Homepage

CZ0420456 - Ostrý

Rozloha: 93.2383 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°57'19'' v.d., 50°31'49'' s.š.
Nadmořská výška: 369 - 462 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vrch Ostrý 1 km jihovýchodně od obce Milešov.  

Ekotop:

Geologie: Vrch Ostrý je tvořen olivinickým čedičem. Vrch se skalními výchozy a rozsáhlými hrubými sutěmi typu kamenné moře včetně zazemněných drolin s expozicí na všechny světové strany. Skalní výchozy se nacházejí v obvodu vrcholových partií vrchu, vyznačují se sloupcovitou odlučností vulkanické horniny.
Geomorfologie: Lokalita leží v centrální části Kostomlatského středohoří.
Reliéf: Výrazný kuželovitý suk mírně protažený ve směru SV-JZ. Nejvyšším bodem je vrch Ostrý (553 m n. m.).
Pedologie: Substrát je většinou bázemi bohatá lesní hnědozem.
Krajinná charakteristika: Zalesněný izolovaný čedičový vrch.  

Biota:

Vrchol pokrývají suťové lesy (L4), severovýchodní svahy květnaté bučiny (L5.1), severozápadní a západní svahy středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4), jižní a jihovýchodní svahy a západní úpatí vrchu pokrývají hercynské dubohabřiny (L3.1).
Na lokalitě se vyskytuje řada významných druhů rostlin a živočichů, z rostlin např. kosatec bezlistý (Iris aphylla), tařice skalní (Aurinia saxatilis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) aj. Vedle významného výskytu střevlíka nepravidelného (Carabus irregularis) lze na lokalitě nalézt typickou lesní a suťovou faunu.  

Kvalita a význam:

Společenstva velmi zachovalých a reprezentativních suťových lesů, teplomilných doubrav, květnatých bučin a dubohabřin.
Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Zranitelnost:

Vývoj přirozených biotopů na lokalitě je ohrožen zejména vlivy souvisejícími s hospodařením v lesích.  

Management:

Lesy - nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
- při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
- do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
- klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři
- preferovat čitelnější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
- při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.) průvodních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu. Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené druhové skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.  

Možné střety zájmu:

Převádění smrkových monokultur do porostů s přirozenou druhovou skladbou.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 93.2383
Z toho prioritních naturových biotopů: 31.1529.0481
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.7950.1543
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.800.7502
Z toho X biotopů: 14.2413.2853
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.37510.40B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.37510.40B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.50041.60B/B/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.50041.60B/B/A
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 13.414814.38A/B/ANe
L5.1 Květnaté bučiny13.414814.38A/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 34.86437.39B/B/AAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny34.864037.39B/B/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.55282.73A/A/ANe
L4 Suťové lesy2.55282.73A/A/A
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 26.495328.41B/B/AAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy26.495328.41B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin0.75020.80B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.36210.38
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.55768.10
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.99531.06
X10 Paseky s podrostem původního lesa3.04473.26
X12 Nálety pionýrských dřevin1.32561.42
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Březno, Kocourov u Medvědic, Milešov u Lovosic  

Prameny:

Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str.1987
Vlačiha V.u0006cs (Hradišťany, Ostrý u Milešova) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Cajz V., Mlčoch B. a kolektivČeské středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str.1996
Chytrý M., Kučera T., Kočí M.Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.