Homepage

CZ0310070 - Hadí vrch

Rozloha: 12.1119 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°11'46'' v.d., 48°57'47'' s.š.
Nadmořská výška: 620 - 629 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Balvanitý vrch Výhon severozápadně nad bývalou obcí Rajchéřov, 2 km JZ od obce Návary u Starého Města pod Landštejnem.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří středně zrnitá dvojslídná žula číměřského typy (moldanubický pluton), na severozápadním, severním a severovýchodním úpatí vrchu Výhon překrytá deluviálně soliflukčními pleistocenními balvanitými a hlinitými sedimenty.
Geomorfologie: Území se nachází v jihovýchodním výběžku mírně členité Vysokokamenské vrchoviny (jižní část Novobystřické vrchoviny), která má celkové výškové rozpětí 550-730 m.
Reliéf: Středně členitá vrchovina s mírně zvlněným georeliéfem. V kulminační části vrchu Výhon (647 m n. m.) je vyvinuto několik nízkých mrazových srubů s deskovitou odlučností horniny, pod nimi leží kongeliflukcí rozvlečené balvanité moře.
Pedologie: V kulminační části území a na svazích převažuje ranker a kambizemní ranker s přechody ke kambizemi kyselé (dystrické), na SZ úpatí svahu v nivě potoka je vyvinut organozemní glej.
Krajinná charakteristika: Středně členitá měkce modelovaná převážně zalesněná vrchovina; jižně od lokality v ploché široké kotlině je zachována bezlesá enkláva bývalé obce Rajchéřov (dnes zcela zaniklá) se dvěma středně velkými rybníky - Rajchéřovský a Kačer (Brand).  

Biota:

Na balvanitém moři je vyvinuto sekundární vřesoviště (T8.2A) as. Genisto germanicae-Callunetum s vitálními porosty jalovce obecného (Juniperus communis), na východním a severozápadním okraji se zachovaly zbytky smilkových pastvin s jalovcem (T2.3A) z rámce svazu Violion caninae (as. Hyperico-Polygaletum, Nardo-Festucetum capillatae). Z významnějších druhů se zde kromě jalovce obecného (Juniperus communis) vyskytují hadí mord nízký (Scorzonera humilis), prha arnika (Arnica montana) (vzácně), svízel nízký (Galium pumilum), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), kručinka barvířská (Genista tinctoria) aj.
V nivě potoka na SZ úpatí se nacházejí fragmenty rašelinných lučních společenstev svazu Caricion fuscae (R2.2) s výskytem suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), psinečku psího (Agrostis canina), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), mochny bahenní (Potentilla palustris). Zbytky bezkolencových luk (T1.9) v severovýchodní části lokality jsou v důsledku nekosení silně degradovány a z velké části i ruderalizovány.
Z hmyzu je na lokalitě významný například výskyt drobného motýla – pernatušky vřesové (Oxyptilus ericetorum) a dalších druhů vyskytujících se v Čechách jen na jedné nebo několika lokalitách.  

Kvalita a význam:

Vřesovištní společenstva s jalovcem jsou zde na většině plochy zachována v typické podobě a v poměrně velmi dobrém stavu. Vyžadují však pravidelné odstraňování nežádoucích dřevinných náletů (bříza, borovice, krušina).  

Zranitelnost:

Vřesovištní porosty jsou ohroženy neustálým tlakem obnovujících se dřevinných náletů, přičemž zvláště rizikový je výskyt krušiny olšové, která velmi úporně zmlazuje pomocí kořenových a pařezových výmladků. Upuštění od pravidelné likvidace náletových dřevin by vedlo k zániku lokality.  

Management:

Pravidelná periodická likvidace obnovujících se dřevinných náletů, v případě krušiny s aplikací arboricidu Roundup na řezné plochy. Louky a pastviny v okrajových částech lokality je žádoucí kosit alespoň občas (1x za 2-3 roky).  

Možné střety zájmu:

Aktuální střet s hospodářským využitím území v současné době nehrozí.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.1119
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.300.2786
Z toho neprioritních naturových biotopů: 41.004.9664
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.020.1236
Z toho X biotopů: 55.676.7432
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 4.912140.55B/B/BAno
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis)4.912140.55B/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.27862.30C/B/-Ne
T2.3A Podhorské až horské smilkové trávníky s jalovcem0.27862.30C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.02970.24C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.02970.24C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.02460.20C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.02460.20C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.05210.43C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.04920.40D/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.02230.18C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.14301.18
X12 Nálety pionýrských dřevin6.600254.49
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Rajchéřov  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s.2003
Šedivý T.W0110 - Novobystřicko II - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.