Homepage

CZ0310073 - Králek

Rozloha: 3.7986 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°53'48'' v.d., 49°10'33'' s.š.
Nadmořská výška: 482 - 488 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Menší průtočný rybník ležící severně od silnice Kardašova Řečice - Jindřichův Hradec, 2,5 km JV od Kardašovy Řečice.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita leží na styku granitoidů moldanubického plutonu (středně zrnitá dvojslídná žula mrákotínského typu), ležících v podloží jižní části území a metamorfitů jednotvárné skupiny moldanubika (migmatitizovaná biotitická a sillimanit-biotitická pararula) v severní části území. Podkladové horniny jsou v údolí potoka převrstveny fluviálními písčitými hlínami a hlinitými písky (holocén).
Geomorfologie: Východní okraj Kardašořečické pahorkatiny (součást Třeboňské pánve), území leží již na kontaktu se západním pomezím Jindřichohradecké pahorkatiny (součást Českomoravské vrchoviny) na východní straně lokality.
Reliéf: Plochá, mírně zvlněná pahorkatina. Vlastní lokalita se však nachází v relativně úzkém a zahloubeném údolí potoka, s poměrně výraznými svahy nad severním i jižním břehem rybníka.
Pedologie: Nezatopené části údolní nivy pokrývá glej typický, který směrem do svahů přechází ke kambizemi kyselé.
Krajinná charakteristika: Celkově málo členitá, mírně zvlněná krajina s oblými tvary georeliéfu, pokrytá mozaikou větších či menších lesních komplexů a zemědělsky využívané půdy s vysokým podílem zorněných ploch. Charakteristický je výskyt početných menších i větších rybníků.  

Biota:

Nejcennějším typem vegetace jsou porosty obojživelných bylin (M3) svazu Littorellion uniflorae, as. Littorello-Eleocharitetum acicularis a příbuzná společenstva v rámci tohoto svazu. Porosty jsou tvořeny téměř souvislým kobercem pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora), která v šířce 2-8 m v mělkém litorálu rybníka (do 0,5 m hloubky) lemuje téměř celé pobřeží rybníka. Na dně rybníka se roztroušeně vyskytují úpor trojmužný (Elatine triandra) a úpor šestimužný (E. hexandra). V rybníku jsou vytvořeny běžné porosty vodních makrofyt (V1F) s běžnými druhy rodů Potamogeton: rdest vzplývavý (P. natans), rdest kadeřavý (P. crispus) a Batrachium: lakušník vodní (B. aquatile). Menší část epilitorálu zarůstá porosty vysokých ostřic (M1.7) as. Caricetum gracilis, v nichž se místy objevuje kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara).  

Kvalita a význam:

Porosty pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora) jsou celkově v jihočeském regionu velmi vzácné a tato lokalita je jednou z nejvýznamnějších. V roce 2006 však porosty pobřežnice téměř vymizely, zatím z ne zcela známých příčin (stanovená rybí obsádka nebyla překročena).  

Zranitelnost:

Populace pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora) je velmi citlivá na způsob rybářského využívání rybníka a může být ohrožena příliš vysokou rybí obsádkou a její nevhodnou druhovou skladbou. V nedávné minulosti (v 90. letech 20. století) k tomu již skutečně došlo a populaci se podařilo obnovit jen po razantním snížení a změně skladby rybí obsádky (po dohodě s rybářským subjektem hospodařícím na rybníku). K drastickému snížení populace pobřeznice došlo opět v roce 2006. Porosty pobřežnice mohou být ohroženy i masovými nárosty vláknitých řas v mělkém litorálu.  

Management:

Rybník musí být využíván jen velmi extenzivně, nejlépe jako plůdkový (jednohorkový), nebo dvouhorkový s malou násadou. Zcela je vyloučena násada býložravých ryb. Rybník nehnojit, obsádku nepřikrmovat. Vodní sloupec musí být dostatečně průhledný alespoň do hloubky 30-50 cm.  

Možné střety zájmu:

Potenciální střet s ne zcela optimálním rybářským obhospodařováním sice nelze vyloučit, ale v posledních letech se hospodařící subjekt snaží respektovat doporučení a návrhy odborných institucí ochrany přírody na intenzitu hospodaření.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.7986
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 65.052.4711
Z toho ostatních přírodních biotopů: 34.611.3148
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.70618.58A/B/AAno
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0.706018.58A/B/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.765146.46C/B/CNe
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.765146.46C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.10442.74C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.17654.64C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.35309.29A/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.680917.92C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Plasná, Velký Ratmírov  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s.2003
Chán V. (ed.)Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
Chytil J. a kol. (eds.)Mokřady České republiky. Přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. Český ramsarský výbor, Mikulov, 327 s.1999
Dvořáková J.Závěrečná zpráva kontextového mapování biotopů na listu mapy 23-33-04 (C0163). Ms., 8 s., depon. in AOPK ČR Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.