Homepage

CZ0325001 - Hrádecká bahna

Rozloha: 2.7414 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°39'28'' v.d., 49°42'49'' s.š.
Nadmořská výška: 397 - 404 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex leží na východním okraji obce Hrádek u Rokycan, pod železniční tratí do Mirošova v Rokycanské pahorkatině.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita je tvořena spodními štěrkopískovými a povodňovými sedimenty čtvrtohorního stáří. Podklad je tvořen chloriticko-sericitickými břidlicemi.
Geomorfologie: Z hlediska regionálního členění je lokalita součástí Rokycanské pahorkatiny (Podsoustava Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina).
Reliéf: Lužní porosty v mělké nivě Klabavy. Nadmořská výška 396-407 m.
Pedologie: Půdní podklad tvoří hlinitopísčité, silně podmáčené půdy. Skupinu hydromorfních půd reprezentují typické pseudogleje s typickými až zabahnělými variantami glejů.
Krajinná charakteristika: Společenstva vlhkomilné a slatinné vegetace s výskytem vzácných druhů.  

Biota:

Území pokrývají floristicky bohaté vlhkomilné luční porosty, pcháčové louky, tužebníková lada, rákosiny a slatiniště a olšiny. Vedle srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) se zde vyskytuje řada vzácných druhů např. upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice přioblá (Carex diandra), o. obecná (C. nigra), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), tolije bahenní (Parnassia palustris).  

Kvalita a význam:

Dobře zachovalá společenstva vlhkomilné vegetace s výskytem vzácných druhů. Lokalita srpnatky fermežové.  

Zranitelnost:

Potencionálním ohrožením je blízkost sídla, znečišťování odpady, meliorace.  

Management:

Kosení a odvoz biomasy.  

Možné střety zájmu:

Zalesňování, odvodňování.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.7414
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 17.060.4677
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.510.2882
Z toho X biotopů: 41.561.1395
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.467717.06C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.467717.06C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.02490.90A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.08333.03B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.18006.56A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.559120.39
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.07782.83
X12 Nálety pionýrských dřevin0.461716.84
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.04091.49
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Hrádek u Rokycan  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.