Homepage

CZ0420063 - Stroupeč

Rozloha: 24.3882 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°29'43'' v.d., 50°21'41'' s.š.
Nadmořská výška: 243 - 291 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Stráně po obou stranách silnice Stroupeč - Hořetice na severním okraji obce Stroupeč (okr. Louny).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno třetihorními sedimenty severočeské hnědouhelné pánve tvořené spodnomiocénními uhelnými jíly, jíly a písky mosteckého souvrství.
Geomorfologie: Území leží v Žatecké pánvi.
Reliéf: Prudce ukloněné a silně erodované stráně s jihozápadní expozicí.
Krajinná charakteristika: Prudké svahy terasy nad řekou Ohře. Celá oblast je velmi málo zalesněná a intenzivně zemědělsky využívaná.  

Biota:

Xerotermní travinná společenstva (T3.3) sv. Festuco valesiacae v mozaikovitém uspořádání s křovinami a s porosty náletových dřevin. Bylinné patro je velmi často rozvolněné, na prudkých svazích až řídké nebo žádné. V bylinné vegetaci dominuje kostřava walliská (Festuca valesiaca), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), pomístně dominuje mochna písečná (Potentilla arenaria), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), pelyněk pontický (Artemisia pontica), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum). Vzácněji se vyskytuje např. pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), len tenkolistý (Linum tenuifolium). Z dalších vzácných rostlinných druhů je v literatuře uváděn výskyt řebříčku štětinolistého (Achillea setacea), ostřice nízké (Carex humilis), o. drobné (C. supina), strdivky sedmihradské (Melica transsilvanica), piply osmahlé (Nonea pulla), hlaváče šedavého (Scabiosa canescens), mateřídoušky časné (Thymus praecox), divizny brunátné (Verbascum phoeniceum), rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata). Keřové patro stepního trávníku je invadováno kustovnicí cizí (Lycium barbarum). Tento keř místy tvoří nízké avšak téměř zapojené porosty.  

Kvalita a význam:

Zachovalé xerotermní trávníky s charakteristickou květenou s výskytem vzácných a ohrožených druhů. Jedna z nejdůležitějších lokalit se společenstvem teplomilné a suchomilné fauny bezobratlých. Vyskytují se zde např.: mandelinky (Cryptocephalus vittula, Cassida subreticulata), krasec (Cylindromorphus bohemicus) - nejbohatší populace tohoto brouka v Čechách. Z nosatců je zde nejzajímavějším druhem Foucartia ptochoides.  

Zranitelnost:

Zranitelnost spočívá hlavně v šíření geograficky nepůvodních druhů rostlin (hlavně Lycium barbarum).
V západní části území byl v minulosti vysazen trnovník akát a modřín opadavý.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 24.3882
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 68.9716.8227
Z toho ostatních přírodních biotopů: 23.625.7609
Z toho X biotopů: 7.231.7638
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 16.822768.97B/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých16.822768.97B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny5.760923.62B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.04360.17
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.60022.46
X12 Nálety pionýrských dřevin0.61502.52
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.50502.07
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Stroupeč, Velichov u Žatce  

Prameny:

Janda P.u0024 - Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Kolektiv autorůChráněná území ČR, sv. Ústecko, AOPK ČR, 350 str., Praha.1999
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Mikyška R. et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.