Homepage

CZ0420069 - Dětanský chlum

Rozloha: 48.9690 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°18'33'' v.d., 50°12'5'' s.š.
Nadmořská výška: 480 - 529 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Náhorní plošina vrchu Chlum, asi 200 m severně od obce Dětaň(okr. Louny).  

Ekotop:

Geologie: Kopec představuje třetihorní neovulkanické těleso leucitického bazanitu oligomiocénního stáří.
Geomorfologie: Lokalita je součástí vulkanického komplexu Doupovských hor.
Reliéf: Vrchol Chlumu (539 m n. m.) je výrazně zarovnaný.
Pedologie: Půda je hlinito-kamenitá, poměrně mělká, vysýchavá. Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Krajina jižně od Nepomyšle je výrazně kopcovitá a lesnatá. Podíl zemědělsky využívaných ploch je malý.
 

Biota:

Jedná se převážně o společenstva bazifilních teplomilných doubrav (L6.4) sv. Quercion petraeae. Ve stromovém patře dominuje dub zimní (Quercus petraea), přimíšen bývá habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata) i buk lesní (Fagus sylvatica). V bohatém keřovém patře se vyskytuje krušina olšová (Frangula alnus), líska obecná (Corylus avellana), dřín jarní (Cornus mas), jeřáb muk (Sorbus aria), kalina (Viburnum opulus) a růže (Rosa sp.). Bylinné patro má často mozaikovitou strukturu, dominují zejména lipnice hajní (Poa nemoralis), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) nebo konvalinka vonná (Convallaria majalis). Bylinné patro se vyznačuje zastoupením druhů teplomilných doubrav jako je bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), kokořík vonný (Polygonatum odoratum) aj. a druhů střídavě vlhkých a mezofilních půd, hojně mochna bílá (Potentilla alba), vzácně srpice barvířská (Serratula tinctoria), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), aj.
Okrajově jsou v lokalitě zastoupena i společenstva dubohabrových hájů (L3.1).
Ze vzácných rostlinných druhů na lokalitě roste skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), smldník jelení (Peucedanum cervaria), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), mochna bílá (Potentilla alba), m. přímá (P. recta), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), srpice barvířská (Serratula tinctoria), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), hvozdík Lorberův (Dianthus x lorberi) (druh popsán právě odsud), bojínek tuhý (Phleum phleoides), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v. zelenavý (P. chlorantha), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera) (výskyt nebyl ověřen), vikev hrachovitá (Vicia pisiformis), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), jmelí bílé (Viscum album), mařinka barvířská (Asperula tinctoria), kosatec sibiřský (Iris sibirica), česnek chlumní horský (Allium senescens subsp. montanum), prvosenka jarní (Primula veris), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), zimosrázek alpský (Polygala chamaebuxus).
Vegetace odpovídá přirozené rekonstruované vegetaci oblasti.
 

Kvalita a význam:

Zachovalá ukázka reprezentativních bazifilních teplomilných doubrav s výskytem celé řady vzácných rostlinných druhů.
Z lokality byl také popsán Dianthus x lorberi - kříženec hvozdíku lesního (Dianthus sylvaticus) a hvozdíku kartouzku (Dianthus carthusianorum).
Část lokality je v současnosti chráněna jako přírodní rezervace (vyhlášeno v roce 1967).
Lokalita je také významná výskytem teplomilného hmyzu.  

Zranitelnost:

Nebezpečí spočívá především v nahrazení stávajících porostů monokulturami borovice lesní a smrku ztepilého. Zranitelnost území dále spočívá v postupné celkové eutrofizaci ekosystémů a také v přezvěření lesa.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 48.9690
Z toho prioritních naturových biotopů: 78.2238.3041
Z toho neprioritních naturových biotopů: 7.213.5352
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.400.6857
Z toho X biotopů: 13.156.444
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.74295.60B/A/BNe
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.74295.60B/A/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.79231.61C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.79231.61C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.75721.54C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.75721.54C/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 37.546976.67A/A/BAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy37.546976.67A/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.68571.40B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.25336.64
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.53655.17
X12 Nálety pionýrských dřevin0.65421.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Dětaň, Nepomyšl  

Prameny:

Gutzerová J.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, dílo u0068. - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 22 s.2002
Gutzerová N.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, dílo u0032. - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 15 s.2001
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Kolektiv autorůChráněná území ČR, sv. Ústecko, AOPK ČR, 350 str., Praha.1999
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Mikyška et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
Bělohoubek J., Jaroš P. et Koutecký D.Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 81-91.2005
Štěpánek J. et Kubát K.Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír., Litoměřice, 24: 41-74.1990
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.