Homepage

CZ0420455 - Lhota

Rozloha: 82.9671 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°55'51'' v.d., 50°31'37'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 513 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vrch Lhota 0,5 km severozápadně od obce Kocourov.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží vrchu Lhota je tvořené olivinickým nefelinitem, příkré svahy se skalkami, mrazovými srázy a balvanovými sutěmi.
Reliéf: Výrazný krátký strukturní hřbet směru V-Z v centrální části Kostomlatského středohoří.
Pedologie: Půdním podkladem je většinou lesní hnědozem a hlinitokamenné půdy.  

Biota:

V lesích převládají suťové lesy (L4) s pohyblivými sutěmi (S2) a středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4), místy výskyt květnatých bučin (L5.1) a hercynských dubohabřin (L3.1).
V lokalitě se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin a živočichů, např.: lilie zlatohlávek (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) aj. V typické lesní a suťové fauně se hojně vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).  

Kvalita a význam:

Společenstva velmi zachovalých a reprezentativních suťových lesů, teplomilných doubrav, bučin a dubohabřin. Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Zranitelnost:

Vývoj přirozených biotopů na lokalitě je ohrožen zejména vlivy souvisejícími s hospodařením v lesích.  

Management:

Lesy - nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
- při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
- do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
- klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři
- preferovat čitelnější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
- při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.) průvodních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu. Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené druhové skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.  

Možné střety zájmu:

Převádění smrkových monokultur do porostů s přírodě blízkou druhovou skladbou.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 82.9671
Z toho prioritních naturových biotopů: 61.7151.2036
Z toho neprioritních naturových biotopů: 20.3416.8814
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 17.9314.882
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8150Středoevropské silikátové sutě 3.55324.28A/A/-Ne
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin3.55324.28A/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 8.476710.21B/B/ANe
L5.1 Květnaté bučiny8.476710.21B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.85155.84A/A/ANe
L3.1 Hercynské dubohabřiny4.85155.84A/A/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 24.516229.54A/A/AAno
L4 Suťové lesy24.516229.54A/A/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.63961.97C/B/CNe
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.63961.97C/B/C
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 25.047830.19B/B/AAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy25.047830.19B/B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.09250.11
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami14.255417.18
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.34600.41
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.18770.22
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00040.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Kocourov u Medvědic, Milešov u Lovosic  

Prameny:

Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str.1987
Vlačiha V.u0039cs (Hradišťany, Medvědický vrch) - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon in. AOPK ČR, Praha.2001
Vlačiha V.u0113cs - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Cajz V., Mlčoch B. a kolektivČeské středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str.1996
Chytrý M., Kučera T., Kočí M.Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.