Homepage

CZ0313004 - Terčino údolí

Rozloha: 5.9199 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°45'25'' v.d., 48°46'46'' s.š.
Nadmořská výška: 499 - 510 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Centrální část lučního bezlesí v přírodně krajinářském parku Terčino údolí (NPP), 2 km JZ od náměstí v Nových Hradech. Lokalita zaujímá plochou spodní část údolí pravostranného přítoku Stropnice jižně nad historickým objektem tzv. Václavových lázní (místní název Lázničky).
Nachází se uvnitř národní přírodní památky Terčino údolí.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno biotitickou ortorulou; je překryté kvartérními deluviofluviálními sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí Rychnovské pahorkatiny, která je součástí Stropnické pahorkatiny v Novohradském podhůří.
Reliéf: Mírné, lokálně i prudší svahy orientované do údolí Stropnice k severu, severovýchodu a severozápadu.
Pedologie: Kambizem typická s přechody ke kambizemi pseudoglejové až gleji v nivních polohách.
Krajinná charakteristika: Území je součástí rozsáhlého krajinářského parku, který má statut národní přírodní památky. Původní druhová skladba dřevin byla zcela změněna masivní výsadbou koncem 18. a v 19. století; byly sem zavedeny též některé zde nepůvodní druhy bylin, jejichž populace zde dosud přetrvávají. Park je často navštěvován turisty, jeho územím vede naučná stezka.  

Biota:

Mezofilní ovsíkové louky (T1.1) sv. Arrhenatherion inklinující ke společenstvům střídavě vlhkých stanovišť (T1.9) sv. Molinion, s poměrně pestrou druhovou skladbou. Pro výskyt modráska očkovaného (Maculinea teleius) má význam hojná přítomnost krvavce totenu (Sanguisorba officinalis), především podél vodního kanálu a potoka.
Z dalších bezobratlých živočichů zde byl zjištěn např. zvláště chráněný zlatohlávek Oxythyrea funesta, k dalším zajímavějším druhům patří nosatec Leiosoma deflexum, bedlobytka Mycetophila unicolor a hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia).  

Kvalita a význam:

Poměrně perspektivní populace modráska očkovaného (zjištěno odhadem 30 jedinců). Populace objevena v roce 2004 (obs. Z. Hanč) a potvrzena i v následujícím roce, a to zejména v níže položené části louky, kde je krvavec toten hojnější. V roce 2006 nebyl výskyt ověřen, snad vzhledem k odlišné sezónní dynamice modráska v tomto roce.  

Zranitelnost:

Sečení v nevhodném termínu. Používání pesticidů. Odvodnění lokality. Pokud by bylo sečení dlouhodobě zanedbáváno, hrozí sukcesní změny.  

Management:

Management je dlouhodobě zajištěn a louka je sečena.
Pokud bude seč probíhat do poloviny června a druhá začátkem září, měla by být populace stabilní. Jedná se o přírodně krajinářský park, který má také estetickou hodnotu; sečení 2x ročně má své opodstatnění.
 

Možné střety zájmu:

Při úpravě komunikací může dojít k lokálnímu odvodnění nebo narušení vegetačního krytu.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.9199
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.430.0851
Z toho neprioritních naturových biotopů: 54.823.2456
Z toho ostatních přírodních biotopů: 28.291.6751
Z toho X biotopů: 6.030.3573
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)3.057651.64A/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky3.057651.64A/A/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.1883.17B/A/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.18803.17B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.08511.43C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.08511.43C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.4 Aluviální psárkové louky0.56819.59C/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.107018.69B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.30065.07
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.05670.95
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek očkovanýP
Maculinea teleiusCBAC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Údolí u Nových Hradů  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
Boháč J.Inventarizační průzkum bezobratlých (brouků) národní přírodní památky Terčino údolí (katastrální území Svébohy, Údolí u Nových Hradů). Mscr., AOPK ČR, středisko Č. Budějovice.2000
Albrechtová A.Státní přírodní rezervace Terčino údolí. Inventarizační průzkum vegetačního krytu. Mscr., AOPK ČR, středisko Č. Budějovice.1986
Máca J.Inventarizační průzkum národní přírodní památky Tereziino údolí. Brouci (Coleoptera) a dvoukřídlí (Diptera). In Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AVČR, 221 str.2003
Pykal J.Inventarizační průzkum národní přírodní památky Terezino údolí. Ptáci. Mscr., AOPK ČR, středisko Č. Budějovice.1994
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.