Homepage

CZ0420044 - Evaňská rokle

Rozloha: 16.5649 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°2'4'' v.d., 50°23'4'' s.š.
Nadmořská výška: 245 - 286 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pastviny na stráních jižně od obce Poplze (okr. Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno druhohorními slínovci a pískovci (střední turon a cenoman).
Geomorfologie: Území leží na rozhraní Terezínské kotliny a Řipské tabule.
Reliéf: Svažitá stráň se severní expozicí.
Pedologie: Hlavním půdním typem lokality jsou pararendziny.
Krajinná charakteristika: Málo lesnatá, zemědělsky intenzivně využívaná krajina s venkovským charakterem osídlení.  

Biota:

Na svazích dominují společenstva širokolistých xerotermních trávníků (T3.4) sv. Bromion erecti. Dominantní zastoupení v těchto společenstvech má svéřep vzpřímený (Bromus erectus), menší pokryvnosti dosahují válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice chabá (Carex flacca), třeslice prostřední (Briza media), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), jehlice trnitá (Ononis spinosa), šalvěj luční (Salvia pratensis), čičorka pestrá (Securigera varia), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) a jiné typické druhy "bílých strání".
Na menších plochách byly zaznamenány fytocenózy mezofilních trávníků (T1.1) sv. Arrhenatherion, suchých vřesovišť (T8.1) sv. Euphorbio-Callunion a suchých acidofilních trávníků (T3.5) sv. Koelerio-Phleion phleoidis.
Trávníky místy zarůstají křovinami a náletovými dřevinami.
Ze vzácných druhů rostlin se v lokalitě vyskytuje: sasanka lesní (Anemone sylvestris), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), k. dánský (A. danicus), pupava bezlodyžná prodloužená (Carlina acaulis subsp. caulescens), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), plamének přímý (Clematis recta), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa), oman srstnatý (Inula hirta), oman vrbolistý (I. salicina), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bradáček vejčitý (Listera ovata), smldník jelení (Peucedanum cervaria), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), zimosrázek alpský (Polygala chamaebuxus), mochna bílá (Potentilla alba), prvosenka jarní (Primula veris), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), srpice barvířská (Serratula tinctoria).  

Kvalita a význam:

Botanicky velice pestré a zachovalé, pravidelně spásané trávníky na slínovcovém podloží. Nově objevená lokalita kriticky ohrožené podkovky chocholaté (Hippocrepis comosa).  

Zranitelnost:

Absence extenzivního obhospodařování nebo naopak intenzifikace pastvy skotem.  

Management:

Větší část lokality je v současnosti extenzivně spásaná skotem. Pastvu by bylo vhodné rozšířit i do jiných částí lokality. Důsledně dbát o odstraňování nedopasků. Vhodná by byla modifikace složení stáda - ovce.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 16.5649
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.250.8712
Z toho neprioritních naturových biotopů: 70.2011.6288
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.692.2685
Z toho X biotopů: 8.291.374
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.0450.27B/C/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.04500.27B/C/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 5.23731.6B/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)4.876929.44B/B/A
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.36012.17B/C/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.0040.02B/B/-Ne
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.00400.02B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.346838.31C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny6.346838.31C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.86725.23C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.86725.23C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.035312.28C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.03680.22B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.19641.18C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.17551.05
X4 Trvalé zemědělské kultury0.22651.36
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.06560.39
X12 Nálety pionýrských dřevin0.04500.27
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.86145.20
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Evaň, Poplze  

Prameny:

Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Domas J. [red.]Geologická mapa ČR, list 02-43 Litoměřice. - Ústřední ústav geologický, Praha.1990
Hamerský R.u0128 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Košner M.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, dílo u0037. - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 25 s.2002
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Mikyška R. et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Jaroš P.Ústecký kraj. – In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.]: Optimalizace výsl. map. přír. biotopů a jejich aktuálního zast. na území ČR jako předmětu ochr. v současné síti MZCHÚ v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, 2006: 162-184.2006
Bělohoubek J.Evaňská rokle - kompletace podkladů pro vyhlášení přírodní rezervace. - MS, depon. in Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem.2006
Bělohoubek J., Jaroš P. et Koutecký D.Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 81-91.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.