Homepage

CZ0420462 - Plešivec

Rozloha: 5.1961 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°5'20'' v.d., 50°33'52'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 464 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Sutě na vrchu Plešivec, 1 km severovýchodně od obce Kamýk.  

Ekotop:

Geologie: Masiv Plešivce (510 m n. m.) je budován sloupcovitě odlučnou čedičovou horninou - olivinickým leucitem. Podloží je tvořeno křídovými sedimenty - slínovci svrchnoturonského až coniackého stáří. Okolí vrcholu je kryto mocnými a velmi rozlehlými sutěmi - v sutích na J úbočí výskyt ledových jam, ve kterých led a firnový sníh přetrvává až do začátku léta.
Geomorfologie: Neovulkanický suk tvaru krátkého hřbetu na severovýchodním okraji Kostomlatského středohoří.
Volné otevřené sutě pokrývající svahy a částečně i vrcholové partie kopce se systémem proudění vzduchu, umožňujícím existenci ledových jam.  

Biota:

Většinu území tvoří otevřené sutě s výskytem vegetace pohyblivých sutí (S2), vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) a acidofilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1). Lesní porosty tvoří suťové lesy (L4) a suché acidofilní doubravy (L7.1).  

Kvalita a význam:

Společenstva volných otevřených sutí s výskytem ledových jam při jejich úpatí s bohatou faunou a florou.  

Zranitelnost:

Ochrana systému ledových jam a ventarol v plošně rozsáhlých drolinách na J, JZ, S a SV svazích Plešivce a věkově i habituálně vyjímečných exemplářů lip, podílejících se na stabilizaci sutí. Lokalita netrpí nadměrnou návštěvností. Riziko představuje úsek modré turistické trasy vedoucí přes JZ část suťového pole, jehož požkození např. způsobené odběrem suti – kameniva by ohrozilo existenci celého ekosystému (zj. chasmofytické vegetace silikátových skal a drolin a acidofilní vegetace efemér a sukulentů).  

Management:

Lesy - preferována je přirozená obnova, případně obnova - jamková sadba, řadový spon - misková síje (pod motyku), smrkové porosty přeměnit na dubové s příměsí dalších listnáčů (habr, javor, jeřáb břek a muk) pro vytvoření spodní etáže. Sutě bez zásahů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.1961
Z toho prioritních naturových biotopů: 11.400.5925
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.052.393
Z toho ostatních přírodních biotopů: 38.682.01
Z toho X biotopů: 3.860.2006
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.34256.59C/B/CNe
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.34256.59C/B/C
8150Středoevropské silikátové sutě 0.666112.81C/C/-Ne
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin0.666112.81C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.826715.91C/B/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.826715.91C/B/B
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.546710.52C/B/BAno
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.546710.52C/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.0110.21C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.01100.21C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.590911.37C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.590911.37C/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.00160.03B/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.00160.03B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.655331.85B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.35476.82D/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.20063.86
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Kamýk u Litoměřic  

Prameny:

Chytrý M., Kučera T., Kočí M.Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.2001
SCHKO České středohoříRezervační kniha - PP Plešivec, Správa CHKO České středohoří.
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str.1987
Marková I.u0034cs (Labské středohoří) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Kolektiv autorůChráněná území ČR, sv. Ústecko, AOPK ČR, Praha, 280. str.1999
Cajz V., Mlčoch B. a kolektivČeské středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str.1996
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.