Homepage

CZ0212004 - Malíkovická stráň

Rozloha: 9.6112 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°59'6'' v.d., 50°12'26'' s.š.
Nadmořská výška: 333 - 375 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Stráň přiléhající k jižnímu okraji obce Malíkovice vpravo od silnice Drnek - Malíkovice.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality je tvořeno svrchnokřídovými sedimenty. Vyskytují se zde korycanské pískovce křemenné, jílovité, glaukonické, které jsou částečně překryté turonskými slínovci až jílovci místně přecházejícími v opuky. Geomorfologie: Území je součástí Slánské tabule. Reliéf: Poměrně prudký severně exponovaný svah. Pedologie: Půdní podklad tvoří kambizem modální. Krajinná charakteristika: Část zalesněné stráně, navazující z jihu na intravilán obce Malíkovice.  

Biota:

Většinu plochy pokrývají rozvolněné listnaté a smíšené porosty vzniklé zřejmě samovolnou sukcesí na opuštěných pastvinách, které jsou protkány mladšími výsadbami smrku a borovice s ojedinělým výskytem fragmentů dubohabřin a suťových lesů. Spolu s poměrně bohatou populací střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) na rozvolněných místech nalezneme ze vzácnějších druhů i lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), bradáček vejčitý (Listera ovata), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), ostřici horskou (Carex montana), prvosenku jarní (Primula veris), violku divotvárnou (Viola mirabilis), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrima) a plamének přímý (Clematis recta). V dolní části svahu poblíž hřbitova se vzácně objevují zplanělé exempláře tisu červeného (Taxus baccata).
Jinak lesní porosty hostí běžnou, ale druhově dosti bohatou hájovou květenu.  

Kvalita a význam:

Jedna z na počet nejbohatších lokalit střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) ve Středních Čechách, v porostech smrčin však vlivem zastínění sporadicky kvetoucích.  

Zranitelnost:

Možnost poškození jedinců v rámci lesnického hospodaření. Vyrýpávání rostlin zahrádkáři.  

Management:

Postupná redukce smrkových porostů, místy s nahrazením listnatým lesem, redukce náletu dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.6112
Z toho prioritních naturových biotopů: 18.281.7573
Z toho neprioritních naturových biotopů: 37.703.624
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.62437.70B/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny3.624037.70B/C/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.757318.28C/B/-Ne
L4 Suťové lesy1.757318.28C/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček75
Cypripedium calceolusCBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Drnek, Malíkovice, Řisuty u Slaného  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.