Homepage

CZ0310605 - Žofinka

Rozloha: 338.0786 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°53'1'' v.d., 48°49'34'' s.š.
Nadmořská výška: 469 - 479 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní blatkové rašeliniště 2 km západně od Dvorů nad Lužnicí, v lesním komplexu mezi Žofinou Hutí a Trpnouzí.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří bělošedé kaolinické pískovce a slepence, jílovité pískovce a prachovce a různobarevné jíly a jílovce svrchnokřídového stáří o mocnosti 100-200 m reprezentující svrchní oddíl klikovského souvrství (campan - turon). Na tyto vrstvy nasedá rozsáhlé holocenní ložisko oligotrofní rašeliny.
Geomorfologie: Území náleží do geomorfologického celku Třeboňská pánev a je tvořeno ve své západní části tektonicky podmíněnou sníženinou - podcelkem Lomnická pánev. Jižní část tohoto podcelku tvoří okrsek Českovelenická pánev a podokrsek Suchdolská pánev.
Reliéf: Vlastní prostor rašeliniště tvoří protáhlá mísovitá deprese v křídových sedimentech vzniklá zřejmě relativním poklesem území oproti okolí. Rašeliniště se svažuje k severu až k severozápadu.
Pedologie: V bezprostředním podloží rašeliny se střídají decimetrové polohy různobarevných jílů, písčitých jílů, jílovitých písků a písků. Mocnost rašeliny je značně proměnlivá a dosahuje v centrální části území maximálně 4 m.
Krajinná charakteristika: Blatkové a rašelinné bory rostoucí na silné vrstvě rašeliny s charakteristickým podrostem erikoidních keříků, regenerující po větrné kalamitě z 80. let 20. století, nacházející se v nadmořské výšce 463-478 m. Lokalita je svým vymezením víceméně totožná s hranicemi stávající NPR Žofinka a PR Trpnouzské blato.
Rašeliniště bylo v minulosti těženo a je protknuto odvodňovacími stokami v různém stupni zazemnění. V rámci revitalizačních opatření v letech 1996-2001 bylo v jižní části lokality vytvořeno cca 60 rašelinných tůní, které tvoří paludifikační ohniska a zároveň slouží jako biotop pestré mozaice bezobratlých živočichů.  

Biota:

Přirozenými společenstvy submontánního blatkového rašeliniště as. Pino rotundatae – Sphagnetum jsou vícepatrové reliktní porosty borovice blatky s bohatým podrostem rojovníku bahenního (Ledum palustre), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), brusinky obecné (Vaccinium myrtillus), vřesu obecného (Calluna vulgaris), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris) a sporadicky i kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia). Vtroušeně roste borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), krušina olšová (Frangula alnus) a smrk ztepilý (Picea abies). V porostech vřesovcovitých rostlin se hojně vyskytuje kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). V nově vytvořených rašelinných tůních v rámci programu Revitalizace dochází k regeneraci mechových společenstev s dominancí zástupců rodu Sphagnum.
Z bezobratlých živočichů byli sledováni ve větším rozsahu pouze pavouci a některé druhy brouků, vyskytuje se tyrfofilní střevlíček Bembidion humerale, na vřesovišti tyrfobiontní střevlíček Agonum ericeti. Nalezeni byli tyrfofilní drabčíci Staphylinus fulvipennis, Acidota crenata, Bolitobiu formosus, Quedius fuliginosus, Quedius molochinus, Lathrobium brunnipes. Z pavouků byl prokázán vzácný horský druh Centromerus arcanus a Haplodrassus soerenseni, dále tyrfofilové Pirata uliginosus, P. hygrophilus, Walckenaeria cuspidata, Trochosa spinipalpis, Dolomedes fimbriatus, Alopecosa taeniata, Alopecosa pulverulenta, Harpata lrpida, Centromerus arcanus, Centromerus expertus.
Vyskytují se běžné druhy obratlovců typických pro lesní porosty, byl prokázán výskyt celkem 42 druhů. Běžná je ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a datel černý (Dryocopus martius), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita původních porostů geneticky málo zkorodovaných porostů borovice blatky s ochranným pásem typických rašelinných borů. Na lokalitu je vázána celá řada bezobratlých tyrfobiontů. Severní část území tvoří různá vývojová sukcesní stádia po těžbě rašeliny, vegetačně značně heterogenní a s blatkovými porosty značně ovlivněnými introgresivní hybridizací s borovicí lesní.  

Zranitelnost:

V 80. letech byla lokalita negativně ovlivněna velkoplošnou větrnou kalamitou, která měla za následek vyvrácení cca 60% blatkových porostů a následný rozvoj podkorního hmyzu. Od poloviny let 90. dochází na lokalitě k pravidelnému hydrologickému a klimatickému monitoringu, jehož výsledky byly zohledněny při praktické revitalizaci části lokality, kdy bylo na území vytvořeno 60 rašelinných tůní a na několika místech byly přehrazeny odvodňovací kanály. V současné době je patrný výrazně pozitivní regenerační posun borovice blatky na lokalitě a úspěšná tvorba vitálního stromového patra.
V letech 1994, 2000 a 2004 byla centrální část lokality o celkové rozloze cca 20 ha postiženy požárem.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 338.0786
Z toho prioritních naturových biotopů: 92.76313.6253
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.3111.1975
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.662.2448
Z toho X biotopů: 3.2511.0106
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)6.85082.02C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky6.85082.02C/C/-
7110Aktivní vrchoviště 0.050.01B/B/-Ne
R3.1 Otevřená vrchoviště0.05000.01B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.14730.04D/C/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.14730.04D/C/-
91D0Rašelinný les 313.575392.7B/A/BAno
L10.1 Rašelinné březiny23.32736.89B/B/B
L10.2 Rašelinné brusnicové bory200.380759.27B/A/B
L10.4 Blatkové bory88.068226.04B/A/A
L9.2A Rašelinné smrčiny1.79910.53B/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4.19941.24A/A/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny4.19941.24A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.71990.21B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků1.52490.45B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.35880.10
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami10.65183.15
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dvory nad Lužnicí, Hranice u Nových Hradů, Obora u Vyšného, Vyšné  

Prameny:

Albín R.W0072TR- Žofinka - Závěrečná zpráva z mapování biotopů soustavy Natura 2000. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2000
Kučerová A, Rektoris L, Přibáň K.Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the Žofinka Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve, Příroda 17, Praha, 119-138.2000
Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Eko Centrum Brno, Praha, 808pp.2003
Liška J. a kol.Vážné ohrožení blatkových porostů na Rašeliništi Žofinka v jižních Čechách. Živa 6, 247-248.1989
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.