Homepage

CZ0515001 - Červený rybník

Rozloha: 3.7277 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°33'4'' v.d., 50°44'5'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 302 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita je vymezena na severním břehu Červeného rybníka, který se nachází mezi Českou Lípou a Novým Borem, cca 1,5 km jižně od Nového Boru.
Lokalita je vymezena v hranicích PP Červený rybník.  

Ekotop:

Geologie: V podloží sedimentární komplex březenského souvrství (coniak) - přechody pískovců do prachovců až jílovců.
Geomorfologie: Celek Ralská pahorkatina, podcelek Zákupská pahorkatina, okrsek Cvikovská pahorkatina.
Reliéf: Vodní nádrž (rybník) v ploché sníženině při JV úpatí vrchu Lipovec.
Pedologie: Fluviální jílovito-písčité hlíny se slabou slojí přechodové rašeliny.
Krajinná charakteristika: Jedná se o drobné rašelinné bezlesí a přilehlé sukcesní březo-olšové porosty s náznaky rašelinné březiny v mělké zrašelinělé depresi prameniště pravostranného přítoku Dobranovského potoka. Stanoviště pravděpodobně vzniklo zazemněním části severní zátoky Červeného rybníka.  

Biota:

Jedná se o rybník s nepříliš eutrofizovanou vodou s výskytem několika druhů vodních makrofyt, např. bublinatkou jižní (Utricularia australis) a vodním morem kanadským (Elodea canadensis). Na severním zrašelinělém břehu rybníka se v několika subpopulacích nachází vitální porost srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus), celková plocha přítomné populace je odhadována na 5 m2. Litorál porůstají nesouvislé rákosiny, ostrůvkovitě vystupují mokřadní vrbiny s vrbou popelavou (Salix cinerea). Většinu pobřeží zahrnutého do lokality tvoří rašelinná březina přecházející do sukcesní olšiny.
Lokalita EVL je rozdělena na dvě stanovištně odlišné a nestejně velké části: podmáčenou zrašelinělou plochu drobného bezlesí a rozlehlé navazující sukcesí vzniklé porosty dřevin.
V rašelinném bezlesí roste z chráněných a ochrožených druhů cévnatých rostlin prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - velmi početná a vitální populace, mochna bahenní (Potentilla palustris), vrbovka bahenní (Epilobium palustre) a kapradiník bahenní (Thelypteris palustris).
Rašelinná plocha je významná výskytem mokřadních druhů měkkýšů, vážek a brouků. Z vážek je nejcennějším nálezem vážka žlutoskvrnná (Orthetrum coerulescens). Zajímavý je i nález početné populace mokřadní můry (Arenostola phragmitidis). Z dalších vzácných druhů motýlů byli nalezeni přástevník angreštový (Rhyparia purpurata) a zobonosec borůvkový (Hypena crassalis). Všechny uvedené druhy jsou vázány na mokřadní stanoviště.
 

Kvalita a význam:

V kontextu okolní krajiny poměrně významná vodní plocha málo antropogenně narušená, pozoruhodný výskyt rašelinné březiny. Jedna z mála lokalit výskytu srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) v ČR.  

Zranitelnost:

Odvodnění lokality, intenzivní rybniční hospodaření spojené se zvyšováním úživnosti (vysoká rybí osádka, hnojení rybníka). V případě absence managementu konkurence bylin (zejména expanze rákosu) a zarůstání náletovými dřevinami.  

Management:

Zachování stálého vodního režimu, extenzivní způsob obhospodařování (kosení), odstraňování náletových dřevin.
Případné rybářské využití musí být extenzivní, s vyloučením hnojení. Populaci druhu je třeba monitorovat.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.7277
Z toho prioritních naturových biotopů: 65.102.4271
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.920.1462
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.680.3612
Z toho X biotopů: 24.130.8997
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.14623.92B/B/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.14623.92B/B/-
91D0Rašelinný les 2.427165.10B/A/-Ne
L10.1 Rašelinné březiny2.427165.10B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.27697.42C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00040.01A/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.08392.25A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.04081.09
X12 Nálety pionýrských dřevin0.858923.04
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusBBAA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Pihel  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.