Homepage

CZ0413009 - Rankovický triangl

Rozloha: 11.9130 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°50'39'' v.d., 50°0'21'' s.š.
Nadmořská výška: 656 - 672 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží 3 km SSZ od města Teplá a 1 km jihozápadně od obce Rankovice na jihovýchodním okraji CHKO Slavkovský les.  

Ekotop:

Geologie: Území náleží k Mariánskolázeňskému metabazitovému komplexu, který zaujímá rozsáhlé území mezi Mariánskými Lázněmi, Bečovem, Toužimí a Planou, tj. velkou část Slavkovského lesa a Tepelské plošiny. Výchozím materiálem metabazitů byly vulkanické horniny, diabasy, tufy a subvulkanické intruze.
Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina.
Reliéf: Lokalita leží v kopcovité krajině a je mírně ukloněna k jihu. Nadmořská výška území se pohybuje od 650 m n. m. v údolí potoka do 670 m n. m. v nejseverněji položeném místě.
Pedologie: Z půdních typů zde převládají kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Celé území se nachází v zemědělské krajině protkané mozaikou polí, lesů a remízků. Širší okolí lokality tvoří řídká zástavba několika malých vesnic.  

Biota:

Velkou část lokality tvoří vlhké pcháčové louky doplněné místy o tužebníková lada a poháňkové pastviny. Časté jsou také drobné remízky a pásy křovin. Živná rostlina hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) čertkus luční (Succisa pratensis) zde vytváří silné, husté trsy soustředěné zvláště podél starého melioračního kanálu. Významný je výskyt hořečku drsného (Gentianella obtusifolia).  

Kvalita a význam:

Zdejší populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) je soustředěna do okolí starého melioračního kanálu, kde se kumulují hnízda housenek. Velký potenciál této lokality lze velmi efektivně podpořit vhodným managementem. Lokalita je důležitým spojovacím článkem mezi lokalitami U hájenky, Prachomety a Horním Kramolínem.  

Zranitelnost:

Intenzivní celoplošná seč v nevhodnou dobu, změna vodního režimu, případné čištění meliorací.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez zásahu na základě doporučení uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem tohoto motýla.  

Možné střety zájmu:

Intenzivní zemědělství.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.9130
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.670.6758
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.435.0556
Z toho X biotopů: 49.485.8949
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.010.08C/B/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.01000.08C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.4763.99B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.47603.99B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.16071.34C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.16071.34C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.02910.24C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.02910.24C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00700.05C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.17901.50A/C
M1.4 Říční rákosiny1.00528.43D/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.53974.53D/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky3.324727.90C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.00330.02
X5 Intenzivně obhospodařované louky3.214126.97
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.575213.22
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.83467.00
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.16421.37
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.10350.86
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Rankovice, Teplá  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.