Homepage

CZ0320005 - V Úličkách

Rozloha: 133.2584 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°41'48'' v.d., 49°33'27'' s.š.
Nadmořská výška: 605 - 655 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita V Úličkách leží 3 km jižně od Nových Mitrovic mezi obcemi Železný Újezd a Chynín.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita náleží z hlediska regionálního členění do středočeské části Českého masivu, jižním směrem je v těsné blízkosti k oblasti středočeského plutonu. Specifický charakter území dodávají kvartérní deluviální hlinité, písčitohlinité a kamenitohlinité sedimenty. Nivy potoků jsou vyplněny fluviálními písčitohlinitými sedimenty. Podloží je tvořeno proterozoickými břidlicemi.
Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického podcelku Brdy, které jsou začleněny v celku Brdská vrchovina.
Reliéf: Území leží v malé kotlině v nadmořské výšce 600-650 m. Protéká jím Dožínský potok směrem k západu, po výtoku z rybníka V úlíčkách se stáčí k severu. V pramenné oblasti Dožínského potoka jižně od Chynína byla v minulosti vytvořena soustava dosud funkčních mělkých odvodňovacích příkopů.
Pedologie: Z půdních typů převládají hlinité až hlinitojílovité pseudogleje a oglejené hnědozemě.
Krajinná charakteristika: Komplex bezkolencových a pcháčových luk s pravidelným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.  

Biota:

Území leží v mezofytiku, ve fytogeografickém okresu Plánický hřeben, v severovýchodní části navazuje na oreofytikum fytogeografického okresu Brdy. Dle mapy potenciální vegetace se zde vyskytovaly bikové bučiny (Luzulo-Fagion). V současnosti na lokalitě na střídavě vlhkých stanovištích převládají dosud obhospodařované bezkolencové louky (T1.9) as. Sanguisorbo-Festucetum commutatae s výskytem řady zvláště chráněných, ohrožených a vzácných druhů rostlin dle Červeného seznamu ČR: hadí mord nízký (Scorzonera humilis), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), o. stinná (C. umbrosa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), svízel severní (Galium boreale), kosatec sibiřský (Iris sibirica), chrastavec lesní (Knautia dipsacifolia), srpice barvířská (Serratula tinctoria), čertkus luční (Succisa pratensis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), sítina niťovitá (Juncus filiformis), v území se též dříve vyskytoval hořec jarní (Gentiana verna) a h. hořepník (G. pneumonanthe). Pcháčové louky (T1.5) se nejčastěji vyskytují na vlhkých stanovištích v podobě druhově bohaté as. Angelico-Cirsietum palustris, vzácněji pak as. Scirpetum sylvatici, as. Scirpo-Juncetum filiformis a as. Angelico-Cirsietum oleracei. Na neobhospodařovaných plochách někdy přecházejí v tužebníková lada (T1.6), časté jsou též přechody ke střídavě vlhkým bezkolencovým loukám (T1.9). Podél části Dožínského potoka a pod hrází rybníka V úlíčkách byl zaznamenán údolní jasanovo-olšový luh (L2.2). Na rybníce V úlíčkách se vyskytuje mozaika stanovišť rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1) as. Glycerietum maximae, vegetace letněných rybníků (M2.1) as. Polygono-Eleocharitetum ovatae a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů (V1G), která je obzvláště vyvinuta na Oborském rybníce, kde druhové spektrum tvoří rdest vzplývavý (Potamogeton natans) a r. tupolistý (P. obtusifolius) spolu se zevarem jednoduchým (Sparganium emersum) v biotopu eutrofní vegetace bahnitých substrátů (M1.3). Místy se do lučních enkláv šíří třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a ruderální druhy v okolí krmelišť pro zvěř. Mozaiku biotopů doplňují četné porosty kulturních smrčin. Na území EVL se též vyskytují zvláště chráněné a další významné druhy živočichů: čolek velký (Triturus cristatus), skokan hnědý (Rana temporaria), s. zelený (R. esculenta complex), ropucha obecná (Bufo bufo), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a žluva hajní (Oriolus oriolus).  

Kvalita a význam:

Značná část těchto luk je reprezentativní, zachovalá a ochranářsky významná - pravidelný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. V území se nachází i donedávna existující lokalita s hořcem jarním (Gentiana verna), která je nyní v tomto území nezvěstná, ale její výskyt nelze vyloučit.  

Zranitelnost:

Území se vyhnulo velkoplošnému odvodnění a intenzivnímu obhospodařování, proto se zde dochovaly pestré přirozené louky. Kvalita lučních biotopů i nadále závisí na způsobu zemědělského obhospodařování.  

Management:

Kosení, odstranění náletových dřevin, nehnojit, nemulčovat a neodvodňovat (maximálně jen povrchové stružky).  

Možné střety zájmu:

Intenzivní zemědělské využití.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 133.2584
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 69.9393.1938
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.7518.3244
Z toho X biotopů: 17.5523.3992
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2.68282.01B/B/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků2.68282.01B/B/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.4060.30B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.40600.30B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)87.652565.77B/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky87.652565.77B/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.72861.29C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.72861.29C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.5090.38C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.50900.38C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.21490.16B/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.21490.16B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.74062.05B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.04000.03C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.42231.06C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.78960.59B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.07160.05B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.99450.74C/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.01000.00B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky6.09694.57B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu6.15894.62B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky2.78452.08
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00410.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.74725.81
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.77530.58
X12 Nálety pionýrských dřevin12.08819.07
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Chynín, Železný Újezd  

Prameny:

Pivoňková L.P0098 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.