Homepage

CZ0420059 - Stráně u Velkého Újezdu

Rozloha: 8.6046 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°14'5'' v.d., 50°33'6'' s.š.
Nadmořská výška: 185 - 239 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soubor dvou lokalit tzv. bílých strání na Litoměřicku. Jedná se o stráň JZ od obce Dolní Řepčice a o svahy S od Zahořan.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří středoturonské písčité slínovce, svrchnoturonské až koniacké slínovce a vápnité jílovce České křídové pánve. Ve vrcholových partiích bílých strání se často vyskytují návěje spraše.
Geomorfologie: Území je součástí Úštěcké pahorkatiny.
Reliéf: Pahorkatina tvoří sedimentární stupňovinu strukturně denudačních plošin s široce rozevřenými neckovitými údolími stromovité vodní sítě. Reliéf má charakter mírně ukloněných svahů.
Pedologie: Hlavní půdní jednotkou jsou pararendziny.
Krajinná charakteristika: Členitá, málo zalesněná pahorkatina při úpatí Českého středohoří s venkovským charakterem osídlení se značným podílem orné půdy, ale i ploch dříve využívaných k pastvě dobytka nebo jako ovocné sady či vinice.  

Biota:

Vegetační kryt obou lokalit je vzájemně velmi podobný. Jedná se převážně o bylinnou vegetaci s faciemi křovin na křídových slínovcích tvořících fenomén "bílých strání". Předmětem ochrany jsou výjimečně druhově bohaté širokolisté xerotermní trávníky (T3.4) sv. Bromion erecti s výskytem řady ohrožených druhů.
Ze vzácných rostlinných druhů byl v lokalitách vyskytují: sasanka lesní (Anemone sylvestris), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), ostřice nízká (Carex humilis), ostřice plstnatá (C. tomentosum), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), koulenka prodloužená (Globularia punctata), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), pětiprstka hustokvětá (G. densiflora), len žlutý (Linum flavum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), hořec křížatý (Gentiana cruciata), vstavač nachový (Orchis purpurea), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), plamének přímý (Clematis recta), žluťucha menší (Thalictrum minus), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica) a řada dalších.  

Kvalita a význam:

Mimořádně floristicky pestrá společenstva převážně širokolistých xerotermních trávníků s výskytem celé řady vzácných a zvláště chráněných rostlinných druhů. Lokalita je významná výskytem dvou druhů pětiprstek - p. žežulník (Gymnadenia conopsea) a p. hustokvětá (G. densiflora).  

Zranitelnost:

Na některých dílčích lokalitách se neprovádí managementová opatření, což vede k ochranářsky nežádoucí sukcesi.  

Management:

Odstraňování náletových dřevin a křovin, pravidelné sečení ve vhodných termínech s odvozem sena, alternativně přepásávání ovcemi s odstraňováním nedopasků.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.6046
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.481.9346
Z toho ostatních přírodních biotopů: 60.025.1647
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.90622.15B/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.906022.15B/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.02860.33D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.02860.33D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.06900.80D/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny5.095759.22C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Horní Nezly, Sedlec u Litoměřic, Velký Újezd u Litoměřic, Zahořany u Litoměřic  

Prameny:

Münzbergová Z.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, dílo A0111. - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 6 s.2001
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Tomášek M. [red.]Půdní mapa ČR, list 02 - 44 Štětí. Český geologický ústav, Praha.1995
Mikyška et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
Kolbek J. et Petříček V.Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír., Litoměřice, 28: 65-84.1994
Kubát K.Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietrich v severních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 23-29.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.