Homepage

CZ0310022 - Výří skály nad Otavou

Rozloha: 6.0070 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°11'13'' v.d., 49°23'31'' s.š.
Nadmořská výška: 361 - 405 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesnaté skalnaté svahy nad pravým břehem Otavy, 2 km jihozápadně od obce Oslov.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým podkladem je převážně amfibol-biotitický a biotitický granodiorit červenského typu, s různě mocnými žílami kataklastické biotitické a dvojslídné žuly (středočeský pluton). Ve větších příčných roklinách se nacházejí holocenní deluviální hlinité písky.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v ploché Zvíkovské pahorkatině (součást Písecké pahorkatiny, jež je částí celku Táborská pahorkatina), která zaujímá pruh podél Otavy a Vltavy a jejich zaříznutými údolími je rozdělena na 3 části se zarovnaným povrchem nad hranami říčních kaňonů.
Reliéf: Území leží v nadmořské výšce 355-425 m na konkávní straně výrazného meandru Otavy nad jejím pravým břehem; údolí je zatopeno vodním dílem Orlík. Na velké části svahů geologické podloží vystupuje na povrch a tvoří členité skalní stěny s příčnými roklemi a drobnými balvanitými sutěmi.
Pedologie: Území se nachází v oblasti kambizemě typické, na většině plochy je půdním pokryvem mělká skeletovitá kambizem kyselá, na skalnatých a balvanitých stanovištích ranker.
Krajinná charakteristika: Plochá krajina severního Písecka, výrazně členěná hlubokým průlomovým údolím Otavy a Vltavy, zatopeným vodami orlické nádrže. Svahy údolí jsou převážně lesnaté. Území je navzdory velké členitosti osídlené již od pravěku (především okolní plošiny, na nichž dnes převažují zemědělské pozemky s vysokým podílem orné půdy) a jeho sídelní a dopravní funkce a význam byly stvrzeny již ve středověku vybudováním nedalekého impozantního hradu Zvíkova.  

Biota:

Na temenech skalních stěn jsou dochovány nevelké plochy reliktních borů (L8.1B) as. Hieracio pallidi-Pinetum a Cladonio rangiferinae-Pinetum - porostů borovice lesní (Pinus sylvestris), kterou doprovází jalovec obecný (Juniperus communis), jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus). Omezenou plochu v roklinkách zaujímají i náznaky suťových lesů (L4) as. Aceri-Carpinetum s javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Na skalních teráskách a skalních stěnách se nachází primární bezlesí se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin (S1.2) s porosty tařice skalní (Aurinia saxatilis), česneku chlumního horského (Allium senescens subsp. montanum), sleziníku červeného (Asplenium trichomanes) a s. severního (A. septentrionale). Jen velmi sporadicky se na mírnějších svazích vyskytují fragmenty hercynských černýšových dubohabřin (L3.1) as. Melampyro nemorosi-Carpinetum s dubem zimním (Quercus petraea), lípou srdčitou (Tilia cordata) a habrem obecným (Carpinus betulus). V jejich podrostu se vyskytuje zimolez obecný (Lonicera xylosteum), brslen evropský (Euonymus europaea), z bylin jaterník podléška (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), svízel lesní (Galium sylvaticum) a další. Tyto porosty na prudších sklonech jižních a západních expozic přecházejí do nevyhraněných společenstev acidofilních teplomilných doubrav (L6.5) sv. Quercion petraeae, v nichž se v podrostu pod převládajícím dubem zimním (Quercus petraea) objevují kostřava ovčí (Festuca ovina), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) a jetel alpínský (Trifolium alpestre).  

Kvalita a význam:

Území je vymezeno víceméně v hranicích PP Výří skály u Oslova. Porosty mají z větší části dobře zachovalou přirozenou druhovou skladbu a jsou významnou výspou teplomilné květeny, která se zachovala na svazích průlomového údolí řeky Otavy. Z hlediska soustavy Natura 2000 jsou významná především společenstva silikátových skal a drolin, vyvinutá charakteristicky na souvislých plochách skalních stěn a skalních stupňů.  

Zranitelnost:

Hospodaření v chráněném území je omezeno stávajícími plány péče. Na výslunných místech se však často shromažďuje zvěř, zejména mufloní, která vegetaci negativně ovlivňuje spásáním, sešlapem i eutrofizací.  

Management:

Porosty skalních reliktních borů a fragmenty suťového lesa a acidofilních teplomilných doubrav ponechat bez zásahu přirozenému vývoji. V okolních víceméně kulturních porostech s převahou borovice hospodařit jemnějšími způsoby za maximálního využití přirozené obnovy, při výchovných zásazích protěžovat vtroušené zmlazení listnatých dřevin. Všemi dostupnými legálními způsoby likvidovat nežádoucí mufloní zvěř.  

Možné střety zájmu:

Potenciální střety mohou nastat při razantním prosazování požadavku likvidace mufloní zvěře. Bez toho však není možné úspěšné zmlazování a odrůstání listnatých dřevin na lokalitě.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.0070
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.450.0876
Z toho neprioritních naturových biotopů: 17.971.0796
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.061.5057
Z toho X biotopů: 54.003.2442
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.846714.09B/A/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.846714.09B/A/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.23293.87C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.23293.87C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.08761.45D/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.08761.45D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.10661.77A/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.11201.86B/A
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků1.287121.42A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.110451.77
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.13382.22
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Tukleky u Oslova  

Prameny:

Albrecht J.Českobudějovicko. – In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.]: Chráněná území ČR, vol. 8, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.2003
Moravcová-Husová M.Příspěvek k ekologii listnatých lesů v jižní části středočeské žulové hornatiny. – Preslia, Praha, 36: 55-63.1963
Moravcová-Husová M.Příspěvek k ekologii listnatých lesů v jižní části středočeské žulové hornatiny. – Preslia, Praha, 36: 55-63.1964
Moravec J.Diferenzierung der Pflanzengesellschaften des Carpinion Issler 1931 emend. Oberdorfer 1953 durch Migration in Südwestböhmen. – Preslia, Praha, 36: 165-177.1964
Neuhäuslová-Novotná Z.Zur Charakteristik der Carpinion-Gesellschaften in der Tschechoslowakei. – Preslia, Praha, 36: 38-54.1964
Vondrák J.Kaňonovité údolí řeky Otavy mezi Zvíkovem a Pískem (C0018). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – 6 pp., ms. [depon. in: AOPK ČR Praha].2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.