Homepage

CZ0210150 - Čtvrtě

Rozloha: 112.0008 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°3'41'' v.d., 50°17'52'' s.š.
Nadmořská výška: 213 - 261 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní porosty na jižním okrajovém svahu terasové plošiny mezi obcemi Studce a Mcely.  

Ekotop:

Geologie: Severnější, víceméně plochá část území je součástí čtvrtohorních (starší pleistocén) teras řeky Jizery tvořených propustnými štěrkopísky. Pod nimi se uplatňují nepropustné křídové (střední a svrchní turon) slínovce a vápnité jílovce vystupující na svazích strmých roklí. Na rozhraní terasových štěrkopísků a křídových nepropustných hornin se nachází vodonosný horizont s četnými prameništi a mokřady s pěnovcovými inkrustacemi z vysrážených karbonátů vápníku v závěru roklí.
Geomorfologie: Území se nachází v JV cípu Jizerské tabule v nadmořských výškách 218–270 m n. m.
Reliéf: Severní okraj území je tvořen náhorní plošinou, která poměrně strmě spadá k JV a je rozbrázděna dvěma většími a řadou menších údolíček a erozních zářezů. Dojmem mohutného amfiteátru působí závěr údolí ve východní části lokality u Mcel. Toto údolí vzniklo spojením více menších údolíček s četnými prameny a potůčky a je ovlivněné častými sesuvy na pramenném horizontu. V západní části území je nejvýraznější údolíčko zvané Chobot, ve kterém se nalézají zbytky malých, téměř zazemněných rybníčků. Ve většině údolích se v jejich horních částech nacházejí rozsáhlá prameniště, která celoročně zásobují četné vodoteče.
Pedologie: Na terasové plošině převažují kambizemě, často oglejené s tendencí k podzolizaci. Půdy ve svazích jsou tvořené luvickými černozeměmi a slínovatými pararendzinami. Na prameništích a v jejich okolích jsou časté polohy glejů.
Krajinná charakteristika: Část rozsáhlého lesního komplexu s převážně přirozenou druhovou skladbou se rozprostírá v členitém terénu na rozhraní terasových štěrkopísků a křídových nepropustných hornin, kde leží vodonosný horizont s četnými prameništi a mokřady s pěnovcovými inkrustacemi z vysráženého uhličitanu vápenatého.  

Biota:

Převládajícím biotopem lokality jsou hercynské dubohabřiny (L3.1), převážně asociace Tilio-Betuletum, které přecházejí na živinami chudších místech ovlivněných pařezinovým hospodařením a na plošinách v suché bikové doubravy (L7.1) as. Luzulo albidae-Quercetum petraeae. Svahy na křídových horninách porůstá mozaika společenstev, v níž převažuje fytocenologicky nevyhraněný typ eutrofních jasanovo-lipových doubrav, charakteristický pro Polabí a význačný velmi bohatou kombinací druhů dubohabřin, teplomilných doubrav a suťových lesů. Jeho typickými druhy jsou třemdava bílá (Dictamnus albus), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), violka divotvárná (Viola mirabilis), doprovázené kompletní garniturou druhů hájových a nitrofilních. Toto společenstvo přechází v běžné dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a na strmých svazích a hřebenech v dřínové doubravy s dubem šipákem (L6.1) as. Corno-Quercetum. V prameništních polohách najdeme podmáčené olšiny (L1) as. Carici acutiformis-Alnetum a svahová prameniště (L2.2) Carici remotae-Fraxinetum. Na východě lokality se v závěru roklí setkáme s několika lesními pěnovcovými prameništi (R1.3) Lycopodo-Crataneurion commutati.  

Kvalita a význam:

Jedná se o vysoce reprezentativní porosty s pestrou mozaikou společenstev smíšených listnatých lesů přirozené druhové skladby s několika lesními pěnovcovými prameništi. V podrostu se vyskytuje řada vzácných druhů, z nichž zasluhuje pozornost kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), který zde roste na jedné ze dvou lokalit v Čechách. Dále se tu vyskytuje autogamický kruštík růžkatý (Epipactis muelleri), k. širolistý (E. helleborine) a k. modrofialový (E. purpurata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) i okrotice červená (Cephalanthera rubra) nebo vstavač nachový (Orchis purpurea). Žije zde několik druhů citlivých vlhkomilných plžů rodu Vertigo. Z brouků zde byl zaznamenán chráněný roháč obecný (Lucanus cervus) a z obojživelníků byl zastižen mj. čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (T. alpestris) a kuňka ohnivá (Bombina bombina). Druhově početná je ptačí fauna s řadou druhů charakteristických pro větší lesní komplexy. Hnízdí zde např. včelojed lesní (Pernis apivorus), datel černý (Dryocopus martius) nebo strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).  

Zranitelnost:

Je nutné zachovat citlivé lesnické obhospodařování s postupnou redukcí výsadeb nepůvodních dřevin.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 112.0008
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.957.7884
Z toho neprioritních naturových biotopů: 47.7153.4363
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.4120.6208
Z toho X biotopů: 20.1522.5741
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.13270.11C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.13270.11C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00040.00C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.00040.00C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.03420.03C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.03420.03C/B/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)1.05350.94B/B/CAno
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště1.05350.94B/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 53.26947.56B/A/AAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny53.269047.56B/A/A
91H0Panonské šípákové doubravy 6.73496.01B/B/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy6.73496.01B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.04130.03B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.19930.17C/B
L1 Mokřadní olšiny2.15711.92B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy7.65076.83B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy10.37499.26B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.14520.12C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.04000.03B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00300.00B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00930.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami21.126018.86
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.44491.29
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00320.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Mcely, Studce  

Prameny:

kolektivRezervační kniha NPR Čtvrtě, depon. in AOPK ČR, Praha.
Macek LeošA0074 - Mcely, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2002
Sádlo JiříA0478 - Jabkenická obora, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
Kubíková Jarmila, Ložek Vojen, Špryňar Pavel a kol.Chráněná území ČR, sv. Střední Čechy, AOPK ČR, Praha.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.