Homepage

CZ0320043 - Pavlova Huť

Rozloha: 33.5865 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°27'39'' v.d., 49°46'54'' s.š.
Nadmořská výška: 748 - 771 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží v blízkosti státní hranice - 1,5 km jihozápadně od bývalé osady Pavlova Huť, asi 3 km jižně od hraničního přechodu Pavlův Studenec v Českém lese.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží celé oblasti je tvořeno rulami, granity.
Geomorfologie: Oblast se nachází v severní části Českoleského bioregionu (Culek 1996). Z hlediska geomorfologického členění (Demek 1987) spadá do Českoleské podsoustavy, celku Český les. Dále do podcelku Dyleňský les a podcelku Přimdský les.
Pedologie: Podmáčené území pokrývají především hydromorfní půdy - glej organozemní (rašelinná varieta typického gleje) s přechodovou organozemí typickou (glejovou). Místy leží ostrůvky tipických (kambizemních) podzolů.
Reliéf: Mírně svažitý terén s východní expozicí u kóty Na hranicích (706,4 m n. m.)
Základní charakteristika: Stanoviště přirozených podmáčených smrčin původního výskytu v Českém lese.  

Biota:

Na území se nachází smrkový porost na rašelinném substrátu, který je typickou ukázkou rašeliníkové smrčiny (L9.2A) as. Sphagno-piceetum. Na otevřenějších úsecích je v rašelinových smrčinách místy roztroušená borovice blatka (Pinus rotundata). V podrostu výskyt suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum), s. úzkolistého (E. angustifolium), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), ostřice obecné (Carex nigra), o. zobánkaté (C. rostrata), šichy černé (Empetrum nigrum), kapradě rozložené (Dryopteris dilatata), rašeliníků (Sphagnum sp.), bělomechu sivého (Leucobryum glaucum), ploníku obecného (Polytrichum commune), ploníku ztenčeného (Polytrichum formosum), dvouhrotce chvostnatého (Dicranum scoparium), v horní vrstvě se vyskytují brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea), pcháč oset (Cirsium arvense), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana).  

Kvalita a význam:

Území je součástí rozsáhlých podmáčených smrkových porostů, do kterých se v posledních desetiletích pro špatnou přístupnost díky podmáčenému podkladu a blízkosti státní hranice minimálně zasahovalo. Na lokalitě se vyskytuje řada vzácných druhů.
 

Zranitelnost:

Vážným ohrožením Pavlovi Hutě bylo odvodnění bývalých zařízení pro ostrahu státní hranice. Proto byl na nepřímém úseku Sklářského potoka lemujícím území proveden revitalizační zásah spočívající ve vybudování hrázek sdržujících příliš rychlý odtok z území.  

Management:

Ponechání části odumřelého dřeva, ochrana přirozeného zmlazení proti zvěři oplocenkami, podpora přirozené druhové skladby.  

Možné střety zájmu:

Obnova lesních meliorací.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 33.5865
Z toho prioritních naturových biotopů: 89.3029.9946
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.350.1182
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91D0Rašelinný les 29.994689.30A/A/BAno
L9.2A Rašelinné smrčiny29.994689.30A/A/B
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.11820.35B/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.11820.35B/B/-
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Pavlův Studenec 1  

Prameny:

Krobot M.P0132 - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.