Homepage

CZ0720422 - Valy-Bučník

Rozloha: 1094.8844 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°46'26'' v.d., 48°59'59'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 527 m n. m.

Mapa:

Poloha:

ve střední části Bílých Karpat, jižně od Bojkovic  

Ekotop:

boční hřebínek Bílých Karpat, z větší části zalesněný, ovšem též s významným podílem luk v členitém reliéfu  

Biota:

pestrá mozaika dubohabřin a mezofilních ovsíkových luk, v údolích potoční luhy; vzácně fragmenty suchých trávníků  

Kvalita a význam:

kvalita velmi dobrá, významný komplex zachovalých dubohabřin, doplněný mnoha nelesními biotopy; též vysoká krajinářská hodnota  

Zranitelnost:

zanedbáním či naopak příliš intenzivním využíváním  

Management:

viz Zásady péče o lesní a nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000  

Možné střety zájmu:

s lesnictvím, myslivostí, střelbou na letící cíl, intenzivním zemědělstvím
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1094.8844
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.3025.2556
Z toho neprioritních naturových biotopů: 60.04657.4452
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.1956.897
Z toho X biotopů: 32.44355.2821
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.22180.02B/C/BNe
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.22180.02B/C/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.50720.04B/A/BNe
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.50720.04B/A/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.13580.01D/C/BNe
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.13580.01D/C/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 199.336518.20B/B/AAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky199.336518.20B/B/A
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.01520.00A/A/-Ne
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.00010.00B/A/B
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.01510.00A/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11.98021.09C/A/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny11.98021.09C/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 13.79791.26B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny13.79791.26B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 431.97339.45B/A/AAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny431.973039.45B/A/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 10.19410.93B/A/AAno
L4 Suťové lesy10.19410.93B/A/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 14.53911.32B/B/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty14.53911.32B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny17.27081.57A/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy11.26941.02B/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy21.92642.00B/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.37570.03B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00140.00D/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.06840.00B/B
T1.3 Poháňkové pastviny5.20340.47C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.61770.05C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.16380.01C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.29160.02
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole1.88730.17
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.78810.07
X4 Trvalé zemědělské kultury1.73100.15
X5 Intenzivně obhospodařované louky18.69491.70
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla8.85550.80
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla30.81752.81
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy3.16110.28
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami231.809621.17
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.51130.13
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.68440.06
X11 Paseky s nitrofilní vegetací50.89934.64
X12 Nálety pionýrských dřevin3.08050.28
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.81590.07
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.25410.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Bánov, Bojkovice, Bystřice pod Lopeníkem, Komňa, Nezdenice, Záhorovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.