Homepage

CZ0420076 - Na dlouhé stráni

Rozloha: 13.5980 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°8'7'' v.d., 50°22'32'' s.š.
Nadmořská výška: 193 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území severně od obce Mšené Lázně (okr. Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno převážně svrchně křídovými sedimenty perucko-korycanského souvrství (cenoman).
Geomorfologie: Území leží v oblasti geomorfologického podcelku Řipské tabule.
Reliéf: Jižně exponovaná svažitá stráň do údolní nivy Mšenského potoka.
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou pararendziny.
Krajinná charakteristika: Málo lesnatá, zarovnaná, intenzivně zemědělsky využívaná kulturní krajina. Rovinatý charakter oblasti je narušen hluboce zaříznutými údolími potoků. Lesy jsou v oblasti soustředěny právě do těchto údolí.  

Biota:

Vegetační kryt lokality tvoří hlavně širokolisté xerotermní trávníky (T3.4) sv. Bromion erecti s dominantním Bromus erectus v bylinném patře. Místy v malých ostrůvcích rostou společenstva úzkolistých xerotermních trávníků (T3.3) sv. Festucion valesiacae. Na vystupujících pískovcových skalkách jsou maloplošné výskyty suchých acidofilních trávníků (T3.5). V jihozápadní části lokality se zachoval starý sad.
Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste ostřice nízká (Carex humilis), oman vrbolistý (Inula salicina), kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus), řebříček panonský (Achillea pannonica), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec vičencovitý (A. onobrychis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata).  

Kvalita a význam:

Zachovalá travinná společenstva bílých slínovcových strání obohacená odlišnou vegetací na vystupujících pískovcových skalkách. V lokalitě se vyskytuje řada vzácných rostlinných druhů.  

Zranitelnost:

Absencí vhodného obhospodařování lokality hrozí postupná degradace travních společenstev a jejich nežádoucí sukcese.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 13.5980
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 98.2213.3573
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.060.0087
Z toho X biotopů: 1.700.2319
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 13.335698.0B/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých1.526511.22B/A/B
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)11.807186.82B/B/B
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.00200.01A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.01690.12C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01690.12C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.00480.03D/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00480.03D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00780.05B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00090.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00550.04
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.22641.66
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Martiněves u Libochovic, Mšené-lázně  

Prameny:

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Mikolášová K.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, dolní Poohří. - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 13 s.2001
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Mikyška R. et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
Jaroš P.Ústecký kraj. – In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.]: Optimalizace výsl. map. přír. biotopů a jejich aktuálního zast. na území ČR jako předmětu ochr. v současné síti MZCHÚ v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, 2006: 162-184.2006
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.