814.74B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.16154.41C/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště2.717310.33B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.19668.35C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.962611.26C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.10000.38C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky9.859937.48B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.69726.45
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Bochov, Dlouhá Lomnice, Německý Chloumek  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.