Homepage

CZ0210100 - Bílichovské údolí

Rozloha: 115.2204 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°53'52'' v.d., 50°14'55'' s.š.
Nadmořská výška: 359 - 442 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesnaté džbánské údolí 3,7 km JZ až 1 km JJV od Bílichova.  

Ekotop:

Geologie: V nejnižších polohách na dně údolí jsou obnaženy permské červené sedimenty, na nich pak leží křídová souvrství (cenomanské pískovce s vrstvami slínů a spodnoturonské opuky na plošinách). Na svahových prameništích na výchozech slínů a v údolních potůčcích jsou časté drobnější výskyty pěnovců.
Geomorfologie: Území leží v centrální části Džbánu v nadmořské výšce mezi 330 (dno údolí u Bílichova) a 440 metry (okraj plošiny u osady Bor).
Reliéf: 3,5 km dlouhé typické zařízlé údolí (zahrnující i některá boční údolí) Bílichovského potoka v opukové plošině Džbánu, táhnoucí se od západu na východ s relativním výškovým převýšením okolo 70 metrů; na starších mapách je udáván název Gothardské údolí. Na prudkých svazích jsou krásné ukázky sesuvných tvarů. Časté výskyty pěnovců v potůčcích a na svahových prameništích. Na dně údolí je na Bílichovské potoce několik menších vodních nádrží.
Pedologie: Pararendziny v různém stádiu vývoje, místy velmi mělké a promíšené s opukovou drtí. Příměs skeletu v půdě klesá od vrcholu k patě svahu.
Krajinná charakteristika: Lesnaté džbánské údolí ve střední části Džbánu s prameništi, rybníčky a luhy na dně údolí. Součástí území jsou i PP Na Pilavě a NPP Bílichovské údolí, zřízené na ochranu populací Veratrum nigrum. Značná část původně bučin (zřejmě podsv. Cephalanthero-Fagenion) byla přeměněna na kultury modřínu a smrku.  

Biota:

Nejvýraznějším typem biotopu jsou vápnomilné bučiny (L5.3)(často vysokokmenné), vzácně s vtroušenou jedlí. Bývají často v důsledku lesního hospodaření ochuzeny, bez keřového patra a s řídkým bylinným patrem. Nicméně typické druhy vápnomilných bučin: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), ostřice prstnatá (Carex digitata) či orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) - jsou přítomny. V minulosti byly pravděpodobně dominantním biotopem v celém údolí, ale dnes jsou často nahrazeny jehličnatými kulturami.
Typické rostliny bučin lze nalézt i v podrostu jehličnanů. V současnosti je část bučin holosečně těžena.
Acidofilní bučiny (L5.4) tvoří menší část lesních biotopů. Vyskytují se převážně na odvápněných plošinách či na hranách svahů na kontaktu s vápnomilnými bučinami. Jejich existence může ale být i podmíněna lesním hospodařením. Bylinné patro je zde minimální.
Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A) jsou vyvinuty v úzkých liniích podél většiny drobných vodních toků. Vedle jasanu jsou ve stromovém a keřové patře přítomny především habr a jilm horský. Podrost je druhově velmi bohatý s řadou chráněných a ohrožených druhů, protože hostí druhy dubohabřin, teplomilných doubrav i podmáčených jedlin a v mozaice se často vyskytují drobná pěnovcová prameniště. Přítomny jsou například ostřice ostrá (Carex acutiformis), o. rusá (C. flava), o. horská (C. montana), o. latnatá (C. paniculata), o. lesní (C. sylvatica), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), kopytník evropský (Asarum europaeum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), jarmarka větší (Astrantia major), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bradáček vejčitý (Listera ovata), violka divotvárná (Viola mirabilis), kozlík dvoudomí (Valeriana dioica) a řada dalších. V některých porostech se hojně vyskytuje kýchavice černá (Veratrum nigrum). Jasanové luhy jsou ohroženy výsadbami jehličnanů (především smrku).
Lesní pěnovcová prameniště (R1.3) se vyskytují vzácně a vždy v mozaice s jasanovo-olšovými luhy. Bohaté je mechové patro s dominantním Cratoneuron commutatum. Bylinné patro tvoří stejné druhy jako v jasanovo-olšových luzích a je druhově bohaté. Vedle pěnovcových inkrustací jsou řidčeji vyvinuty i drobné terásky v potůčcích a drobné pěnovcové kupky.
Porosty parožnatek (V5) byly zaznamenány v době průzkumu (rok 2001) na dně zaniklého rybníka ve střední Bílichovského části údolí. Rybník byl ale v následujících letech "revitalizován". Současný stav porostů parožnatek není znám.  

Kvalita a význam:

Jedno z nejzachovalejších džbánských údolí (spolu se Smradenským údolím a Cikánským dolíkem).
Významné jsou zejména rozsáhlé vysokokmenné okroticové bučiny. Vzhledem k orientaci a zastínění je podrost ve většině porostů značně mezernatý, nicméně v území se charakteristické druhy vyskytují: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) atd. Dalšími velmi významnými typy biotopů jsou lesní pěnovcová prameniště a zejména druhově velmi bohaté údolní luhy.
Těžiště výskytu vzácných a ohrožených druhů je podél pěnovcových pramenišť a hlavně v údolních luzích. Několik mikrolokalit s výskytem bohatých populací reliktního druhu kýchavice černé (Veratrum nigrum). Ojedinělý výskyt střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). Další vzácné a ohrožené druhy: lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), prvosenka jarní (Primula veris), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata), vstavač nachový (Orchis purpurea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v. zelenavý (P. chlorantha), kamejka lékařská (Lithospermum officinale) nebo oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) a o. pestrý (A. variegatum).  

Zranitelnost:

Hlavním potenciálním, ale i reálným (a v současnosti probíhajícím) ohrožením původních biotopů je běžné lesní hospodaření. To znamená holosečné sklízení lesa a náhrada původních bučin porosty smrku, modřínu a borovice, které ve výsledku potlačí původní bohatý bylinný porost. Netýká se to jen výše zmíněných bučin a údolních luhů. Exemplárním příkladem je PP Na Pilavě, což je v současnosti porost smrku a modřínu, kde většina objektu ochrany (Veratrum nigrum) roste v bučině mimo území ZCHÚ. V současnosti zde dochází k odstraňování nepůvodních dřevin.
Druhým a neméně závažným vlivem na původní vegetaci jsou změny vodních režimů a vodního hospodaření vůbec. Tak jsou ohroženy především boční potůčky a na ně vázané pěnovce na konci údolí u chatové osady v Bílichově. Dochází zde například k čerpání vody pro účely chatařů a vysoušení pěnovců. Velkoplošnější jsou pak "revitalizace" lesních rybníčků, což znamená vybagrování a prohloubení dna, stavby vysokých hrází atd. Takto například pravděpodobně zanikl jediný porost parožnatek v území. Výhledově toto hrozí i mělkému Malému Bílichovskému rybníku se zachovalými litorálními porosty.
Chatové osady ovlivňují území i dalšími způsoby - černé skládky či vyrýpávání vzácných druhů rostlin. V zahrádkách některých chat lze nalézt například kýchavici černou (Veratrum nigrum) či střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus).  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 115.2204
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.095.8745
Z toho neprioritních naturových biotopů: 57.5166.264
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.481.7074
Z toho X biotopů: 34.3939.6336
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.8550.74A/C/-Ne
V5 Vegetace parožnatek0.85500.74A/C/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.15840.13A/A/AAno
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.15840.13A/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 14.473812.56C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny14.473812.56C/B/-
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 48.043641.69C/B/BAno
L5.3 Vápnomilné bučiny48.043641.69C/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.89162.50B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny2.89162.50B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.71614.96A/A/AAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.71614.96A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.16251.00A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.54490.47C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami35.861631.12
X11 Paseky s nitrofilní vegetací3.39982.95
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.37220.32
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bílichov, Líský, Milý  

Prameny:

Hadinec J.A0004 (Bílichov), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2002
Houda J.Džbán (ochranářská studie), ONV Louny.1969
Klika J.Veratrum nigrum v Bílichovské údolí. - Čs. Bot. Listy, Praha 3/5: 74.1951
Kovanda J.Kvarterní vápence Československa. - Antropozoikum řada A., 7: 1-204, Praha.1971
Ložek V.Nástin přírodních poměrů Džbánu z hlediska ochrany přírody. - Ochrana přírody 5: 97-104.1950
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.