Homepage

CZ0420041 - Skalky u Třebutiček

Rozloha: 65.2897 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°14'58'' v.d., 50°32'15'' s.š.
Nadmořská výška: 231 - 310 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesnatý kopec mezi obcemi Sedlec, Třebotičky a Encovany (okr. Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: Útvar vystupujících koniackých vápnitých slínovců a jílovců je budovaný třetihorními vulkanity (trachybazalt).
Geomorfologie: Významný bod Úštěcké pahorkatiny.
Reliéf: Suk tvaru ploché kupy vrcholí plochým hřbetem s nadmořskou výškou 338 m n. m.
Pedologie: Půdní podloží tvoří černozemě modální a karbonátové.
Krajinná charakteristika: Členitá pahorkatina s teplomilnými lesy a xerotermními trávníky.  

Biota:

Dominantní složkou vegetace je mozaika společenstev teplomilných bazifilních doubrav (sv. Quercion petraeae) a hercynských dubohabřin (sv. Carpinion). Dubohabřiny (L3.1) na lokalitě zřetelně převládají. Ve stromovém patře dominuje dub zimní a letní (Quercus petraea, Q. robur), přimíšena bývá lípa srdčitá (Tilia cordata) a javor babyka (Acer campestre). Habr obecný (Carpinus betulus) je zastoupen překvapivě málo. V keřovém patře se hojně vyskytuje svída krvavá (Cornus sanguinea), dřín jarní (Cornus mas), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a hlohy (Crataegus sp.). V bylinném patře dubohabřin jsou hojně zastoupeny: sasanka hajní (Anemone nemorosa), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), svízel vonný (Galium odoratum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), hrachor jarní (Lathyrus vernus), hrachor černý (L. niger), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), lipnice hajní (Poa nemoralis), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), violka lesní (Viola reichenbachiana). V bazifilních teplomilných doubravách (L6.4) dominuje v podrostu válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), hojně je zastoupena mochna bílá (Potentilla alba), srpice barvířská (Serratula tinctoria), občas lze najít hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). V menší míře se v lokalitě vyskytují kamejkové doubravy (L6.1) sv. Quercion pubescenti-petraeae. Tato společenstva se vyskytují na jižně exponovaných okrajích lesa. Ve stromovém patře převládá dub zimní (Quercus petraea), hojně je zastoupen dub pýřitý (Quercus pubescens). V hustém keřovém patře dominuje dřín jarní (Cornus mas), kalina tušalaj (Viburnum lantana), hlohy (Crataegus sp.), hojně je přítomen jeřáb břek (Sorbus torminalis). Bylinné patro se vyznačuje dominancí kamejky modronachové (Lithospermum purpurocaeruleum). Jižní okraje lokality zahrnují také fragmenty širokolistých xerotermních trávníků (T3.4) sv. Bromion erecti, tyto trávníky nejsou obhospodařovány a rychle zarůstají křovinami a náletovými dřevinami.
Ze vzácných rostlinných druhů se v lokalitě vyskytuje: hlaváček letní (Adonis aestivalis), h. jarní (A. vernalis), ostřice nízká (Carex humilis), o. drobná (C. supina), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bradáček vejčitý (Listera ovata), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), smldník jelení (Peucedanum cervaria), prvosenka jarní (Primula veris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a dřín jarní (Cornus mas).
Lesní vegetace lokality odpovídá přirozené rekonstruované vegetaci oblasti.  

Kvalita a význam:

Zachovalá reprezentativní ukázka lesních porostů jejichž druhová skladba odpovídá složení původních přirozených lesů v oblasti. Jedná se o jedinou lokalitu bažanky vejčité (Mercurialis ovata) v Čechách. V lokalitě se vyskytuje i řada dalších vzácných druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Lesní porosty jsou ve velmi dobrém stavu a jejich zachování záleží na co nejrychlejším vyhlášení ochrany území.
Absence péče o xerotermní travní společenstva je příčinou jejich zarůstání.  

Management:

Populaci hlaváčku jarního v zarůstajících širokolistých trávnících je možné poměrně rychle revitalizovat razantním odstraněním náletu dřevin a pravidelným kosením nebo spásáním stanoviště. Jsou zkušenosti z některých lokalit, kde pouhé vyřezání náletu bylo příčinou 2 až 3 násobného nárůstu početních stavů v průběhu 2 až 3 vegetačních období.
Lze doporučit prosvětlení některých partií lesa.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 65.2897
Z toho prioritních naturových biotopů: 19.6312.8212
Z toho neprioritních naturových biotopů: 79.9352.1879
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.420.2802
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.89951.37B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Eliminace křovin a náletových dřevin, pravidelné kosení nebo přepásání ovcemi.
0.89951.37B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00310.00D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00310.00D/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 51.285378.55A/B/AAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny51.285378.55A/B/A
91H0Panonské šípákové doubravy 6.41069.81B/B/CAno
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy6.41069.81B/B/C
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 6.41069.81B/B/AAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy6.41069.81B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.28020.42B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Encovany, Třebutičky  

Prameny:

Kubát K.Co je Mercurialis longistipes a M. paxii? - Severočes. Přír., Litoměřice, 24: 1-7.1990
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Jaroš P.Ústecký kraj. – In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.]: Optimalizace výsl. map. přír. biotopů a jejich aktuálního zast. na území ČR jako předmětu ochr. v současné síti MZCHÚ v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, 2006: 162-184.2006
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Münzbergová Z.Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Úštěcko - jih. - MS, Archiv AOPK ČR, 14 str.2002
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str, Praha.2001
Demek J. et al.Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha.1987
Mikyška et al.Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha.1969
Horák J.Poznámky k výskytu bažanky vejčité - Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe v Čechách. - Preslia, 36: 89-92.1964
Bělohoubek J., Jaroš P. et Koutecký D.Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 81-91.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.