Homepage

CZ0325002 - Hůrky

Rozloha: 7.9804 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°10'58'' v.d., 49°53'48'' s.š.
Nadmořská výška: 549 - 550 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží 1 km severně od obce Hůrky, v údolí Zlatého potoka. Je totožná se severním polygonem PR Hůrky.  

Ekotop:

Geologie: Lokalitu budují karbonské limnické sedimenty jižního okraje manětínské pánve, které zde tvoří mocná souvrství arkózových pískovců, arkóz, slepenců, prachovců a jílovců. V kvartérním pokryvu převládají sedimenty, tvořené převážně jemnými splaveninami.
Geomorfologie: Z hlediska regionálního členění je lokalita součástí Manětínské vrchoviny podokrsku 5b-1c-b Lomské vrchoviny. Lokalita Hůrky se nachází na geologickém zlomovém pásmu, které porušuje původně spojité karbonské vrstvy. Toto zlomové pásmo má jako celek směr SZ-JV. Na úpatí zlomového terénního stupně vzniklo svahové slatiniště. Jednotlivé zlomy zlomového pásma pokračují do podloží slatiniště, kde porušují souvislost hydrogeologických zvodní, vázaných na vrstvy arkóz a slepenců. Zlomové pásmo bylo tedy jednou z primárních podmínek vzniku ekosystému, který má kombinovaný původ jako svahové a pramenné slatiniště.  

Biota:

Území náleží k fytogeografickému obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografickému okresu 31 Plzeňská pahorkatina. Dominantními biotopy jsou nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) a mokřadní olšiny (L1), případně jejich mozaika. Z lesních biotopů se zde též vyskytují údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) a fytocenologicky méně vyhraněné rašelinné brusnicové bory (L10.2) s přechody k rašelinným březinám (L10.1). Po obvodu EVL pak podmáčené smrčiny (L9.2B). V menší míře střídavě vlhké bezkolencové louky, vegetace svazu Molinion (T1.9). Nevápnitá mechová slatiniště: výrazná je v těchto biotopech dominance mechorostů, šáchorovitých, sítinovitých, v menší míře též rosnatkovitých, bublinatkovitých i jiných rostlin. Mokřadní olšiny: v území poměrně běžný biotop, který na některých místech tvoří rozsáhlejší porosty. Jejich existence je podmíněna tektonickým vývojem okraje Manětínské karbonské pánve a skoro vždy jsou spojeny s vývěry podzemních vod z tektonických struktur. Jedná se o stejnověké i různověké porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa) s příměsí břízy bělokoré (Betula pendula) a krušiny olšové (Frangula alnus). Na trvale zamokřených, podmáčených nebo rašelinících půdách s podrostem ostřic (Carex sp.), rašeliníku (Sphagnum sp.) nebo bezkolence modrého (Molinia caerulea) se vyskytují biotopy PO (R2.2, L1 - okraje olšových porostů). Jedná se převážně o velmi významné biotopy Hůreckých slatin s výskytem srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus). Při podrobném mapování biotopů a botanických průzkumech (HÁJEK 2004, MELICHAR 2007) byly zjištěny významné taxony cévnatých rostlin, jako např.: ostřice dvoudomá (Carex dioica), o. rusá (C. flava), o. blešní (C. pulicaris), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), jalovec obecný (Juniperus communis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), mochna bahenní (Potentilla palustris), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), bařička bahenní (Triglochin palustre), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) - jen ojediněle, suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora). Z významných druhů hub lze jmenovat hřib borový (Boletus pinicola) a křehutku rašeliníkovou (Psathyrella sphagnicola).
Bezobratlé živočichy významně zastupují vzácné druhy vážek: v. hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum) a v. podhorní (Sympetrum pedemontanum), brouků: svižník Cicindela campestris, střevlík kožitý (Carabus coriaceus), krasec Agrilus integerrimus, motýlů: bělopásek topolový (Limenitis populi) a hnědásek rozrazilový (Meliatea diamina), mravenců: mravenec lesní (Formica rufa). Z obratlovců pak lze jmenovat např.: ropuchu obecnou (Bufo bufo), skokana krátkonohého (Rana lessonae), ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), čolka horského (Triturus alpestris), sluku lesní (Scolopax rusticola), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum). Z geograficky nepůvodních a expanzních druhů rostlin a živočichů se ve větší míře vyskytují: mech křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus), třtina křovištní (Calamgrostis epigejos), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), krušina olšová (Frangula alnus) a jelen sika (Cervus nippon).  

Kvalita a význam:

Dobře zachovalá společenstva vlhkomilné a slatinné vegetace s výskytem vzácných druhů a srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus).  

Zranitelnost:

V současnosti jsou největší problémy v Hůreckých slatích a především v PP Hůrky spojeny s problematikou managementu lučních a slatinných biotopů. V nižších úrovních některých slatí jsou určitým problémem zásahy do hydrologické sítě a odvodnění dílčích biotopů.  

Management:

Nezhoršení vodního režimu (např. odvodňování), odstraňování náletu, sekání lučních porostů.  

Možné střety zájmu:

Odvodňování, zalesňování.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.9804
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.090.4069
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.903.983
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.031.9979
Z toho X biotopů: 4.970.3973
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.22052.76B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.22052.76B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.366842.18A/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště3.366842.18A/B/-
91D0Rašelinný les 0.40695.09C/A/-Ne
L10.2 Rašelinné brusnicové bory0.40695.09C/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.39574.95C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.39574.95C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny1.214915.22B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.17522.19C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.60787.61C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.17292.16
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.22442.81
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Hůrky u Zahrádky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.