Homepage

CZ0210421 - Mramor

Rozloha: 127.4599 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°7'24'' v.d., 49°53'51'' s.š.
Nadmořská výška: 309 - 419 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní celek na návrší Mramor-Šamor, 1 km západně od obce Liteň.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží je tvořeno lochkovským souvrstvím devonských vápenců, jižní výběžek pak loděnickými vápenci.
Geomorfologie: Lokalita leží na jižním okraji Karlštejnské vrchoviny.
Reliéf: Návrší s dvojvrcholem Mramoru a severovýchodním svahem Šamoru.
Pedologie: Naprosto převažují lesní hnědé půdy.
Krajinná charakteristika: Lesnaté návrší obklopené níže položenými loukami a poli. Nevýrazný vápencový hřebínek Mramoru je též porostlý řídkým lesem, bezlesí se vyskytuje jen bodově.  

Biota:

Téměř dvě třetiny rozlohy tvoří hercynské dubohabřiny (L3.1) pokrývající mírné svahy a plošiny. Na prudších jižních svazích a na plošinách s mělčí půdou je střídají perialpidské bazifilní (L6.1) a středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4), často rozvolněné. Horní část severního svahu za hřebenem dvojvrší Mramoru porůstají květnaté bučiny (L5.1) nebo vápencové bučiny (L5.3), které směrem po svahu přecházejí do mozaiky s dubohabřinami. Suťový les (L4) je v úzkém pásu těsně za severní stěnou hřebínku Mramoru a na úpatí severního svahu Šamoru. Na světlinách v teplomilných doubravách jsou ostrůvky bezlesí: skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1), nízkých teplomilných křovin (K4), teplomilných lemů (T4.1). Přechod lesa a pole tvoří pásy vysokých mezofilních křovin (K3). Jednu desetinu rozlohy tvoří přírodě vzdálené biotopy, především výsadby smrku a borovice lesní a paseky.  

Kvalita a význam:

Dubohabřiny jsou na většině rozlohy velmi kvalitní, s bohatým bylinným patrem hájových druhů především na stinných severních svazích (dominantní svízel vonný (Galium odoratum) a jaterník podléška (Hepatica nobilis), hojněji kopytník evropský (Asarum europaeum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)). Na výslunných jižních svazích hájové druhy nahrazuje chudší mozaika s výrazně dominantní lipnicí hajní. Vápencové bučiny mají též bohaté bylinné patro (svízel vonný (Galium odoratum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), jaterník podléška (Hepatica nobilis)), segment květnatých bučin je naopak netypický, s ochuzeným bylinným patrem. Teplomilné doubravy jsou kvalitní až středně kvalitní. Významný je porost v západní části lokality mezi západním vrcholem Mramoru a vrcholem Šamoru, kde se v podrostu šípakové doubravy vyskytují orchideje okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), vstavač nachový (Orchis purpurea) a vstavač mužský (Orchis mascula) (stabilní populace celkem sto až dvě stě kusů, z toho kvetoucích asi 30-50). Hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) se vyskytuje i v ostatních doubravách na lokalitě řádově ve stovkách kusů.  

Zranitelnost:

Výsadby stanovištně nevhodných dřevin (smrk, borovice lesní i černá, modřín) mohou znehodnotit lesní biotopy. Malé segmenty stejnověkých hustých mladých dubohabřin bez výchovného zásahu jsou téměř bez bylinného patra. Bodově na několika místech JV a SZ části je počínající invaze akátu.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 127.4599
Z toho prioritních naturových biotopů: 16.6021.1606
Z toho neprioritních naturových biotopů: 68.4487.236
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.842.3545
Z toho X biotopů: 11.8715.1303
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.0210.01A/A/-Ne
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.02100.01A/A/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.50420.39A/A/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.50420.39A/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00017.84C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.00010.00C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.77841.39B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.77841.39B/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.17950.14B/A/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.17950.14B/A/-
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.0030.00B/A/-Ne
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.00300.00B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.02030.01D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.02030.01D/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.25330.98C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.25330.98C/B/-
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 7.98466.26B/A/-Ne
L5.3 Vápnomilné bučiny7.98466.26B/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 75.512659.24B/A/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny75.512659.24B/A/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.57554.37C/A/-Ne
L4 Suťové lesy5.57554.37C/A/-
91H0Panonské šípákové doubravy 9.55297.49B/A/CAno
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy9.55297.49B/A/C
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 6.01124.71C/A/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy6.01124.71C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.06470.83B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.83890.65B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.45090.35B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.34090.26
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.01010.00
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.12800.10
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami6.75945.30
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.15910.90
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.11650.87
X11 Paseky s nitrofilní vegetací3.84523.01
X12 Nálety pionýrských dřevin0.39090.30
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.38021.08
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Liteň, Měňany, Nesvačily u Berouna, Vinařice u Suchomast  

Prameny:

Tichý T.A0388CK (Mramor) Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR.2004
Vávra J.A0138CK (Koda) Závěrečná zpráva mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR.2002
Jelenová L.Ústní sdělení: sčítání Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra, Orchis purpurea a Orchis mascula v letech 2002-2005.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.