Homepage

CZ0320053 - Kohoutov

Rozloha: 1262.6316 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°45'36'' v.d., 49°55'51'' s.š.
Nadmořská výška: 272 - 580 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex 5 km jižně od obce Skryje; východně od Zbirožského potoka.  

Ekotop:

Geologie: Převažují horniny křivoklátsko - rokycanského pásma (ryolity, andezity i dacity a jejich tufy); doplněné holocenními potočními, svahovými a splachovými uloženinami.
Na severu do území zasahují prvohorní břidlice jineckého souvrství s výskytem fosilní fauny.
Geomorfologie: Lokalita je součástí celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Zbirožská vrchovina, okrsku Vlastecká vrchovina na rozhraní s celkem Plaská pahorkatina, podcelkem Kralovická pahorkatina, okrskem Radnická vrchovina
Reliéf: Území vrchovinného rázu protkané sítí vodotečí a výrazně zahloubených údolí podél nich. Vzhledem k rozloze lokality jsou zde zastoupeny expozice ke všem světovým stranám. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 265-585 m
Pedologie: Převažují mezotrofní až oligotrofní hnědé půdy. Na svazích rankery. Maloplošně pseudogleje, gleje i nevyvinuté kamenité půdy přecházející v sutě.
Krajinná charakteristika: Vrchovinný lesní komplex. Zahrnuje NPR Kohoutov, PR Jezírka a PR Lípa.  

Biota:

Rozsáhlý soubor zachovalých květnatých bučin (L5.1), suťových lesů (L4) a hercynských dubohabřin (L3.1), na skalkách se nachází společenstva silikátových skal a drolin (S1.2) a acidofilní vegetace efemér sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého (T6.1B).
V lokalitě převažují květnaté bučiny (Tilio cordatae-Fagetum a Dentario enneaphylli-Fagetum), na svazích suťové lesy (Aceri-Carpinetum). Doprovázeny jsou dubohabřinami (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na skalních výchozech nacházíme mozaiku vegetace mělkých půd (Jasiono montanae-Festucetum ovinae) s efeméry a sukulenty (Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis), druhy skalních štěrbin i společenstva s kostřavou sivou (Alysso saxatilis-Festucetum pallentis), spolu s teplomilnými křovinami (Junipero communis-Cotoneastretum integerrimae). Lesní společenstva v území se mění podle polohy od chladných suťových lesů na dnech údolí, přes dubohabřiny až k teplomilným a zakrslým doubravám, které na extrémních plochách přecházejí v lesostepi a skalní stepi.
V území se vyskytuje asi 250 druhů cévnatých rostlin, významným je např. v širokém území jedinečný řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri). Z ochranářského hlediska je významný nález houby druhu Hericium erinaceus (Bull.) Pers. – korálovec ježatý.  

Kvalita a význam:

Rozsáhlý lesní komplex s kvalitními a z ochranářského hlediska zachovalými porosty v mozaice s typickou skalní vegetací na drobných skalkách i větších výchozech.  

Zranitelnost:

Lokalitou prochází dvě turisticky značené cesty a cyklotrasa. V okolí jsou chaty, chatové osady a letní tábory. Spárkatá zvěř, především mufloní, snižuje možnost přirozené obnovy lesa. Místy je patrná ruderalizace způsobená nitrifikací (vlivem zvěře).
Ohrožením pro čistotu vody ve Zbirožském potoce jsou lidská sídla na horním toku mimo navrhované území. Především město Zbiroh může být rizikem pro vážné znečištění.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1262.6316
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.44131.9306
Z toho neprioritních naturových biotopů: 39.63500.431
Z toho ostatních přírodních biotopů: 14.71185.7837
Z toho X biotopů: 35.20444.4874
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.23970.01B/A/-Ne
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.23970.01B/A/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.25470.02B/A/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.25470.02B/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.30130.02C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.30130.02C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.13540.32C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky4.13540.32C/B/-
8150Středoevropské silikátové sutě 0.24760.01D/C/-Ne
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin0.24760.01D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.45560.19B/A/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin2.45560.19B/A/A
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.14380.01B/A/AAno
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.14380.01B/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 21.07891.66C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny21.07891.66C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 263.21820.84B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny263.218020.84B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 208.200816.48B/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny208.200816.48B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 126.55110.02B/A/AAno
L4 Suťové lesy126.551010.02B/A/A
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.39490.03C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.39490.03C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.21410.25B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty3.21410.25B/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 1.92580.15C/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy1.92580.15C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.14350.01B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00130.00C/C
L1 Mokřadní olšiny0.95400.07C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.55920.28A/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)35.41912.80A/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy143.985811.40B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.08000.00A/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.23160.01A/A
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)0.57120.04B/A
T4.1 Suché bylinné lemy0.16370.01B/A
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.67430.05B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území2.34210.18
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole1.19100.09
X5 Intenzivně obhospodařované louky4.59430.36
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.80070.06
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami396.482631.40
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.86920.06
X11 Paseky s nitrofilní vegetací38.17463.02
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.03290.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Skryje nad Berounkou

Kraj Plzeňský kraj:

Čilá, Lhotka u Terešova, Ostrovec u Terešova, Podmokly nad Berounkou, Třebnuška  

Prameny:

Mašek J. a kol.Geologická mapa CHKO a BR Křivoklátsko 1:50 000, Praha, ČGÚ.1997
Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 3, Praha, Academia, 380.2003
Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 364.2001
Kolbek J. a kol.Květena CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 132.2001
Zelenková K.A0241KV - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
Bílek O.A0134KV - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.