Homepage

CZ0420061 - Stráně nad Chomutovkou

Rozloha: 8.7581 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°35'8'' v.d., 50°23'26'' s.š.
Nadmořská výška: 230 - 267 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex menších lokalit v údolí Chomutovky. Slaniska na JZ exponovaných svazích mezi obcemi Velemyšleves a Minice, slanisko na stráni JV od obce Minice, slanisko na JZ exponovaném svahu 0,5 km SV od obce Tatinná (okr. Chomutov a Louny).  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří naplaveniny fluviálních písčitých hlín v nivě říčky Chomutovky a písčité jíly miocénního uhlonosného souvrství v terase nad údolím.
Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického celku Mostecké pánve.
Reliéf: Mírně až prudčeji ukloněné svahy do údolní nivy řeky Chomutovky.
Pedologie: Hlavním půdním typem jsou černozemě.
Krajinná charakteristika: Údolí menší říčky a jeho JZ exponované svahy s teplomilnou a halofilní vegetací. Svahy byly v minulosti využívány k pastvě dobytka. V současnosti zarůstají křovinami. Celá oblast je intenzivně zemědělsky využívána, lesy mají minimální zastoupení. Osídlení oblasti má venkovský charakter, výrazné jsou změny v krajině způsobené v souvislosti s povrchovou těžbou uhlí.  

Biota:

Hlavní složky vegetace dílčích lokalit si jsou vzájemně velmi podobné. Jedná se převážně o křovinami a náletovými dřevinami zarůstající širolistými xerotermními trávníky (T3.4) sv. Bromion na JZ exponovaných svazích do údolí. Ostrůvkovitě se v této vegetaci vyskytují místa s charakteristickou květenou slaných půd. Ve vegetaci xerotermních trávníků se ze vzácnějších rostlinných druhů velmi hojně vyskytuje hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) (tento druh v podzimním aspektu dominuje), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec rakouský (A. austriacus), roztroušeně se vyskytuje hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), jitrocel přímořský (Plantago maritima) a vzácně i bazifilní pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule). Na svahu JV od obce Minice byl v porostech xerotermních trávníků zaznamenán pozoruhodný výskyt smilky tuhé (Nardus stricta). Ve vegetaci slaných půd (T7) dominuje jitrocel přímořský brvitý (Plantago maritima subsp. ciliata), hojně se vyskytují druhy jako komonice zubatá (Melilotus dentatus), oman britský (Inula britannica), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum). V okolí svahového prameniště v lokalitě JV od Minic roste např. halofilní sivěnka přímořská (Glaux maritima) společně s šáchorem hnědým (Cyperus fuscus) a makrofytní řasou parožnatkou (Chara sp.).  

Kvalita a význam:

Zachovalé menší fragmenty slaných luk na svazích do údolí říčky Chomutovky. Výskyt řady typických vzácných halofilních druhů. Hojný výskyt kriticky ohroženého jitrocele přímořského brvitého. Lokalita s pozoruhodným prameništěm s výskytem halofilní a vymírající sivěnky přímořské společně s šáchorem hnědým a řasou parožnatkou. Lokalita s pozoruhodným výskytem porostu smilky tuhé v okolních společenstvech xerotermních trávníků.  

Zranitelnost:

Nebezpečím pro existenci slanisek je nežádoucí přirozená sukcese, ruderalizace a změna hydrogeologických podmínek.
Ohrožení xerotermních trávníků svahů do údolí spočívá v neobhospodařování pozemků a v následné sukcesi (nástup konkurenčně zdatných bylin a dřevin).  

Management:

Odstraňování náletových dřevin a eliminace křovin. Kosení s odstraňováním sena nebo extenzivní pastva ovcí a koz.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.7581
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.390.035
Z toho neprioritních naturových biotopů: 71.676.2776
Z toho ostatních přírodních biotopů: 26.262.3005
Z toho X biotopů: 1.210.1064
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
1340Vnitrozemské slané louky 0.0350.39C/B/-Ne
T7 Slaniska0.03500.39C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6.277671.67B/B/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)6.277671.67B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.062523.54C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.03230.36A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.01230.14D/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.19342.20D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.01850.21
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.02780.31
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.05050.57
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00960.10
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Minice, Nehasice, Velemyšleves  

Prameny:

Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P.Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.1990
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Mikyška R. et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
Sládek J.Melilotus dentata (W. et K.) Pers. v Čechách.- Severočes. Přír., Litoměřice, 31:15-25.1999
Sládek J.Nejvýznamnější nynější lokality halofytů ve středním Poohří.- Severočes. Přír., Litoměřice, 30:11-14.1997
Sládek J.Carex secalina Wahlenb. v Čechách.- Severočes. Přír., Litoměřice, 29:27-34.1996
Sládek J.Schoenoplectus tabernaemontani (Gmel.) Palla ve Středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 28:37-44.1994
Sládek J. et Ondráček Č.Spergularia marina (L.) Griseb. V Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 23: 1-18.1989
Ondráček Č.K výskytu a záchraně Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. a Carex melanostachya Bieb. ex. Willd. na Chomutovsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 31-39.2003
Sládek J.Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 26: 17-30.1992
Sládek J.Astragalus austriacus Jacq. ve středním Poohří a v přilehlé části Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 24: 11-22.1990
Ondráček Č.Příspěvek ke květeně severozápadních Čech I. - Severočes. Přír., Litoměřice, 24: 85-90.1990
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.