Homepage

CZ0413013 - Mokřady u Těšetic

Rozloha: 14.6864 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°6'9'' v.d., 50°9'25'' s.š.
Nadmořská výška: 647 - 657 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží na jižním úpatí Doupovských hor, 4 km východně od Bochova, mezi obcemi Hřivínov a Těšetice. V těsné blízkosti se nachází vojenský výcvikový prostor Hradiště.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří rozpadlé výlevy třetihorních sopečných útvarů Doupovských hor.
Geomorfologie: Území náleží do celku Tepelská vrchovina, podcelku Žlutická vrchovina, okrsku Bochovská vrchovina.
Reliéf: Lokalita leží v mělké pánvi mezi dvěma rybníky ve výšce 650 m n. m.
Pedologie: Půdním typem jsou zde kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Celé území se nachází v oblasti se spíše extenzivní zemědělskou výrobou. Charakteristická je mozaika pastvin, remízů a neobhospodařovaných ploch zarostlých vysokou vegetací a křovinami.  

Biota:

Převažujícím stanovištěm jsou bezkolencové louky, které na vlhčích místech přecházejí do přechodových rašelinišť a tužebníkových lad. Na celé ploše se nacházejí drobné ostrůvky vrbových křovin, které tvoří vhodné závětrné kouty pro hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Okolní rybníky jsou velmi mělké, zazemněné, obklopené porosty vysokých ostřic. Pro předmět ochrany je klíčová krátkostébelná vegetace s porosty čertkusu lučního (Succisa pratensis) - živné rostliny hnědáska chrastavcového.  

Kvalita a význam:

Nízkostébelná vegetace s trsy živných rostlin, závětrná místa v blízkosti křovinných vrb a vysoká vegetace pcháčových luk tvoří ideální biotop hnědáska chrastavcového. Z hlediska výskytu motýla se jedná o velmi silnou, perspektivní populaci pravděpodobně s úzkou vazbou na lokalitu Hřivínovské pastviny.  

Zranitelnost:

Louky nejsou koseny, z okolních zemědělsky využívaných luk se šíří ruderální rostliny.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez zásahu na základě doporučení uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem hnědáska chrastavcového. Dále je nutná periodická prořezávka vrbových porostů.  

Možné střety zájmu:

Intenzifikace zemědělské výroby, změna vodního režimu území.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 14.6864
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.871.3036
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.976.8984
Z toho ostatních přírodních biotopů: 28.934.2496
Z toho X biotopů: 13.812.0291
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.23031.56D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.23031.56D/C/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00020.00C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.00020.00C/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.30368.87B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.30368.87B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.71014.83B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.71014.83B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.518737.57D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.518737.57D/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.43912.98A/A/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.43912.98A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.72774.95C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.48123.27C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.26558.61C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.775212.08C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.029113.81
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaBBBA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Herstošice, Hřivínov, Těšetice u Bochova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.