Homepage

CZ0420454 - Lipská hora

Rozloha: 66.0249 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°54'52'' v.d., 50°30'49'' s.š.
Nadmořská výška: 469 - 575 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Výrazně asymetrická trachytová kupa, 1 km jihozápadně od Medvědic.  

Ekotop:

Geologie: Trachytové intruzivní těleso lakolitové povahy, které vzniklo při stratigrafické hranici křída-vulkanický komplex.
Geomorfologie: Lipská hora (689 m n. m.) je významným bodem Kostomlatského středohoří.
Reliéf: Nepravidelná kupa eliptického půdorysu. Vrchol je tvořen pásmem skal (J-JV) s jevy mrazového zvětrávání, dochází zde k tence deskovitému rozpadu horniny, jednotlivé uvolněné desky se stávají součástí pohyblivých sutí na svazích o sklonu až 40°.
Pedologie: Půdní substrát je kamenitý a chudý.
Krajinná charakteristika: Značná část ploch svahů je pokryta akumulací hrubých sutí, kromě J a JV svahů pokrytých lesem. Při severním úpatí vlhké louky.  

Biota:

Sutě v J a JV části území hostí vegetaci silikátových skal a drolin (S1.2), vysokobylinnou vegetaci zazemněných drolin (S1.4) a vegetaci pohyblivých sutí silikátových hornin (S2B). V lesích SV části lokality se nacházejí květnaté bučiny (L5.1) a na J a JV suťové lesy (L4). Na lokalitě se vyskytuje řada významných druhů rostlin a živočichů, z rostlin např.: hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), bělozářka větevmatá (Anthericum ramosum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a dřín jarní (Cornus mas), z živočichů např. pavouk stepník rudý (Eresus cinnaberinus), dále zde bylo zjištěno 123 druhů střevlíkovitých brouků. Při severním úpatí vlhké louky s mokřadním společenstvem s výskytem významných druhů rostlin, např. úpolín nejvyšší (Trollius altissimus).  

Kvalita a význam:

Zachovalá lesní společenstva a společenstva skal a sutí. Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Zranitelnost:

Upuštění od redukce křovin (Sorbus, Prunus, Crataegus) v místech výskytu chráněných druhů rostlin - hvozdíku sivého - by vedlo k jeho postupnému zániku na této lokalitě.
Sporadické kosení vlhkých luk při S úpatí způsobuje jejich degradaci.  

Management:

Jednotlivý nebo skupinový výběr zaměřený na odstraňování stanovištně nevhodných dřevin (smrk, modřín, borovice), obnova porosty přirozené druhové skladby (při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (dle vyhlášky č. 83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu. Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.). Porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou ponechat přirozenému vývoji. Zachování keřového patra - mimo místa výskytu chráněných rostlinných druhů.
Preference přirozeného zmlazení. Redukce živelně se zmlazující osiky a břízy. Ponechání starých stromů.
Redukce křovin (Sorbus, Prunus, Crataegus) v místech výskytu chráněných druhů rostlin - hvozdíku sivého.
Vlhké louky při severním úpatí je třeba každoročně min. 1-2x sekat samohybnou lehkou mechanizací (ruční nástroje) s odklízením zelené píce či sušením píce a odvozem sena.
Suché bylinné lemy - občasný zásah - redukce křovin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 66.0249
Z toho prioritních naturových biotopů: 15.2310.0601
Z toho neprioritních naturových biotopů: 39.8026.2841
Z toho ostatních přírodních biotopů: 24.8816.4311
Z toho X biotopů: 21.6514.2961
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.56830.86B/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.56830.86B/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.70492.58B/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.70492.58B/C/-
8150Středoevropské silikátové sutě 2.51323.80A/A/AAno
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin2.51323.80A/A/A
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.20883.34B/B/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin2.20883.34B/B/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 7.59711.50C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny7.597011.50C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.92534.43B/B/ANe
L5.1 Květnaté bučiny2.92534.43B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.766613.27B/B/ANe
L3.1 Hercynské dubohabřiny8.766613.27B/B/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 10.060115.23B/B/AAno
L4 Suťové lesy10.060115.23B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01870.02B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)7.096110.74B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.31321.98C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky3.40985.16B/C
T4.1 Suché bylinné lemy4.59336.95B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami10.527815.94
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.63005.49
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.13830.20
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Medvědice, Mrsklesy  

Prameny:

SCHKO České středohoříRezervační kniha - PR Lipská hora, Správa CHKO České středohoří
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str.1987
Vlačiha V.u0113cs - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Vlačiha V.u0039cs (Hradišťany, jih) - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Vlačiha V.u0006cs (Hradišťany. Lipská hora) - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Kolektiv autorůChráněná území ČR, sv. Ústecko, AOPK ČR, Praha, 280. str.1999
Cajz V., Mlčoch B. a kolektivČeské středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str.1996
Chytrý M., Kučera T., Kočí M.Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.