Homepage

CZ0420053 - Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště

Rozloha: 60.1367 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°44'30'' v.d., 50°42'46'' s.š.
Nadmořská výška: 831 - 870 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex dvou rašelinišť, asi 1,2 km jihozápadně od obce Cínovec (okr. Teplice).  

Ekotop:

Geologie:
V podloží jsou metamorfované horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří.

Geomorfologie: Lokalita je součástí Loučenské hornatiny (Krušné hory).

Reliéf: Vrchovištní komplex rozvodnicového typu v mělké depresi mezi okolními vrchy.

Pedologie: Hlavním půdním typem v lokalitě jsou organosoly s mohutným horizontem fibrické rašeliny. V okolí převládají podzoly kambické.

Krajinná charakteristika: Vrchoviště rozvodnicového typu na náhorní plošině Krušných hor. Oblast v minulosti značně postižena imisní kalamitou. V okolí rašeliništního komplexu jsou rozsáhlé výsadby náhradních dřevin, které zasahují i do vlastního rašeliniště.  

Biota:

Lokalita zahrnuje dvě rašeliniště - Rašeliniště U jezera a Cínovecké rašeliniště. I když jsou obě rašeliniště od sebe odděleny silnicí, stále spolu vzájemně hydrologicky souvisí, v minulosti se jednalo o jeden vrchovištní komplex. Střed rašeliniště U jezera tvoří mimořádně zachovalé otevřené vrchoviště (R3.1) poněkud netypického charakteru. Vegetace vrchoviště vykazuje značnou přechodovost k fytocenózám vrchovištních šlenků (R3.3). Vegetačnímu krytu dominují rašeliníky, v bylinném patře pak dominuje rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Vegetace je trvale zamokřena. Otevřené vrchoviště je obklopeno starými porosty borovice rašelinné (Pinus x pseudopumilio) a kleče (Pinus mugo). Roztroušeně se v porostech kleče (R3.2) vyskytuje smrk ztepilý (Picea abies) a borovice blatka (Pinus rotundata). V podrostu se hojně vyskytují typické keříky a byliny rašelinišť. Vrchoviště a klečové porosty jsou obklopeny rašelinnými smrčinami (L9.2) s dominantním smrkem ztepilým a s hojným výskytem břízy pýřité (Betula pubescens). Ve smrčinách je bohužel hojně zastoupen dosazovaný smrk pichlavý (Picea pungens). Cínovecké rašeliniště je reprezentováno porosty borovice rašelinné a kleče (R3.2), které jsou obklopené rašelinou smrčinou (L9.2). Druhové složení je zde obdobné jako na rašeliništi U jezera. Na Cínoveckém rašeliništi mají značné zastoupení přechodová sukcesní stádia s dominantní břízou pýřitou (rašelinné březiny - L10.1), které vznikly na stanovištích rozpadajících se smrčin (důsledek imisní katastrofy v 80. letech minulého století). Vegetace obou rašelinišť vykazuje charakteristickou zonaci podle stupně zamokření. Tato zonace je zvláště patrná na rašeliništi U jezera. Ze vzácných rostlinných druhů se v lokalitě vyskytuje: bříza pýřitá (Betula pubescens), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šicha černá (Empetrum nigrum), rojovník bahenní (Ledum palustre), kyhanka sivolistá (Aldrovanda polifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), borovice rašelinná (Pinus × pseudopumilio).  

Kvalita a význam:

Dvě zachovalá rašeliniště vrchovištního typu s výskytem řady charakteristických a vzácných rašeliništních rostlin. Rašeliniště U jezera představuje ojedinělou a netypickou formu otevřeného vrchoviště.  

Zranitelnost:

Provádění dalších melioračních zásahů nebo obnova již stávajících odvodňovacích příkopů by vedlo k nežádoucímu odvodnění mokřadních biotopů a tím i ke změně vegetačního krytu.
Rozsáhlé imisní holiny v oblasti byly osázeny geograficky nepůvodními dřevinami (hlavně smrkem pichlavým, modřínem a klečí). Rozsáhle byly také vysévány bříza a olše.
Úprava chemické reakce půdy leteckým nebo pozemním vápněním s dosud ne zcela probádanými negativními následky pro ekosystémy kyselých vrchovišť.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 60.1367
Z toho prioritních naturových biotopů: 43.1325.9383
Z toho neprioritních naturových biotopů: 38.9623.4349
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 19.3611.6452
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.28580.47B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.28580.47B/B/-
6520Horské sečené louky 0.07140.11A/B/-Ne
T1.2 Horské trojštětové louky0.07140.11A/B/-
7110Aktivní vrchoviště 0.50240.83B/A/BAno
R3.1 Otevřená vrchoviště0.25120.41B/A/B
R3.3 Vrchovištní šlenky0.25120.41A/A/A
91D0Rašelinný les 25.435942.29A/B/BAno
L10.1 Rašelinné březiny7.514512.49B/B/B
L9.2A Rašelinné smrčiny4.01536.67B/B/C
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)13.906123.12A/B/A
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 23.077738.37B/B/BAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny1.18261.96B/B/-
L9.2B Podmáčené smrčiny21.895136.40B/B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.158911.90
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami4.47427.44
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.01210.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Cínovec, Košťany  

Prameny:

Kořen M.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, dílo u0050. - MS, Archiv AOPK ČR, 7 str.2001
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Mikyška R. et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
Jaroš P.Ústecký kraj. – In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.]: Optimalizace výsl. map. přír. biotopů a jejich aktuálního zast. na území ČR jako předmětu ochr. v současné síti MZCHÚ v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, 2006: 162-184.2006
Bejček V., Farkač J., Linhart J. et Šťastný K.Závěrečná zpráva - Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v Územním obvodu Moldava. - MS, Depon in Krajský úřad Ústeckého kraje, Praha.1998
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.