Homepage

CZ0720437 - Valentová

Rozloha: 558.0151 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°56'47'' v.d., 49°3'15'' s.š.
Nadmořská výška: 321 - 577 m n. m.

Mapa:

Poloha:

v severovýchodní části Bílých Karpat, JZ od Štítné nad Vláří  

Ekotop:

členité území v podhůří v návaznosti na nivu většího potoka; vyrovnaný podíl lesa a bezlesí  

Biota:

potoční luhy, květnaté bučiny a mezofilní ovsíkové louky doplněné o širokou škálu dalších biotopů, hojně mokřadních  

Kvalita a význam:

kvalita velmi dobrá, mimořádní hodnota krajinářská, diverzita stanovišť, biotopy s pěnovcem  

Zranitelnost:

zanedbáním či naopak příliš intenzivním využíváním  

Management:

viz Zásady péče o lesní a nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000  

Možné střety zájmu:

s lesnictvím, myslivostí, rekreací, intenzivním zemědělstvím
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 558.0151
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.4224.687
Z toho neprioritních naturových biotopů: 61.66344.1181
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.2529.3157
Z toho X biotopů: 27.34152.6001
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.18930.39B/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.18930.39B/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 7.43561.33B/B/AAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada7.43561.33B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 147.259526.38C/B/AAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky147.259526.38C/B/A
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.17580.03B/A/AAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.17580.03B/A/A
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 98.858717.71B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny98.858717.71B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 88.37515.83C/B/AAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny31.08235.57C/C/B
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny57.292710.26C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 16.20612.90B/A/AAno
L4 Suťové lesy16.20612.90B/A/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.30511.48A/A/AAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty8.30511.48A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny12.97482.32B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.31470.23A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.07170.01B/A
M1.4 Říční rákosiny0.59590.10A/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00300.00B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.10850.01A/A
T1.3 Poháňkové pastviny10.90291.95B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.97300.35B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy1.37120.24C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.43740.25
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.02360.00
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole9.59591.71
X5 Intenzivně obhospodařované louky23.44984.20
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.02620.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla5.36410.96
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami86.714915.53
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami11.18862.00
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.14570.02
X11 Paseky s nitrofilní vegetací9.02441.61
X12 Nálety pionýrských dřevin1.77280.31
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla3.85670.69
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Jestřabí nad Vláří, Kochavec, Rokytnice u Slavičína, Šanov, Štítná nad Vláří  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.