Homepage

CZ0413008 - Prameny Teplé

Rozloha: 154.8067 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°45'38'' v.d., 49°59'8'' s.š.
Nadmořská výška: 699 - 767 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se rozkládá 2,2 km Z až 4,4 km JV od obce Rájov a 1,9 km SV až 7,6 km VJV od Mariánských Lázní. Jedná se o pramennou oblast, horní tok a nivu říčky Teplé až k jejímu ústí do Podhorní nádrže. Součástí území jsou PR Prameniště Teplé, PP Sirňák, z jihovýchodu navazuje EVL Horní Kramolín - výskyt hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia).

 

Ekotop:

Geologie: Deluviální hlinito-písčité a fluviální písčito-hlinité kvartérní sedimenty, rašeliny a slatiny, okrajově také amfibolity. Lokalita leží na SV úpatí Podhorního vrchu (bývalé sopky), s čímž souvisí výskyt plynných vývěrů - mofet (PP Sirňák). V území najdeme také několik vývěrů minerálních vod.
Geomorfologie: Území náleží do geomorfologického celku Tepelská vrchovina (podcelek Toužimská plošina, okrsek Mariánskolázeňská vrchovina).
Reliéf: Páteř území tvoří pramenná pánev a údolí Teplé (tekoucí od SZ k JV), na které navazují menší, především levostranné přítoky. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 690 a 784 m n. m.
Pedologie: Hydromorfní půdy typu glejů, místy typické až stagnoglejové pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Komplex nelesních mokřadních biotopů a jasanovo-olšových luhů v nivě Teplé s přítoky.  

Biota:

V území nalezneme především následující rostlinná společenstva:
Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) - často velice reprezentativní porosty s olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbou křehkou (Salix fragilis), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), prvosenkou vyšší (Primula elatior), blatouchem bahenním (Caltha palustris), omějem pestrým (Aconitum variegatum), krabilicí chlupatou (Chaerophyllum hirsutum), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), řeřišnicí hořkou (Cardamine amara), lokálně omějem vlčím morem (Aconitum vulparia). V PR Prameniště Teplá je také jedna z největších populací lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) ve Slavkovském lese.
Nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) – velice zachovalé porosty s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis), mochnou bahenní(Potentilla palustris), kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica), vzácně také s kruštíkem bahenním (Epipactis palustris), všivcem bahenním (Pedicularis palustris), tolijí bahenní (Parnassia palustris), ostřicí Davallovou (Carex davalliana), bradáčkem vejčitým (Listera ovata) a bařičkou bahenní (Triglochin palustre).
Přechodová rašeliniště (R2.3) - se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), s. pochvatým (E. vaginatum), prstnatcem Fuchsovým (Dactylorhiza fuchsii), vlochyní bahenní (Vaccinium uliginosum), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), tučnicí obecnou (Pinguicula vulgaris), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata).
Pcháčové louky (T1.5) - většinou nekosené porosty s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), mochny bahenní (Potentilla palustris), kozlíku dvoudomého(Valeriana dioica).
Tužebníková lada (T1.6) - poměrně reprezentativní porosty s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa), skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), místy s omějem vlčím morem žláznatým (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia).
Bezkolencové louky (T1.9) - velice zachovalý typ vegetace (Sanguisorbo-Festucetum commutatae) s řadou vzácnějších druhů – vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), mochna bahenní (Potentilla palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum). Hojný výskyt čertkusu lučního (Succisa pratensis) - živné rostliny hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia).
Ovsíkové louky (T1.1) - mezofilní louky bez výskytu vzácnějších druhů, řada ploch nekosena, hrozí riziko invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum).
Vegetace vysokých ostřic (M1.7) - řada různých typů, většinou s převahou některého z následujících druhů – ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice přímá (Carex acuta), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), ostřice prosová (Carex paniculata). Místy výskyt oměje pestrého (Aconitum variegatum) a puškvorce obecného (Acorus calamus).
Především v S části území pak také podmáčené smrčiny (L9.2) se smrkem ztepilým (Picea abies), sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea), brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), přesličkou lesní (Equisetum sylvaticum), kapradí rozloženou (Dryopteris dilatata).
Hojný je na lokalitě výskyt obojživelníků, především ropuchy obecné (Bufo bufo), což souvisí s výskytem četných vodních nádrží na lokalitě (mnoho set jedinců lze spatřit na jaře při páření na březích Podhorní nádrže). Z území je udáván jeden z posledních výskytů tetřívka obecného (Tetrao tetrix). V roce 2005 byl na lokalitě potvrzen výskyt bekasiny otavní (Gallinago gallinago). Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) zde vytváří několik kolonií s centry výskytu u pramenů Teplé a v EVL Horní Kramolín.  

Kvalita a význam:

Velice zachovalý komplex především mokřadních luk, slatinišť, přechodových rašelinišť a jasanovo-olšových luhů reprezentující typickou vegetaci Tepelské plošiny. Páteří území je meandrující tok říčky Teplé s pramennou oblastí. Přítomnost bezkolencových luk (tedy biotopu, který se v oblasti vyskytuje poměrně řídce a ostrůvkovitě) podmiňuje výskyt hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Zcela jedinečný charakter lokalitě dodávají plynné vývěry (mofety) v PP Sirňák a vývěry minerálních pramenů. O zachovalosti zdejšího prostředí svědčí kromě výskytu řady vzácných druhů rostlin, např. kruštíku bahenního (Epipactis palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), bahničky chudokvěté (Eleocharis quinqueflora), všivce bahenního (Pedicularis palustris), ostřice Davallovi (Carex davalliana), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia), bařičky bahenní(Triglochin palustre) aj. i to, že v tomto území je doložen jeden z posledních výskytů tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v celém Slavkovském lese.  

Zranitelnost:

Zarůstání náletovými dřevinami, zalesňování (i spontánní) a ponechání ladem (u nelesních stanovišť). Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum).  

Management:

Na nelesních enklávách vyřezávání náletových dřevin (smrk, vrba, olše, bříza), místy se však snažit o zachování parkovitého rázu krajiny (refugia některých druhů fauny – zvláště ptáci a hmyz). Likvidace invazních rostlin (bolševník velkolepý). Obnova drobných vodních nádrží a přirozeného charakteru drobných vodotečí. Podpora přirozené druhové a prostorové skladby lesních porostů. Reintrodukce jedle bělokoré a na vhodných stanovištích i buku a klenu (především na území PR Prameniště Teplé). V rámci lesního hospodářství změna druhového složení v nivách ve prospěch listnáčů (olše lepkavá, jasan ztepilý, javor klen). Mozaikovité kosení luk.  

Možné střety zájmu:

Zalesňování neplodných půd, intenzivní zemědělství.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 154.8067
Z toho prioritních naturových biotopů: 11.3217.5356
Z toho neprioritních naturových biotopů: 32.7350.6827
Z toho ostatních přírodních biotopů: 44.7969.3491
Z toho X biotopů: 6.7310.4291
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.43550.92B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.43550.92B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.2462.09B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce3.24602.09B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 16.477310.64B/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada16.477310.64B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.80075.68C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky8.80075.68C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 9.6266.21A/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště8.06075.20A/A/-
R2.3 Přechodová rašeliniště1.56531.01B/B/-
91D0Rašelinný les 0.0010.00A/B/-Ne
L9.2A Rašelinné smrčiny0.00100.00A/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.28869.22C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty14.28869.22C/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14.34329.26C/C/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny14.34329.26C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny4.79213.09B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.48432.89A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.82040.52C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.00150.00D/C
M1.4 Říční rákosiny0.74460.48B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.02310.66C/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.08800.05C/C
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.59680.38C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky56.656136.59B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.14220.09A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.34540.86
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami8.17975.28
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.29770.19
X12 Nálety pionýrských dřevin0.09530.06
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.51100.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Horní Kramolín, Mariánské Lázně, Ovesné Kladruby, Rájov u Mariánských Lázní, Služetín u Poutnova, Závišín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.