Homepage

CZ0420083 - Spravedlnost-Chřibská

Rozloha: 61.0896 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°28'11'' v.d., 50°52'35'' s.š.
Nadmořská výška: 341 - 533 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží v SZ části CHKO Lužické hory, severně od obce Chřibská.  

Ekotop:

Geologie: Geologická skladba území je mimořádně pestrá, plošně rozsáhlé jsou především křídové pískovce březenského, teplického a jizerského souvrství. Vrch Spravedlnost je tvořen nefelinickým bazanitem, v jeho okolí jsou četné deluviální kamenitohlinité sedimenty s bloky. V jižní části oblasti vystupují deluviofluviální písčito hlinité sedimenty a spraše a sprašové hlíny podmiňující druhovou pestrost luk v této oblasti. V pramenných oblastech jsou vyvinuty fluviální jílovito písčité hlíny.
Geomorfologie: Oblast leží na rozhraní Jedlovského hřbetu (součást Lužického hřbetu) a Chřibskokamenické kotliny (součást Klíčské hornatiny). Jedlovský hřbet je plochá hornatina s výraznými neovulkanickými suky, Chřibskokamenická kotlina je erozně denudační sníženina v povodí Chřibské Kamenice.
Reliéf: Spravedlnost je výrazný bazaltoidní skalní výchoz se sloupcovou odlučností, na něj navazují suťová pole, většinu lokality tvoří svah s jižním sklonem, území luk u Chřibské je sníženina s četnými prameništními a podmáčenými polohami.
Krajinná charakteristika: Území je harmonicky utvářenou extenzivně využívanou krajinou s navazující lesní částí s druhově bohatými porosty se zachovalým složením.  

Biota:

Biotopově je oblast značně různorodá, na vrchu Spravedlnost a v jeho nejbližším okolí převažují druhově mimořádně pestrá lesní společenstva (Dentario-Fagetum, Melico-Fagetum, Lunario-Aceretum, Mercuriali-Fraxinetum) s bohatým bylinným podrostem: dymnivka dutá (Corydalis cava, kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), hrachor jarní (Lathyrus vernus), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a řada dalších) ve vrcholových partiích jsou vyvinuta skalní společenstva (S1.2) s kapradinkou skalní (Woodsia ilvensis), osladičem přehlíženým (Polypodium interjectum), skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus). Ve východní části jsou četné prameništní polohy (Carici-Fraxinetum) s přesličkou největší (Equisetum telmateia), mokrýšem vstřícnolistým (Chrysosplenium oppositifolium) a řadou dalších druhů. Bezlesí je tvořeno převážně mezofilními loukami (T1.1) svazu Arrhenatherion, ve vlhčích částech (zvláště PR Marschnerova louka přistupují svazy Calthion, Molinion, Caricion davallianae a další).  

Kvalita a význam:

Mimořádně hodnotná lokalita, o cennosti biotopů svědčí již vyhlášené přírodní rezervace Spravedlnost a Marschnerova louka, řada ploch je zařazena do 1. zóny CHKO Lužické hory. V oblasti Chřibské jsou vyvinuté a zachovalé mimořádně druhově bohaté vlhké louky s řadou zvláště chráněných rostlinných druhů - kruštíkem bahenním (Epipactis palustris), ostřicí Davallovou (Carex davalliana), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), masově prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) a řadou dalších).  

Zranitelnost:

Zranitelnost spočívá ve změně obhospodařování kulturní krajiny, řada lučních ploch je neobhospodařovaných, šíří se ruderální druhy - pcháč oset (Cirsium arvense), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) a další, v minulosti byla odvodněna a zorána řada druhově bohatých lučních porostů.  

Management:

Bližší pravidla managementu nejcennějších lokalit jsou uvedena v plánech péče o PR Spravedlnost a PR Marschnerova louka.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty spočívají v překryvu lokality s Ptačí oblastí Labské pískovce. Z důvodu ochranných podmínek chřástala je nutný posun seče do pozdějšího termínu, jak je již dnes zajištěno pomocí agroenviromentálních programů, které jsou v území hojně využívány.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 61.0896
Z toho prioritních naturových biotopů: 31.2619.1023
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.5233.9188
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.391.463
Z toho X biotopů: 10.816.6054
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.0150.02B/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.01500.02B/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.21420.35A/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.21420.35A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.60570.99A/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.60570.99A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 13.222621.64C/C/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky13.222621.64C/C/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.32380.53A/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.32380.53A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.0050.00B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00500.00B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 14.30223.41C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny14.302023.41C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.23058.56C/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny5.23058.56C/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.50194.09A/A/-Ne
L4 Suťové lesy2.50194.09A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 16.600427.17A/A/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty16.600427.17A/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00010.00A/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.00450.00C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00360.00A/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.45482.38C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.03370.05
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.64161.05
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00020.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami4.24146.94
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00010.00
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.52180.85
X12 Nálety pionýrských dřevin1.00401.64
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.16260.26
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Dolní Chřibská, Doubice  

Prameny:

Bauer P.L0100Lh. Charakteristika mapované lokality2003
Bílý M.L0073. Rybniště-Velký rybník. Charakteristika mapované lokality.2003
Bílý M.Plán péče o PR Marschnerova louka 2001-2011, depon. in SCHKO Lužické hory, Jablonné v Podj.2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.