Homepage

CZ0520008 - Kamenná

Rozloha: 2.9059 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°47'24'' v.d., 50°34'14'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 513 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Na okraji lesa asi 1,5 km západně od Vlčice u Trutnova.  

Ekotop:

Geologie: Součást Podkrkonošské pánve. Geologický podklad tvoří permské slepence až brekcie Trutnovského souvrství.
Geomorfologie: Celek Krkonošské podhůří, podcelek Podkrkonošská pahorkatina. Jihozápadní okraj okrsku Mladobucká vrchovina.
Reliéf: Západní svahy kóty Kamenná, výrazná slepencová stěna sahající do výšek okolo 8 metrů o délce cca 450 metrů. Rozpětí nadmořských výšek: 480-543 m n. m.
Pedologie: Převažují dystrické kambizemě.
Krajinná charakteristika: Výrazná slepencová skála v podhůří Krkonoš.
Klimatická oblast: na pomezí oblastí MT2 a MT3.  

Biota:

Největší zastoupení má štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.1), která osidluje slepencovou skalní stěnu. Málo zapojená, ale poměrně bohatá vegetace se sleziníkem červeným (Asplenium trichomanes), sleziníkem routičkou (Asplenium ruta-muraria), puchýřníkem křehkým (Cystopteris fragilis), osladičem obecným (Polypodium vulgare) a kakostem smrdutým (Geranium robertianum). Ve skalních průrvách a na svazích pod skalami jsou suťové lesy (L4). Ve stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). V bylinném patře dominuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), případně samorostlík klasnatý (Actaea spicata). Na vrcholových teráskách skal je vyvinuta vegetace suchých boreokontinentálních borů (L8.1B) s dominující borovicí lesní (Pinus sylvestris) ve stromovém patře a charakteristickým druhově chudým bylinným patrem. Na lokalitě jsou přítomny tyto ohrožené a chráněné druhy: jedle bělokorá (Abies alba), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), vratička měsíční (Botrychium lunaria), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera), jalovec obecný (Juniperus communis), lílie zlatohlavá (Lilium martagon) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).  

Kvalita a význam:

Geomorfologicky významná lokalita Trutnovska. Výrazná slepencová skála se zachovalými společenstvy suťových lesů, reliktních borů a štěrbinové vegetace. Výskyt ohrožených druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Skála se nachází v lese, není exponovaná přímému slunečnímu svitu, štěrbinová vegetace má tedy dobré vyhlídky. V okolních lesích probíhá intenzivní lesní hospodaření a zavádění kultur jehličnanů, především smrku.  

Management:

V lesích na svazích je třeba výběrovou těžbou snížit zastoupení smrku ve prospěch původních dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.9059
Z toho prioritních naturových biotopů: 39.991.1623
Z toho neprioritních naturových biotopů: 26.210.7617
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.780.11
Z toho X biotopů: 29.990.8717
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.761726.21B/A/CAno
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Management: Ponechat bez zásahu, monitorovat populaci Cotoneaster integerrimus.
0.761726.21B/A/C
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.162339.99B/A/-Ne
L4 Suťové lesy1.162339.99B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.11003.78B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.871729.99
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Vlčice u Trutnova  

Prameny:

AnonymusOšklivá krasavice. Krkonoše, Vrchlabí, 11/98: 33.1998
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.