Homepage

CZ0413007 - Prachomety

Rozloha: 20.6674 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°56'14'' v.d., 50°0'40'' s.š.
Nadmořská výška: 664 - 700 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží 6 km severovýchodně od města Teplá a 0,5 km západně od obce Prachomety. Jádro území tvoří přírodní památka Prachomety.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří gabrodiorit a ruly tepelského krystalinika.
Geomorfologie: Pramenná oblast Otročinského potoka v Tepelské vrchovině.
Reliéf: Lokalita leží v mírném údolí bezejmenné strouhy (odvodňovacího kanálu). Od východu a jihovýchodu je lokalita otevřena, ze západní strany je kryta lesem. Nadmořská výška činí v průměru 680 m n. m.
Pedologie: Na trvale zamokřených plochách je glej a pseudoglej.
Krajinná charakteristika: Mírně kopcovité území s mozaikou lesů a polí. Zástavba venkovského typu je soustředěna do několika obcí. Krajinnou dominantu tvoří Prachometský kopec (780 m n. m.).  

Biota:

Převážnou část území tvoří kvalitní bezkolencové louky, doplněné o nevápnitá mechová slatiniště a tužebníková lada. Jádrovou část území tvoří přírodní památka Prachomety s masivním výskytem kosatce sibiřského (Iris sibirica). Vyskytuje se zde i hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), tolije bahenní (Parnassia palustris). Tato část lokality je každoročně ručně extenzivně kosena. Zbytek lokality je kosen strojově. Živná rostlina hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) čertkus luční (Succisa pratensis) se vyskytuje jednak na rozvolněných místech v pcháčových loukách a jednak přímo mezi trsy kosatců.  

Kvalita a význam:

Lokalita hostí nejvýchodnější známou populaci hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v této oblasti. Význam spočívá především v neobvyklém prostředí pro stavbu hromadných hnízd, kdy hnědásek staví svá hnízda mezi trsy kosatců.
 

Zranitelnost:

Nadměrná intenzita kosení v nevhodném termínu, rozvoj náletových dřevin, změna vodního režimu.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd druhu hnědáska chrastavcového bez zásahu na základě doporučení uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem hnědáska chrastavcového.  

Možné střety zájmu:

Intenzivní zemědělství, zalesňování neplodných půd, nutno respektovat další předměty ochrany v MZCHÚ.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.6674
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 17.753.6695
Z toho ostatních přírodních biotopů: 60.9212.5906
Z toho X biotopů: 0.790.1646
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.38076.68A/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.38076.68A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.288811.07B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.288811.07B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01150.05-/-
T1.5 Vlhké pcháčové louky12.552360.73B/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.02680.12-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.16460.79
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaBBBA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Kladruby u Beranova, Prachomety  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.