Homepage

CZ0720058 - Nad Kašavou

Rozloha: 27.4914 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°47'24'' v.d., 49°17'36'' s.š.
Nadmořská výška: 339 - 410 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Převážně luční lokalita situovaná asi 0,5 km severně od horní části přehrady Slušovice, východně nad obcí Kašava.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno flyšovými vsetínskými vrstvami s převahou vápnitých pelitů s glaukonitickými pískovci na severu a drobně rytmickým flyšem s výrazným zastoupením rudohnědých a zelených pískovců belovežských vrstev na jihu lokality. Doplňují je deluviální hlinitokamenité a kamenitohlinité sedimenty probíhající středem území.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v jižní části Hostýnských vrchů.
Reliéf: Reliéf je charakterizován převážně k západu a severu ukloněnými svahy, které jsou zbrázděné drobnými vodními toky a erozními rýhami.
Pedologie: Půdy jsou typické kambizemě.
Krajinná charakteristika: Na pozvolných i prudších svazích nad obcí se střídají louky s remízy, pásy křovin a listnatými lesíky.  

Biota:

Převažují mezofilní ovsíkové louky (T1.1), ve kterých se na vlhčích místech maloplošně vyskytují segmenty pcháčových luky (T1.5). Z lesních porostů jsou zastoupeny karpatské dubohabřiny (L3.3B), jediným segmentem jsou olšové luhy (L2.2B). Okrajovým nelesním biotopem jsou mezofilní bylinné lemy (T4.2) a vlhčí pcháčové louky (T1.5). Ze vzácnějších taxonů zde roste kruštík širolistý (Epipactis helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) aj.  

Kvalita a význam:

Kombinace typických porostů lesních a nelesních biotopů v zemědělsky intezivně obhospodařované krajině. Díky pravidelnému obhospodařování jsou luční společenstva velice zachovalá. Spolu s lesními remízky a křovinami tvoří vhodné zázemí pro hnízdění ptactva.  

Zranitelnost:

Luční biotopy by byly poškozeny nebo zničeny intezifikací hospodaření, tj. zejména přehnojováním, doséváním travin, apod. Lesní biotopy jsou vystaveny nebezpečí vytěžení a převodu na monokultury nepůvodních dřevin.  

Management:

Pravidelné kosení luk či extenzivní pastva.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 27.4914
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 94.5826.0015
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.410.1129
Z toho X biotopů: 5.001.3767
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 21.633178.69B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky21.633178.69B/B/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.30841.12C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.30841.12C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.0614.76B/B/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny4.060014.76B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.10540.38B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.00010.00C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00740.02A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.32331.17
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.07930.28
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00320.01
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.97093.53
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Kašava  

Prameny:

Kuželová I.Z0040 (Hostýnské vrchy - jih) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Daněk T.Z0172 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2004
anonymSyntetická půdní mapa ČR 1 : 200 000
anonymGeologická mapa ČR 1:50 000, list 25-32
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.