Homepage

CZ0420460 - Třtěnské stráně

Rozloha: 12.5636 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°52'44'' v.d., 50°25'48'' s.š.
Nadmořská výška: 234 - 259 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jižně exponovaná travnatá "bílá" stráň o sklonu 15-30°, táhnoucí se v délce téměř 1 km severně od obce Třtěno.  

Ekotop:

Geologie: Stráň je budována především vápnitými slínovci (opukami). Na několika místech je plynulost svahů narušena výraznějšími erozními rýhami.
Reliéf: Terénní vlna (250 m n. m.) v délce téměř 1 km je součástí mírně zvlněného terénu jižní části Milešovského středohoří.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří subhalofilní půdy.
Krajinná charakteristika: Jedná se o tzv. "Bílou stráň" s výskytem xerotermních stepních trávníků, velký význam pro přítomnou subhalofilní vegetaci má eroze a soliflukce slínu. Halofilní habitaty jsou vázané jak na silné prameny a jejich stružky tak i na poměrně neznatelné průsaky na úpatí bílé stráně.  

Biota:

Charakteristickým rysem lokality je pestrá mozaika s celou řadou přechodů mezi subhalofilní vegetací (T7) s dominancí jitrocele přímořského (Plantago maritima), ostřice chabé (Carex flacca) a ostřice oddálené (Carex distans), plošně nejrozšířenější xerotermní travinnou vegetací a maloplošně zastoupenými slanými rákosinami.
V pokryvu převažují širokolisté suché trávníky (T3.4) často v mozaice s nízkými xerofilními křovinami nebo vysokými xerofilními a mezofilními křovinami, místy jsou patrny pokusy o zalesňování nepůvodními dřevinami.
Lokalita je význačná výskytem bohaté populace jitrocele přímořského (Plantago maritima), dále je zde hojně zastoupena řada významných druhů rostlin, např.: bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), ostřice oddálená (Carex distans), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis), zdravínek jarní (Odontites vernus), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus) aj. Vyskytuje se zde i mnoho významných druhů živočichů, zejména motýlů a bezobratlých, mnoho těchto druhů je velmi významných z hlediska fauny Českého středohoří nebo Čech.  

Kvalita a význam:

Třtěnské stráně jsou fenomenální lokalitou nejen subhalofilní vegetace, ale i subxerotermní a xerotermní flóry a fauny. Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Zranitelnost:

Upuštění od likvidace křovin a nepůvodních dřevin by vedlo k nežádoucím změnám.  

Management:

V rámci výchovných zásahů odstraňovat lesní porosty (trvalé odlesnění) z míst s výskytem rostlinných a živočišných druhů, jejichž existence je podmíněna absencí zastínění. Mimo plochy s výskytem chráněných druhů budou lesní porosty vylepšovány dřevinami přirozené skladby a druhy geograficky nepůvodní budou eliminovány. Výchovnými zásahy přednostně odstraňovat druhy geograficky nepůvodní - borovice černá (Pinus nigra), trnovník akát (Robinia pseudacacia) a druhy lokálně expanzivní - jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Dále postupná redukce křovin a stromů rostoucí mimo les a znovuzavedení pastvy - rotační pastva kombinovaným stádem - ovce + kozy.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.5636
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.080.0108
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.916.2708
Z toho ostatních přírodních biotopů: 29.583.7171
Z toho X biotopů: 20.402.5642
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
1340Vnitrozemské slané louky 0.01080.08B/B/-Ne
T7 Slaniska0.01080.08B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6.270849.91A/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)6.270849.91A/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.717129.58A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.16611.32
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00010.00
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami2.398019.08
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Hnojnice, Třtěno  

Prameny:

Hamerský R.Plán péče pro PP Třtěnské stráně, 21 str., SCHKO České středohoří.2002
Bělohoubek J.u0033cs (Lounské stepi - Oblík - Třtěno - Černodoly). Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR.2001
SCHKO České středohoříZoologické průzkumy, Rezervační kniha - PP Třtěnské stráně, Správa CHKO České středohoří.
SCHKO České středohoříBotanické průzkumy, Rezervační kniha - PP Třtěnské stráně, Správa CHKO České středohoří.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M.Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.2001
Cajz V., Mlčoch B. a kolektivČeské středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str.1996
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.