Homepage

CZ0420449 - Sedlo

Rozloha: 54.3701 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°15'44'' v.d., 50°35'45'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 726 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dominantní vrch východní části Českého středohoří Sedlo (726 m n. m.), 2 km severně od obce Liběšice.  

Ekotop:

Vrch Sedlo (726 m n. m.) je nejvyšší horou verneřické části Českého středohoří. Tvar vrchu je získán druhotně - erozí, tak jako u většiny středohorských kopců. Zde je vypreparována značně rozsáhlá několikanásobná trachybazaltická přívodní dráha. Toto těleso lze považovat za pozůstatek vulkanického aparátu, který mohl vytvořit značný objem povrchových vulkanitů. Není vyloučeno, že značné množství produktů povrchového vulkanismu pochází právě z této erodované přívodní dráhy.
Sedlo je rozsáhlý suk na hrásťově vyzdvižené a vypreparované výplni diatremy ze sodalitického trachyandezitu, vrcholovou část tvoří dva úzké strukturní hřbety směru S-J a V-Z, v místě jejich styku leží vrchol elevace. Na hřbetu a příkrých svazích jsou četné kryogenní tvary sloupovitě a deskovitě odlučného neovulkanitu - vrcholové skály, sloupy, mrazové sruby, kamenná moře, balvanové proudy, haldy. Na rozsáhlém pískovcovém úpatním podstavci soliflukční suťový plášť porušený sesuvy. Půdními typy jsou zde rankery a kambizemě rankerové.
Tefritové hřebeny s příkrými svahy a mocnými sutěmi, s listnatými porosty pralesovitého charakteru, s teplomilnou květenou i relikty alpínské flóry.  

Biota:

Lesní porosty tvoří suťové lesy na prudkých svazích Sedla, s převládajícími duby, buky, javory mléče, javory kleny s příměsí habru, lípy, jilmu, na severu jasanu. Bylinný podrost je zachován nejlépe ve vrcholové části na severním svahu Sedla. Sutě jsou převážně zazemněné, pod skalami na jihozápadním svahu Sedla jsou volné sutě. Na vrcholové partii východního sníženého bočního hřebene Sedlase se vyskytují biotopy štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin a ve větším měřítku křoviny skal a drolin s rybízem alpským v mozaice s teplomilnou doubravou a suťovým lesem. Při okrajích území umělé porosty smrku a modřínu.  

Kvalita a význam:

Zachovalá společenstva listnatých lesů pralesovitého charakteru, s teplomilnou květenou i relikty alpínské flóry. Zachovalá společenstva skal a sutí s výskytem zvláště chráněných druhů: tařice skalní (Aurinia saxatilis), hvězdnice alpská (Aster alpinus), kosatec bezlistý (Iris aphylla), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). Převážně lesní fauna se zástupci horských druhů, celkem bylo zjištěno přes 70 druhů obratlovců - výskyt výra velkého (Bubo bubo) aj. Významná je fauna vázaná na lesní porosty pralesovitého charakteru a fauna bezobratlích vázaná na chladné sutě.  

Zranitelnost:

Porosty skalních útvarů a především jižní a západní svahy lokality jsou ohroženy devastací stádem muflonů. V porostech severních svahů je místy v podrostu dominantní netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Vzhledem k nepřístupnosti terénu na území zde byla lidská činnost omezena, takže se na převážné většině plochy zachoval lesní porost s přirozenou skladbou nebo se skladbou blízkou přirozené, výsadba nepůvodních dřevin - smrk a modřín - se omezila pouze na spodní okraje lokality, kde se postupně provádějí náhrady smrčin listnatými porosty. Existence turistické cesty vedoucí po středním hřebeni na skalní vyhlídku u vrcholu Sedla nemá za následek výraznější dlouhodobé poškození území.  

Management:

Porosty suťových lesů a doubrav ponechat přirozenému vývoji.
Suťové lesy smíšené s nepůvodními smrčinami - postupná redukce smrku a modřínu, doplňování a péče o stávající zmlazení dřevin přirozené skladby.
Porosty nepůvodních smrčin - maloplošná obnova kotlíky, případně úzkými záseky po svahu, postupná redukce smrku a modřínu, doplňování a péče o stávající zmlazení dřevin přirozené skladby.  

Možné střety zájmu:

Snížení početního stavu muflonů v území.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 54.3701
Z toho prioritních naturových biotopů: 80.6343.8438
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.640.3491
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.163.3526
Z toho X biotopů: 12.556.8246
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.34910.64B/B/ANe
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.34910.64B/B/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 43.843880.63C/B/AAno
L4 Suťové lesy43.843880.63C/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00030.00C/C
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)1.27622.34D/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.06421.95B/B
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)1.01191.86C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami6.813112.53
X12 Nálety pionýrských dřevin0.01150.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Horní Chobolice, Srdov  

Prameny:

Mesčerjakov V., Hamerský R., Košner M.Plán péče pro Národní přírodní rezervaci Sedlo, 30 str., Správa CHKO České středohoří2004
Chytrý M., Kučera T., Kočí M.Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha2001
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str.1987
AOPK ČRChráněná území ČR, Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Cajz V., Mlčoch B. Čech S., Valečka J., Kadlec J., Burda J., Holý M., Ulrych J., Kinský J., Chvátal P.České středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str.1996
SCHKO České středohoříBotanické průzkumy, Rezervační kniha - NPR Sedlo, Správa CHKO České středohoří
SCHKO České středohoříZoologické průzkumy, Rezervační kniha - NPR Sedlo, Správa CHKO České středohoří
Krause J.u0007cs, Sedlo, msc., AOPK ČR Praha2001
Krause J.u0040cs, Sedlo - západ, msc., AOPK ČR Praha2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.