Homepage

CZ0510441 - Binov - Bobří soutěska

Rozloha: 455.9207 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°22'3'' v.d., 50°38'54'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 526 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vrch Binov, 1 km JV od obce Loučky u Verneřic.  

Ekotop:

Geologie: Vrch Binov je budován čedičovou horninou - plagioklasovým limburgitem, s tzv. antecedentním údolím. Údolí Bobřího potoka se vytvořilo na okrajovém svahu hrástě Českého středohoří hloubkovou erozí malého vodního toku - Bobřího potoka, která byla umocněna postupným vyklenováním vulkanického pohoří. Úzké erozní údolí s vodopádem v místě, kde je ovlivněn výraznou šikmou puklinou v sopečném tělese je jedinečnou ukázku tzv. "zpětné eroze" v rámci Čech. Údolí je obklopeno skalními stěnami a rozsáhlými sutěmi, balvanité sutě pokrývají téměř celou lokalitu.
Geomorfologie: Severovýchodní okraj Litoměřického středohoří.
Krajinná charakteristika: Většinou zalesněné severní, východní a jihovýchodní svahy, s erozním údolím Bobřího potoka v severní části lokality, orientovaným od západu k východu.  

Biota:

V lesích převládají suťové lesy (L4) doplněné hercynskými dubohabřinami (L3.1), květnatými (L5.1) a acidofilní (L5.4) bučinami, středoevropskými bazifilními doubravami (L6.4) a v údolí Bobřího potoka a podél drobných vodotečí při jižním úpatí vrchu údolními jasanovo-olšinovými luhy (L2.2). Společenstva skal a sutí jsou tvořena štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin (S1.2), skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1), křovinami skal a drolin s rybízem alpínským (S1.5) a vysokostébelnatými trávníky skalních terásek (S1.3). Zvláště při okrajích lokality se vyskytují luční porosty tvořené převážně mezofilními ovsíkovými loukami (T1.1), vlhkými tužebníkovými lady (T1.6) a vlhkými pcháčovými loukami (T1.5).
Bylo zde zjištěno více než 15 druhů významných rostlin, např.: tařice skalní (Aurinia saxatilis), růže převislá (Rosa pendulina), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) aj.  

Kvalita a význam:

Velmi zachovalá společenstva skal, sutí, lesů a vlhkých luk. V Bobří soutěsce dochází k zajímavému jevu, kdy vlivem inverze chladnomilné druhy rostlin i živočichů obsazují nižší polohy při jejím dnu, zatímco druhy teplomilné vystupují do vyšších poloh. Výskyt řady vzácných druhů rostlin. Skladba typické lesní a suťové fauny je do značné míry ovlivněna zdejšími mikroklimatickými zvláštnostmi (podmrzající sutě, teplotní inverze).  

Zranitelnost:

Vývoj přirozených biotopů na lokalitě může být ohrožen zejména vlivy souvisejícími s hospodařením v lesích a zemědělským hospodařením.  

Management:

Lesy - nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
- při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
- do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
- klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři
- preferovat čitelnější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
- při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.) průvodních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu. Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené druhové skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.
Travní porosty:
Mezofilní ovsíkové louky - sečení se sušením píce a odvozem sena (příp. sečení s odklizením zelené píce) 1-2x za rok samohybnou lehkou (příp. těžkou) mechanizací, v období od července do srpna, bez přihnojování a vápnění.
Vlhká tužebníková lada - sečení s odklízením zelené píce či sečení s pálením sena, 1x za 3-5 let v období od srpna do září, ručními nástroji nebo samohybnou lehkou mechanizací.
Biotopy skal a drolin bez zásahů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 455.9207
Z toho prioritních naturových biotopů: 38.27174.5197
Z toho neprioritních naturových biotopů: 21.1696.503
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.5120.5969
Z toho X biotopů: 36.03164.3012
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.110.02D/C/BNe
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.11000.02D/C/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.64010.57A/A/ANe
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.64010.57A/A/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 26.15645.73B/C/BAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky26.15645.73B/C/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 5.02511.10B/A/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin5.02511.10B/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.3880.74B/B/BNe
L5.4 Acidofilní bučiny3.38800.74B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 17.52963.84B/B/BNe
L5.1 Květnaté bučiny17.52963.84B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 41.65389.13B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny41.65389.13B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 134.765529.55B/B/AAno
L4 Suťové lesy134.765529.55B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 12.67412.77B/B/AAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty12.67412.77B/B/A
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 27.08015.93C/C/CAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy27.08015.93C/C/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.08550.01B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.31100.06B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy9.72572.13B/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.05220.01A/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.23960.05C/C
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)0.46630.10B/B
T1.3 Poháňkové pastviny6.41321.40A/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.10460.46A/A
T4.2 Mezofilní bylinné lemy1.19880.26C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.04430.00
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.03200.00
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00024.38
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.37130.08
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.32340.50
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami137.075930.06
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami11.89942.60
X11 Paseky s nitrofilní vegetací11.01012.41
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.54460.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Bílý Kostelec, Konojedy u Úštěku, Loučky u Verneřic

Kraj Liberecký kraj:

Heřmanice u Žandova, Janovice u Kravař, Kravaře v Čechách, Velká Javorská  

Prameny:

SCHKO České středohoříRezervační kniha - PP Bobří soutěska, Správa CHKO České středohoří.
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str.1987
Wagner B.u0085cs (Lounské stepi II) - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.
Wagner B.u0085cs, (Lounské stepi II) - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.
Kolektiv autorůChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Cajz V., Mlčoch B. a kolektivČeské středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str.1996
Chytrý M., Kučera T., Kočí M.Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.