Homepage

CZ0413014 - Hřivínovské pastviny

Rozloha: 13.7587 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°6'39'' v.d., 50°8'51'' s.š.
Nadmořská výška: 619 - 650 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží na jižním úpatí Doupovských hor, 4,5 km východně od Bochova a 1 km severo-východně od obce Herstošice. Lokalita se nachází mezi obhospodařovanými poli v těsném sousedství remízů a Herstošického rybníka.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří rozpadlé výlevy třetihorních sopečných útvarů Doupovských hor.
Geomorfologie: Území náleží do celku Tepelská vrchovina, podcelku Žlutická vrchovina, okrsku Bochovská vrchovina.
Reliéf: Lokalita leží na rovině mezi poli, ze severní strany je kryta čedičovým pahorkem. Výška území se pohybuje okolo 630 m n. m.
Pedologie: Půdním typem jsou zde kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Celé území se nachází v zemědělské krajině protkané mozaikou polí, lesů a remízků. Širší okolí lokality tvoří řídká zástavba několika malých vesnic.  

Biota:

Převažujícím stanovištěm jsou bezkolencové louky, které na vlhčích místech přecházejí do pcháčových luk. Na sušších, vyvýšených místech se vyskytují širokolisté suché trávníky. V blízkosti remízků, tvořených náletovými dřevinami, se v bezkolencových loukách nacházejí ostrůvky hustých trsů čertkusu lučního (Succisa pratensis) - živné rostlin hnědáska chrastavcového. Nízkostébelná vegetace s porostem živných rostlin, závětrná místa v blízkosti remízů a vysoká vegetace pcháčových luk zde tvoří ideální biotop hnědáska chrastavcového.  

Kvalita a význam:

Z hlediska výskytu hnědáska chrastavcového se jedná o velmi silnou, perspektivní populaci pravděpodobně s úzkou vazbou na lokalitu Mokřady u Těšetic. Nejvýchodnější výskyt druhu v regionu.  

Zranitelnost:

Bezkolencové, ani pcháčové louky nejsou obhospodařovány a dochází k zarůstání stanovišť s výskytem čertkusu vysokobylinnou vegetací. Z okolních remízů se do luk šíří také náletové dřeviny, které postupně zastiňují nejvýznamnější části lokality.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasného ponechání míst s kumulací hnízd druhu Euphydryas aurinia bez zásahu na základě doporučení uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem hnědáska chrastavcového. Dále je nutná periodická prořezávka náletových dřevin.  

Možné střety zájmu:

Intenzifikace zemědělské výroby.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 13.7587
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 52.507.2235
Z toho ostatních přírodních biotopů: 38.795.337
Z toho X biotopů: 7.671.0554
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.793213.03B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.793213.03B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.430339.46D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.430339.46D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.33462.43C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.71795.21C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.18648.62C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.518311.03C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.519811.04C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.06000.43B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.05600.40
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.02050.14
X12 Nálety pionýrských dřevin0.97897.11
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaBBBA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Herstošice, Hřivínov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.