Homepage

CZ0213001 - Nový rybník u Kačiny

Rozloha: 14.2096 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°20'58'' v.d., 49°58'4'' s.š.
Nadmořská výška: 221 - 224 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník s mokřadem nedaleko obce Jakub, 1,5 km východně od obce Nové Dvory, 4 km severozápadně od Čáslavi.  

Ekotop:

Geologie: Fluviální a deluviofluviální nezpevněné sedimenty kvartérního stáří. Jedná se o sedimenty vodních nádrží, hlíny a písky. Napravo od hráze je pomístní výskyt turonských slínovců a jílovců s přechodem k opukám.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Žehušické kotliny.
Reliéf: Zátopa rybníka v pramenné oblasti s velmi mírně zahloubenými zdrojnicemi a odtokem. Okolní reliéf je relativně plochý.
Pedologie: Modální fluvizemě s modálními černicemi v blízkém okolí. V místě slínovců a jílovců se vyvinula typická pelozem.
Krajinná charakteristika: Průtočný rybník s drobnými zdrojnicemi. Zátopa s bohatou litorální mokřadní a doprovodnou dřevinnou vegetací v otevřené krajině s převládajícími agrocenózami.  

Biota:

Vodní hladina rybníka je obklopena ze tří stran souvislým litorálním porostem, ve kterém dominuje rákos (Phragmites sp.). Místy se vyskytuje orobinec úzkolistý (Typha angustifolia). Na pravém břehu a břehu ležícím proti hrázi litorální porosty plynule přechází v příbřežní dřevinné formace, ve kterých převládá olše, jasan a vrba. V keřovém patře dominuje bez černý. Břehové partie a oblast vtoku zdrojnice jsou zabahněné s výskytem drobných tůněk.
Rybník je v současnosti využíván k chovu kapra. Provádí se přikrmování a vápnění. Druhové a početní zastoupení výskytu obojživelníků je umožněno poměrně rozsáhlými litorálními porosty. Kromě kuňky ohnivé (Bombina bombina) byli z dalších obojživelníků zjištěni skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokani zelení, rosnička zelená (Hyla arborea) a ropucha obecná (Bufo bufo).  

Kvalita a význam:

Významné stanoviště kuňky ohnivé (Bombina bombina) regionálního významu.  

Zranitelnost:

Omezování a nevhodné zásahy v litorálních a na ně navazujících dřevinných porostech.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 14.2096
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 1.020.1451
Z toho ostatních přírodních biotopů: 67.919.6501
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.14481.01C/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.14481.01C/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00030.00C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00030.00C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.37262.62B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01890.13C/C
L1 Mokřadní olšiny0.13810.97C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.873613.18C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.328123.42B/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.35632.50B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu3.562525.07B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá<100
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Jakub, Nové Dvory u Kutné Hory  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.