Homepage

CZ0210704 - Čertova skála

Rozloha: 3.8899 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°47'32'' v.d., 49°59'52'' s.š.
Nadmořská výška: 245 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží na levém břehu řeky Berounky, mezi obcemi Týřovice a Nezabudice. Lokalita koreluje s vymezením PR Čertova skála.  

Ekotop:

Geologie: Vlastní skalní masiv je tvořen proterozoickými spility, částečně ve formě polštářových láv. Geomorfologický útvar spilitových skal zaujímá většinu plochy. Na severním okraji zasahují do území břidlice.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Plaské pahorkatiny, podcelku Kralovická pahorkatina, okrsku Radnická vrchovina.
Nadmořská výška se pohybuje od 260 m na břehu Berounky po vrcholovou kótu 361 m.
Reliéf: Impozantní skalní útvar vznikl výlevy láv na mořské dno ve starohorách a modelací údolí Berounky v dalších geologických obdobích. Zvětráváním měkčích hornin v okolí spilitového bloku došlo k obnažení skal tyčících se cca 100 m nad hladinu řeky.
Pedologie: Půdy jsou svahové hlíny a sutě s úlomky spilitů, břidlic a drob. V blízkosti řeky se vyskytují štěrkovité naplaveniny.
Krajinná charakteristika: Nejvýznamnější odkryv spilitových polštářových láv v Českém masivu, tvoří významnou krajinnou dominantu.  

Biota:

Jde o území s významně zastoupenou skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1) spolu s nízkými xerofilními křovinami (K4A).
Na výrazně členitém skalním útvaru rostou na exponovaných skalních srázech fragmenty reliktních borů (Hieracio pallidi-Pinetum) a acidofilní rozvolněné doubravy s jeřábem břekem (Sorbo torminalis-Quercetum), na mírnějších svazích černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a ve vlhkých žlebech suťové javořiny (Arunco-Aceretum, Lunario-Aceretum). Na temenech spilitových skal se vyskytují xerotermní společenstva skalních spár, např. společenstva sleziníků (Asplenietum trichomano-rutae-murariae), společenstvo tařice skalní a kostřavy sivé (Alysso saxatilis-Festucetum pallentis), společenstva terásek a drolin, např. společenstvo svízelu sivého a kostřavy sivé (Asperulo glaucae-Festucetum duriuscalae) nebo česneku horského a rozchodníku bílého (Allio montani-Sedetum albi). Přechody k lesním porostům zprostředkovávají bohaté bylinné lemy s kakostem krvavým a s třemdavou bílou (Geranio-Dictamnetum) a keřové pláště s jeřábem mukem (Sorbus aria) a skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus), v nichž se mísí světlomilné xerotermní druhy s druhy lesními. V těchto křovinách najdeme kokořík vonný (Polygonatum odoratum), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), hvězdici chlumní (Aster amellus) spolu s mnoha druhy světlých lesů, jako je řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum) nebo zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium).
Z významných druhů se zde vyskytují koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), okrotice červená (Cephalanthera rubra), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hvězdnice chlumní (Aster amellus), tařice skalní (Aurinia saxatilis), třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a kavyl Ivanův (Stipa pennata).  

Kvalita a význam:

Jedná se o výjimečně zachovalá (i reprezentativní) skalní společenstva s xerotermní vegetací. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Ojediněle se stává, že jsou skály využívány k horolezeckým účelům (jde o nedovolenou aktivitu, neboť uvedená lokalita není v seznamu objektů schválených pro horolezecký sport).  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.8899
Z toho prioritních naturových biotopů: 11.010.4284
Z toho neprioritních naturových biotopů: 69.122.6889
Z toho ostatních přírodních biotopů: 16.520.6427
Z toho X biotopů: 3.330.1299
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.21425.50A/A/AAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.21425.50A/A/A
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.071127.53A/A/AAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)1.071127.53A/A/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.617841.58A/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.617841.58A/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.21425.50A/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.21425.50A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T4.1 Suché bylinné lemy0.642716.52A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.01540.39
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.11452.94
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hracholusky nad Berounkou  

Prameny:

Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 364.2001
Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 3, Praha, Academia, 380.2003
Kolbek J. a kol.Květena CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 132.2001
Mašek J. a kol.Geologická mapa CHKO a BR Křivoklátsko 1:50 000, Praha, ČGÚ.1997
Marková L.A0230KV (Čertova skála) Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR.2002
Moucha P. a kol.PR Čertova skála - plán péče na období 2005-2014, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.